WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Крім цього, ревізор узагальнює виявлені порушення щодо витрат, включених до фактичної виробничої собівартості, систематизуючи інформацію з попереднього розділу ревізії собівартості готової продукції в розрізі місяців і кварталів року з кінцевими підсумками загальних обсягів завищення або заниження фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції за ревізований період.

4. Перевірка правильності визначення і віднесення в дебет рахунку 26 "Готова продукція" нарахувань податку на додану вартість, акцизного збору (якщо ця продукція оподатковується). Обсяг цих податків за місяць визначається, виходячи з даних обсягів реалізації продукції, показаних у журналі-ордері №11 по кредиту рахунку 26 за цінами продажу, які включають ПДВ. При наявності завищених або занижених обсягів ПДВ стосовно оборотів з фактичної реалізації детально вивчають причини таких відхилень (допущені помилки за минулі періоди, донарахування за матеріалами контролю Державної податкової адміністрації тощо).

5. Контроль відображення в обліку фактичної повної собівартості реалізованої продукції (дебет рахунку 26).

На заключній стадії контролю за кожен дань проводиться перевірка правильності визначення і відображення фактичної повної собівартості реалізованої продукції в системі рахунків бухгалтерського обліку за методом перевірки кореспонденції рахунків у журналі-ордері №11 з даними змісту первинних документів, на підставі яких вони складені. Обов'язково підлягають перевірці на відповідність методом порівняння, арифметичних розрахунків підсумкові дані журналів-ордерів і Книги головних рахунків 10, 10/1, 11.

Висновок ревізійної комісії.

За результатами перевірки обліку готової продукції та звітності товариства з обмеженою відповідальністю „Сарго"

15 березня 2003 року

Під час перевірки ревізори керувалися чинним законодавством України в частині господарської діяльності та оподаткування встановленим Законом України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні".

Достовірність і повнота річного балансу та звітності встановлювалася шляхом перевірки наявності чи відсутності суттєвих розбіжностей між даними, що містилися в наданих для ревізійної перевірки документах, та статтями балансового звіту станом на 01.01 .2002 року показниками фінансової звітності за 2001 рік.

Система бухгалтерського обліку на ТОВ „Сарго" відповідає нормативним документам, діючим в Україні.

Форми та методи ведення обліку готової продукції відповідають чинному законодавству.

Ревізійна комісія вважає можливим в цілому підтвердити достовірність даних первинних документів ТОВ „Сарго" та даних балансового звіту станом на 01 січня 2003 року та фінансову звітність за 2002 рік, а також відповідність чинному законодавству України та діючим нормативним документам щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Випадків зловживання з боку керівництва підприємства аудиторами не встановлено.

Фактів допущення ТОВ „Сарго" діяльності, яка не передбачена Статутом підприємства, та на яку підприємство не має ліцензії, не встановлено.

Система внутрішнього контролю є достатньою. Внутрішній контроль підприємства покладено на контрольно-ревізійний відділ.

Даний висновок є безумовно позитивним. В результаті проведення ревізії встановлено: надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів підприємства ТОВ „Сарго".

Розділ ІV. Аналіз готової продукції і її реалізації на ТОВ „Сарго"

4.1.Загальний аналіз фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонуваня підприємства, потребою в їх розміщенні і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший фінансовий стан.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок – погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Стійкий фінансовий стан в свою чергу здійснює позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності направлена на забезпечення планомірного надходження і використання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і залученого капіталу і найбільш ефективного його використанння. Головна мета фінансової діяльності- вирішити, де, коли і як використовувати фінансові ресурси для ефективного розвитку виробництва і отримання максимального прибутку.

Для того щоб вижити в ринкових умовах і не допустити бункрутства підприємства, необхідно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, які частку повинні займати власні кошти, а яку- залучені. Необхідно знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, ступінь ризику, ефект фінансового важелю і інші, а також методику їх аналізу.

Головна мета аналізу- своєчасно виявляти і попереджувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

При цьому необхідно вирішувати наступні задачі.

  1. На основі вивчення причин взаємозв'язку між різними показниками виробничої, фінансової і комерційної діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції покращення фінансовго стану підприємства.

  2. Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячі із реальних умов господарської діяльності і наявності власних і залучених ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів.

  3. Розробка конкретних міроприємств, направлених на більш ефективне використання фінансових ресурсів і укріплення фінансового стану підприємства.

Аналзом фінансового стану займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, а і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеню ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджету, тощо. У відповідності з цим аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприєсмтва і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета- встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і залучені кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних ресурсів, контролюючими органами на основі публікуємої звітності. Його мета- встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати. Все, що має вартість, належить підприємтсву і відображається у активі балансу називається його активами. Актив балансу містить дані про розміщення капіталу, що є в розпорядженні підприємства, тобто про вкладання його у конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про залишки вільної грошової готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу.

Джерами інформації для проведення аналізу є :

– засновницькі документи;

– фінансова звітність підприємства за 2002 – 2003 р.р.;

– звіти з праці та використання робочого часу за 2002 – 2003 р.р.;

– звіти про виробництво промислової продукції за 2002 – 2003 р.р.;

– звіти про основні показники діяльності підприємства за період з 2002 – 2003 р.р.;

– звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 2002 рік;

– звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (ф. 1 – Б) з даними аналітичного обліку;

– матеріали інвентаризації необоротних та оборотних, активів, розрахунків у 2002 та 2003 роках.

Фінансовий аналіз складається з підбору, групування і вивчення даних про фінансові ресурси підприємства і їх використання з метою мобілізації ресурсів, необхідних для виконання планових або проектних завдань і погашення фінансових зобов'язань в процесі господарської діяльності підприємства. При аналізі розглядаються питання формування і використання окремих видів фінансових ресурсів, їх розміщення у різні види метеріальних цінностей (активи), оцінки платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, швидкості обіговості коштів. Фінансовий аналіз називають ще аналізом балансу.


 
 

Цікаве

Загрузка...