WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

В третьому розділі висвітлено методи аналізу і аудиту доходів і результатів діяльності підприємства.

В цілому, на основі виконаної дипломної роботи можна зробити висновок, що підприємство не достатньо ефективно використовує свій потенціал, в зв'язку з чим і є збитковим.

На нашу думку для того, щоб підвищити рівень доходів підприємства необхідно знайти нові ринки збуту продукції, розширити асортимент продукції та шукати шляхи зниження собівартості реалізованої продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"// 1.06.1999 р.

 • План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування// Наказ міністра фінансів від 30.11.1999р., №291.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"// Наказ міністра фінансів України від 31.03. 1999р., №87.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"// Наказ Міністра фінансів України від 31.03. 1999 р., №87.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про фінансові результати"// Наказ Міністра фінансів України від28.05 1999 р., №87.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"// Наказ Міністра фінансів України від28.05 1999 р., №137.

 • Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 15 "Дохід"//Наказ Міністра фінансів України від 29.11.1999 р.,№290.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"// Наказ Міністра фінансів України від 1.12.1999 р., №290.

 • Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку//Наказ Міністра фінансів України від 28. 01. 2000 р., №15.

 • Аудит і аудиторська діяльність/ А.С. Шашновська, В.М. Жук., В.К. Савчук та ін.За ред. Л.С. Шашловської. – К.: Урожай. 1996. – 256с.

 • Баланс. – 2000. - №6. – с. 45.

 • Баланс. – 2000. - №9. – с. 5.

 • Баланс. – 2000. - №9. – с. 9.

 • Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.:2000. – 692с.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – Вища шк.: т-во "Знання": КОО. 1999. – 574с.

 • Бужинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

 • Бужинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів/Вид. 2-е доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ. 2000. – 640с.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №2. – с. 12.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №2. – с. 26.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №2. – с. 28.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №3. – с. 42.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №4. – с. 28.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №5. – с. 51.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Збірник задач і вправ/ За ред. проф. Ф.Ф. Бужинця та доп. Л.В Чижевської. – Житомир: ЖІТІ. 2000. – 512с.

 • Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №7. – с.45.

 • Гарасик М.П., Кізина А.Я., Забчук В.Д., Кушнірик І.П.,Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навчальний посібник/ За ред. Хомина П.Я. – Тернопіль: Астон. 2000. – 288 с.

 • Гаков С., Пархоменко В. Новий план рахунків: побудова і застосування//Бухгалтерський облік і аудит. 2000. - №1. – с.66.

 • Гусєва Т.Н. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты/Под ред Гетьмана В.А. – М.:Финансы и статистика. 2000. – 208 с.

 • Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності підприємтсв. – К.:Вища школа. 1999. – 164с.

 • Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: т-во "Знання" КОО,2000. – 378с.

 • Лисий Г.А., Бруханський Р.Ф. Методичні вказівки і завдання для виконання практичних занять з курсу "Облік в галузях народного господарства" (Для студентів спеціальності "Облік і аудит" денної і заочної форми навчання). – Тернопіль: ТАНГ. 2001. – 44с.

 • Матеріали семінару "Бухгалтерський облік і звітність відповідно до П(С)БО" – Київ. 2000. – 144с.

 • Новий бухгалтерський облік В Україні: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш. 2000. – 288 с.

 • О.П Кириленко. Фінанси: Навчальний посіб. – 2-евид., перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка. 2000. – 245 с.

 • Партишин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.:Т-во "Знання", КОО. – 2000. – 245с.

 • Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Т. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. – видання 2-е. перероб. і доп. – Тернопіль: ТАНГ. 1999. – 269 с.

 • Соколов И.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 496 с.

 • Управлінський облік. Збірник задач і вправ для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит"/ Н.Н. Малюбга та ін. 2-е вид., перероб. і доп. за ред проф. Бужинця Ф.Ф.. – Житомир: ЖІТІ. 2001. – 256 с.

 • Фінанси України. – 2001. - №1. – с. 61.

 • Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Деом. 1999.- 336 с.

  виконана на матеріалах Відкритого акціонерного товариства "Тернопільський хлібозавод №2".

  Актуальність теми: В умовах ринкової економіки прибуток виступає одним із основних показників результативності діяльності підприємства і його отримання ставить собі за мету кожне підприємство. Для цього необхідно на належному рівні організувати систему ведення обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства, яка повинна забезпечити управлінський персонал точною, релевантною, систематизованою інформацією.

  Найбільш суттєві висновки і рекомендації:

  Робота виконана на належному науково-теоретичному рівні. Розкрито сутність та висвітлено особливості доходу як економічної категорії. Розкрито значення та завдання обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства.

  Здійснений ґрунтовний аналіз особливостей ведення обліку та аудиту доходів і результатів діяльності ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2" за наступними напрямками:

  • Облік доходів від основної діяльності;

  • Облік доходів від фінансової діяльності;

  • Облік доходів від інших видів діяльності;

  • Облік результатів діяльності підприємства.

  • Особливості здійснення аудиту рівня доходів і результатів діяльності.

  Проведений у роботі аналіз діяльності підприємства базується на використанні даних фінансової звітності підприємства, інших первинних документів підприємства

  Наявність самостійних розробок: автором роботи запропоновано методику аналізу доходів і результатів діяльності підприємством.

  Практична цінність: Отримані на основі проведеного дослідження результати носять прикладний характер і частково використовуються в діяльності підприємства.

  Наявність недоліків: Суттєвих недоліків немає.

  Загальний висновок: Зміст та структура роботи відповідають обраній темі дослідження, автором висвітлено основні теоретичні положення та проаналізовано практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту доходів та результатів діяльності підприємства. В цілому робота заслуговує оцінки "відмінно"


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...