WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Акциз на ЛГВ – 9'302'947,46 грн..

Акциз на вино – 1'841'211,94 грн..

Комунальний податок – 1'227,4 грн..

Податок на землю – 133,95 тис.грн..

Податок на прибуток – 46'549,98 грн..

Пеня – 1'932,14 грн

Головною причиною росту заборгованості підприємства по зобов'язаннях до бюджету, є зменшення грошових надходжень від операційної діяльності у зв'язку із скороченням обсягів виробництва та несвоєчасною сплатою споживачами рахунків за поставлену продукцію.

На рисунку 4.2.2. представлено структуру короткострокових зобов'язань підприємства, яка склалась станом на 31.12.2003 року.

Рисунок 4.2.2. Структура короткострокових зобов'язань ТОВ „Сарго"станом на 31.12.2003 р.

Позитивною рисою у діяльності підприємства є відсутність заборгованості з позабюджетних платежів, наявність незначних поточні суми заборгованостей по страхуванню та заробітній платі працівників. Тобто заробітна плата працівникам виплачуються підприємством в належні терміни. Отже, фінансова криза на ТОВ „Сарго" не має глибокі негативні наслідки і не вплинула на соціальну сферу підприємства.

Необхідно зазначити, що за 2003 рік значно зросли інші поточні зобов'язання на 2821 тис.грн. Інші поточні зобов'язання складаються заборгованості по акцизу, строк сплати якого не настав – 695 тис.грн., сум кредиторської заборгованості по заліку – 165 тис.грн. та заборгованості по профспілковим внескам – 28 тис.грн. та інш. Також у 2003 році була надана позика робітникам підприємства, що підлягає поверненню у сумі 206 тис.грн.

Важливо відмітити, що на протязі 2002 – 2003 років неоднозначною була динаміка кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги, так у 2002 році її сума значно зросла на 41'624 тис.грн., а у 2003 році зменшилася на 37256,0 тис.грн. і склала 4829 тис.грн. на кінець року.

Проводячи аналіз складу кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги на підставі інформації про строки її виникнення, представленої в таблиці 4.2.4, необхідно зазначити, що майже половина є простроченою, тобто її строк виникнення 2002 – 2003 роки.

Таблиця 4.2.4.

Аналіз кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги по строкам виникнення станом на 01.01.2003 року ТОВ „Сарго"

Кредиторська заборгованість

Загальна сума, тис. грн.

Строки виникнення

до 1 року

від 1 року до 2 років

більше 2 років

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, всього

549000

262629

57739

228632

Питома вага в загальній сумі, %

100,0

47,8

10,3

41,9

Сума простроченої кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 549'000 грн., строк її виникнення більше одного року, але не перевищує трьох років.

Таким чином, можна зробити висновок, що ТОВ „Сарго" має не сплачені в строк боргові зобов'язання перед основними постачальниками і кредиторами. Це є одним з критеріїв фінансової кризи на підприємстві. Відсутність власних обігових коштів призвела до того, що фінансування поточної виробничої діяльності заводу здійснюється виключно за рахунок короткострокових зобов'язань, і переважно за рахунок кредиторської заборгованості. Поліпшення стану розрахунків з кредиторами можливе при збільшенні грошових надходжень від операційної діяльності в результаті збільшення обсягів виробництва і реалізації готової продукції та своєчасній інкасації дебіторської заборгованості. Але для відновлення виробничого процесу підприємство потребує значних інвестиційних ресурсів.

4.3. Аналіз прибутковості підприємства

Динаміку фінансових результатів ТОВ „Сарго" за період 2001 – 2003 рік представлено на рисунку 4.3.1.

Діаграма відображає суттєве зростання прибутку від звичайної діяльності та чистого прибутку протягом 2003 року при одночасному зниженні операційного прибутку. Це означає, що визначальний вплив на формування кінцевого фінансового результату справляють такі види діяльності підприємства, як фінансова та інвестиційна. Більш детальну інформацію про формування фінансових результатів товариства надає цифровий матеріал представлений у таблиці 4.3.1.

Рисунок 4.3.1. Динаміка абсолютного рівня прибутковості ТОВ „Сарго" за 2001 – 2003р.

Таблиця 4.3.1.

Динаміка доходів, витрат та фінансових результатів ТОВ „Сарго" за 2001 2003 р.р.

Показник

2001 рік

2002 рік

2003 рік

Виручка від реалізації, тис. грн.

216751,0

87116,0

40868,0

Податок на додану вартість, тис. грн.

33632,0

11214,0

5935,0

Рівень ПДВ до виручки, %

15,5

12,9

14,5

Акцизний збір, тис. грн.

98704,0

24917,0

5733,0

Рівень акцизного збору до виручки, %

45,5

28,6

14,02

Інші вирахування з доходу, тис. грн.

647,0

Чистий дохід від реалізації, тис. грн.

84415,0

50338,0

29200,0

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

76201,0

48957,0

25705,0

Витратомісткість обороту господарської діяльності, %

90,3

97,3

88,03

Валовий прибуток, тис. грн.

8214,0

1381,0

3495,0

Рівень валового прибутку до чистого доходу від реалізації, %

9,7

2,7

11,9

Інші операційні доходи, тис. грн.

16388,0

46430,0

Адміністративні витрати, тис. грн.

352,0

1232,0

1017,0

Витрати на збут, тис. грн.

6,0

294,0

408,0

Інші операційні витрати, тис. грн.

14843,0

11943,0

Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн.

7856,0

1400,0

36557,0

Рентабельність основного виду діяльності, %

10,3

2,9

8,01

Інші фінансові доходи, тис. грн.

156,0

948,0

1,0

Інші доходи, тис. грн.

8259,0

Інші витрати, тис. грн.

893,0

5656,0

2151,0

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності, тис. грн.

7119,0

4951,0

34407,0

Чистий прибуток (збиток) , тис. грн.

7119,0

4951,0

34407,0

Охарактеризуємо основні зміни, що відбулися у господарській діяльності товариства і вплинули на формування прибутку.

В цілому за 2002 рік в порівнянні із 2001 роком відбулося зниження по основних результативних показниках господарської діяльності:

а). чистий дохід від реалізації зменшився на 34'077 тис. грн. або на 40,3%, тобто більше ніж у півтора рази;

б). валовий прибуток скоротився на 6'833 тис. грн. або на 83,2%, тобто майже у шість разів;

в). прибуток від операційної діяльності знизився на 6'456 тис. грн. або на 82,2%, тобто більше ніж у 5,5 разів;

г). чистий прибуток зменшився на 2'168 тис. грн. або на 30,5%, тобто майжеу півтора рази.

Наслідком виявлених змін є суттєве падіння рівня рентабельності основного виду діяльності: у 2002 році він склав 2,9%, що у 3,6 рази менше порівняно з величиною показника 2001 року. При зниженні прибутковості підприємства спостерігається одночасне зростання рівня витрат із 90,3% у 2001 році до 97,3% у 2002 році. Це обумовлено тим, що інтенсивність скорочення собівартості реалізованої продукції нижча відносно темпів зменшення виручки від реалізації. Пояснення даного факту відхилення полягає у наступному: пропорційне коливання до обсягів виробництва є характерним тільки для змінних витрат, а сума постійних витрат не залежить від випуску продукції і змінюється при значному розширенні (звуженні) виробничої бази підприємства (виробничих потужностей, трудових ресурсів, ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...