WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Аналізуючи інші операційні доходи особливу увагу слід приділяти факторам продажу на сторону матеріальних ресурсів, які свого часу були придбані на виробничі цілі, але згодом виявилися зайвими. При цьому виручка від реалізації сировини, матеріалів, палива, інших предметів праці зіставляється з їх собівартістю. Якщо підприємство змушене реалізувати такі матеріальні ресурси за цінами, нижчими від їх собівартості, отже зазнає збитків, слід виявити причини, а також конкретних винуватців (якщо причини не носять об'єктивного характеру, що не виключено).

При реалізації об'єктів основних засобів (інші доходи) на сторону підприємство зацікавлене у продажу їх за цінами, що перевищують залишкову вартість, зменшену на суму зносу. Аналіз цих операцій здійснюється з урахуванням неоднакових для різних груп основних засобів законодавчо встановлених правил обліку суми перевищення продажної ціни об'єктів над їх залишковою вартістю.

Що ж до всіх інших об'єктів основних засобів (включаючи машини і устаткування), то на прибуток підприємства ціна продажу окремого об'єкта не впливає. Закон не передбачає врахування різниці між ціною продажу окремих об'єктів та їх залишковою вартістю як прибутку (збитку).

Втім аналіз прийняття рішень, які стосуються продажу окремих об'єктів будь-якої групи основних засобів, має підтвердити доцільність вивільнення фінансових ресурсів, вкладених в основні засоби. Аргументами "за" можуть бути: недовантаження або повний простій будівель, споруд, обладнання тощо, моральний знос, оновлення парку верстатів у зв'язку з реконструкцією виробництва.

Аналіз доходів від участі у капіталі та інших фінансових доходів базується на законодавчо затверджуючому переліку доходів і витрат, які відносяться на фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства. Особливе місце серед доходів від участі у капіталі належить аналізу діяльності підприємства як інвестора фінансових ресурсів у цінні папери.

Всі витрати і втрати аналізуються з точки зору виявлення причин їх виникнення і можливих заходів, які можна здійснити для зменшення та повної ліквідації їх у майбутньому, що суттєво підвищить рентабельність роботи підприємства.

3.3. Аудит рівня доходів і результатів діяльності

В умовах ринкової економіки основу економічного розвитку підприємства становить прибуток. Показник прибутку став важливим для оцінки виробничої і фінансової діяльності підприємства як самостійного товаровиробника. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування, здійснення розширеного відтворення.

Завданнями аудиту фінансових результатів є:

 • оцінка динаміки показників формування прибутку;

 • оцінка обґрунтованості фактичної величини утворення і розподілу прибутку, виявлення впливу різних факторів на величину прибутку;

 • оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів виробництва і витрат.

Аудит фінансових результатів включає кілька етапів: визначення доходу (виручки) від реалізації продукції; визначення чистого доходу від реалізації продукції; визначення валового прибутку підприємства; визначення фінансового результату від операційної діяльності; визначення фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування; визначення чистого прибутку (збитку).

Пункт 7 П(С)БО15 "Дохід" передбачає класифікацію доходів за групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи, надзвичайні доходи.

Згідно з інструкцією рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. При цьому використовуються субрахунки 791, 792, 793, 794 [12, с.40].

На субрахунку 791 "Результат основної діяльності" визначається результат діяльності від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності. Рахунки 70 та 41, а також рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки 90, 92,93,94).

Аналогічно формуються показники фінансових результатів від операційної діяльності за П(С)БО3 "Звіт про фінансові результати".

Фінансові і інші доходи і витрати обліковують відповідно на рахунках 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати".

Для обліку доходів і витрат від надзвичайних подій призначені відповідно рахунки 75 і 99.

В Інструкції (рахунок 74 "Інші доходи") вказується, що цей рахунок призначений для обліку доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Виходячи з цього, на рахунку74 ведеться облік доходів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

Отже, показники обліку і звітності видів діяльності підприємства формуються таким чином:

 • основна діяльність плюс інша діяльність, яка не є інвестиційною і фінансовою, є операційна діяльність;

 • операційна плюс фінансова і інвестиційна діяльність – є звичайна діяльність;

 • звичайна діяльність плюс діяльність від надзвичайних подій визначає загальний результат діяльності (чистий прибуток або збиток відповідно до п.37 П(С)БО3).

Для достовірного відображення видів діяльності в обліку і звітності підприємства необхідно також розглянути відповідність окремих операцій конкретним видам діяльності.

При віднесенні окремих операцій до конкретного виду діяльності необхідно врахувати особливості діяльності конкретного підприємства.

Найскладнішим є визначення показників інвестиційної та фінансової діяльності. При їх визначенні інші показники відносять до операційної діяльності.

Згідно п.30-53 П(С)БО4 окремі операції відносяться до:

 • інвестиційної діяльності – реалізація і придбання фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів;

 • фінансової діяльності – надходження власного капіталу, отримані і погашені позики, сплачені дивіденди.

Отже, можна виділити такі основні невідповідності:

 • Поняття "Інвестиційна діяльність" з відповідними конкретними операціями наведено в П(С)БО4.

 • Одержані дивіденди, відсотки, фінансові результати від інвестиційної діяльності, а в П(С)БО4 віднесено до інвестиційної діяльності, а в П(С)БО3 і Плані рахунків – до фінансової;

 • Результати від надзвичайних подій у П(С)БО4 визначають у складі кожного виду діяльності – операційної, інвестиційної, фінансової, а у П(С)БО3 і Плані рахунків – окремо.

  Відповідно до п. 7 П(С)БО12 "Фінансові інвестиції" "дивіденди, відсотки та решта, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображають як фінансовий як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу."

  ВИСНОВКИ

  На основі проведеного у дипломній роботі дослідження обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства нами зроблено висновок, щодо актуальності даної теми та шляхів підвищення доходів ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2".

  В першому розділі висвітлено поняття доходу як економічної категорії та розкрито значення та завдання обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства. На основі виконаного дипломного проекту можна стверджувати, що основною функцією обліку доходів є забезпечення майнових інтересів різних суб'єктів бізнесу:

  • Приватних майнових інтересів підприємства;

  • Майнових інтересів держави;

  • Приватних інтересів інших суб'єктів, акціонерів, інвесторів, кредиторів і т. д.

  Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних соціально-економічних формаціях потребує вдосконалення функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки. Аудит як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Зміст аудиторського контролю складається з оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також аудиторських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.

  В сучасних умовах розвитку ринкових відносин функцією незалежного аудиторського контролю є сприяння встановленню економічних зв'язків між виробничими підприємствами і торгівлею, розвитку маркетингу.

  Аудит фінансово-господарської діяльності у сфері виробництва, обліку і споживання суспільно-необхідного продукту в умовах ринку сприяє задоволенню попиту покупців активним впливом на збільшення випуску товарів на ринку, зростанню прибутку підприємств і через систему податків збільшенню відрахувань до державного бюджету.

  В другому розділі дипломної роботи показано порядок ведення обліку доходів і фінансових результатів ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2". Дохід від реалізації продукції на цьому підприємстві в 2000 році склав 9403700 грн., чистий дохід – 7836000 грн. Підприємство одержало також 537600 грн. інших операційних доходів, 11700 грн. – фінансових доходів та 1006400 грн. – інших доходів. Але в той же час підприємство є збитковим. За 2000 рік фінансовим результатом підприємства були чисті збитки в сумі202100 грн. на нашу думку це зумовлено значними витратами на виробництво та збут продукції і високими податковими ставками. Адміністративні витрати були теж високими – 672600 грн.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...