WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

В процесі аналізу стає зрозумілим:

 • Платоспроможність як самого падприємства, так і його дебіторів;

 • Забезпеченість власними обіговими коштами у відповідності з потребою в них;

 • Збереження коштів, причини зміни їх сум на протязі аналізуємого періоду;

 • Виконання плану прибутку і прибутковість фінансово-господарської діяльності підприємства;

 • Стан запасів товарно-матеріальних цінностей і джерел їх утворення;

 • Розміщення власних, залучених і спеціальних джерел коштів у вигляді активів;

 • Забезпечення повернення кредитів і їх ефективне використання;

 • Розрахункові відносини з дебіторами і кредиторами;

 • Забезпеченість обігових коштів;

 • Утворення і використання різних фондів;

 • Збереження власних обігових коштів.

Окремому розгляду підлягає проблема залучення і використання довгострокових і короткострокових кредитів, направлення їх по цільовому призначенню, забезпеченність і повернення суд і займів в обумовлені строки. При аналізі стану розрахунків вияняються причини і строки утворення кредиторської і дебіторської заборгованості, що приводить до перерозподілу коштів між підприємствами. Оскільки головна причина збільшення кредиторської заборгованості- зниженя обіговості обігових коштів, детально вивчається стан запасів товарно-матеріальних цінностей по окремим типам і видам. Обчислюється сума вивільнених із обігу коштів внаслідок прискорення обіговості або додатково залучених в обіг коштів із-за повільного обігу. Перлік питань, що розглядається може змінюватись в залежності від багатьох факторів, в тому числі інтересів користувача аналітичною інформацією. В таблиці 4.1.1. наведена приблизна типологія задач, що розглядаються при фінансовому аналізі в залежності від кінцевого користувача.

Ознаки поточної неплатоспроможності

Економічним показником ознак поточної неплатоспроможності при наявності кредиторської заборгованості є різниця між сумою наявних у підприємства грошових коштів, їх еквівалентів та інших високоліквідних активів (дані балансу по рядках 040, 045, 220, 230, 240) і його поточних зобов'язань (рядок 620 балансу).

Отже,

2001 р. = 0 – 201058,0 = – 201058,0 тис.грн.

2002 р. = 59,0 – 45898,0 = – 45839,0 тис.грн.

Слід зауважити, що в балансах станом на 2001 року та на 2002 року по рядку 220 відображена сума фінансових інвестицій по суті господарських операцій не відповідає поняттю інвестицій взагалі: підприємство надало фінансову допомогу іншому суб'єкту підприємницької діяльності на безвідсотковій та зворотній основі зі строком повернення до одного року, що повинно відображатися як інша поточна дебіторська заборгованість.

Від'ємний результат показників свідчить про поточну неплатоспроможність ТОВ „Сарго", але порівнюючи показники за 2002 рік з 2001 роком можливо зробити висновок про зменшення абсолютного значення від'ємного показника, що свідчить про тенденцію поліпшення фінансового стану підприємства.

Ознаки критичної неплатоспроможності

Ознаки критичної неплатоспроможності потенційного банкрута мають місце, якщо на початок та кінець звітного періоду, який передував подачі заяви про провадження справи про банкрутство, крім ознак поточної неплатоспроможності, коефіцієнт покриття (Кп) та коефіцієнт забезпечення власними засобами (Кз) були менше їх нормативних значень – 1,5 і 0,1 відповідно.

Таблиця 4.1.1.

Основні суб'єкти- користувачі аналітичної інформації

Аспекти фінансового аналізу

Громад-кість

Влас-ники і акціо-нери

Фіна-нсові кон-суль-танти

Мене-дже-ри

Пода-ткові служ-би

Ста-тис-тичні орга-ни

Комер-ційні партне-ри

Креди-тно-бан-ківські установи

1.Достовірність і якість інформації

2.Оцінка ліквідності активів

3.Оцінка інтенсивності обігу активів

4.Оцінка платоспроможності

5.Розподіл прибутку

6.Якість росту прибутку

7.Фомування ресурсного потенціалу

8.Податкові утримання

9.Кридитна політика

10.Дивідентна політика

11.Інвестиційна політика

12.Потенційне банкрутство

13.Оцінка прибутковості

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

Коефіцієнт покриття визначається, як відношення оборотних коштів до загальної суми поточних зобов'язань (260 та 620 рядків балансу). Слід зауважити, що розрахунок коефіцієнту покриття на дати балансу 2001 р. та 2002 р. проведено з урахуванням "інших довгострокових зобов'язань", які по своїй суті є поточними податковими зобов'язаннями, сплата яких відстрочена у часі у зв'язку із застосуванням податковою інспекцією та Пенсійним фондом України норм Закону "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами",

Отже,

Кп 01.01.2001 р = 184963,0 : 201058,0 = 0,92

Кп 31.12.2001 р = 141602,0 : (45898,0 +107510,0) = 0,92

Кп 31.12.2002 р = 111903,0 : (23740,0 + 65424,0) = 1,26

Таким чином, коефіцієнти покриття на початок аналізуємого періоду та на останню звітну дату 2001 року менші від нормативного значення, але в 2002 році має тенденцію до поліпшення.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує наявність власних обігових коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стабільності, та визначається як відношення різниці між об'ємами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів і інших необоротних активів до вартості обігових активів підприємства – виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості і інших оборотних активів.

Отже,

Кз 2001 р = (– 13956,0 – 2139,0) : 184963,0 = – 0,09

Кз 2002 р = (– 9005,0 – 2801,0) : 141602,0 = – 0,08

Кз 2002 р = (25402,0 – 2663,0) : 111903,0 = 0,25

Таким чином, у 2001 році та минулому періоді 2002 року коефіцієнт забезпечення власними засобами значно поліпшився та перевищує нормативне значення, що свідчить про тенденцію фінансової стабілізації підприємства. Основною причиною зростання цього показника є зростання власного капіталу підприємства за рахунок отриманого прибутку по результатах роботи за 2002 рік.

В проведених розрахунках коефіцієнт забезпечення власними засобами зріс з від'ємного значення (– 0,09) до значення 0,25 яке перевищує нормативне (0,1). А коефіцієнт покриття також має тенденцію зростання. Вважається, що цей коефіцієнт повинен знаходитися в межах від 1 до 2. В нашому аналізі на одну гривню поточних зобов'язань на підприємстві „Сарго" на початок звітного періоду приходиться 0,92 грн. поточних активів, а на кінець – 1,26 грн. Це означає що підприємство у 2002 році покращило своє становище.

Отже, виходячи з даних розрахунків аналізу, підприємство ТОВ „Сарго" має переваги в здійсненні відновлення платоспроможності.

4.2. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Характеризуючи стан дебіторської заборгованості ТОВ „Сарго" (таблиця 4.2.1.) за останні три роки, в першу чергу, слід відмітити її суттєве зменшення. Динаміка суми коштів, що знаходяться в розрахунках за період з 2001 року по 2003 рік свідчить про наявність стійкої тенденції до її скорочення. Якщо станом на 01.01.2001 року розмір дебіторської заборгованості становив 175'780 тис. грн., то на 01.01.2003 року – 127'815,7 тис. грн., а на 31.12.2002 року – 104'602,0 тис. грн. Це означає, що частина майна підприємства вилучена з обороту, що негативно впливає на платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...