WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Призначення звіту про фінансові результати полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою у формі звіту передбачається послідовне зіставлення його статей. Таким чином, процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути поділений на такі кроки:

 • Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг);

 • Розрахунок валового доходу (збитку);

 • Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) від операційної діяльності;

 • Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

 • Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

 • Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів знижок.

  Чистий дохід (виручка) від реалізації дорівнює дохід (виручка) від реалізації продукції відняти податок на додану вартість (рядок 015),акцизний збір ((020), інші збори або податки з обороту (рядок 025), інші вирахування з доходу (030).

  У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо)Ю, який відповідає критеріям визначення доходу.

  У статті "Податок на додану вартість" вказується сума податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

  Виробнича собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг складається з:

  • Прямих матеріальних витрат;

  • Прямих витрат на оплату праці;

  • Інших прямих витрат;

  • Виробничих накладних витрат.

  Інші витрати включаються до собівартості запасів, якщо вони були понесені з метою

  • Доставки запасів до їх місцезнаходження;

  • Приведення запасів у стан, в якому вони знаходяться.

  Для підприємств торгівлі собівартість реалізованих товарів складається з витрат на їх придбання, які включають:

  • Ціну придбання;

  • Ввізне мито та інші податки;

  • Витрати на транспортування, навантаження та розвантаження;

  • Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів і послуг.

  Фінансовий результат – прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат.

  У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції:

  • Дохід від операційної оренди активів;

  • Дохід від операційних курсових різниць;

  • Відшкодування раніше списаних активів;

  • Дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій).

  У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. До них відносяться:

  • Витрати на утримання адміністративно-господарського персоналу, соціальне та пенсійне страхування, додаткові виплати, підготовка та перепідготовка;

  • Витрати на утримання основних засобів;

  • Витрати на зв'язок;

  • Витрати на проведення нічних зборів;

  • Винагорода директорам;

  • Інші витрати.

  До статті "Витрати на збут" відносяться витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продуктів (товарів).

  У статті "Податки на прибуток" показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена на підставі суми прибутку до оподаткування та чинної ставки податку на прибуток.

  У статті "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати" відображаються відповідно:

  • Невідшкодовані збитки від надзвичайних подій;

  • Прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

  У статті "Податки з надзвичайного прибутку" відображається сума податків, що підлягає статті з прибутку від надзвичайних подій.

  У статті "Інші операційні витрати" відображається:

  • Собівартість реалізованих виробничих запасів;

  • Сумнівні борги;

  • Втрати від знецінення запасів;

  • Втрати від операційних курсових різниць;

  • Визнані економічні санкції.

  У статті "Дохід від участі в капіталі" відображається дохід отриманий від інвестицій в асоціюванні, або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

  Стаття "Інші фінансові доходи" включає:

  • Дивіденди одержані;

  • Відсотки одержані та

  • Інші доходи, отримані від фінансових операції.

  У статті "Інші витрати" відображається:

  • Собівартість реалізації фінансових інвестицій необоротних активів;

  • Втрати від неопераційних курсових різниць.

  3.2. Методика аналізу доходів і результатів діяльності

  базою для аналізу прибутку підприємства служить сума прибутку зафіксована у бізнес-плані, а саме у балансі доходів і видатків, тобто фінансовому плані підприємства. Виконання бізнес-планових показників щодо одержання прибутку аналізується за його складовими частинами, валового прибутку, інших операційних доходів [22, с. 130].

  Спочатку за даними "Звіту про фінансові результати" здійснюється загальна оцінка виконання плану підприємства з прибутку.

  На суму валового прибутку безпосередньо впливають такі фактори:

  • Обсяг реалізованої товарної продукції;

  • Собівартість реалізованої продукції;

  • Структура реалізованих товарів (робіт, послуг);

  • Ціни реалізації.

  Алгоритм виявлення впливу цих факторів представлений у наведених нижче факторних моделях:

 • де,

  - зміна суми прибутку від реалізації;

  - сума прибутку від реалізації;

  Рфн – фактичний обсяг виручки від реалізації;

  Рпл –сума виручки від реалізації товарної продукції.

  2. де,

  - зміна суми прибутку від реалізації,

  - фактична собівартість реалізованої продукції;

  3. де,

  - зміна суми прибутку від структурних зрушень;

  Сп – планова собівартість;

  Rпр – планова рентабельність продажу.

  4. ,де

  - зміна суми прибутку від зміни середньозважених цін.

  Для розрахунку впливу факторів на відхилення фактичної суми валового прибутку від бізнес-планової, звітні дані підприємства слід заповнити розрахунковими показниками Рфн (тобто фактична виручка від реалізації у планових цінах) і (планова собівартість фактично реалізованої продукції).

  Параметр (зміна валового прибутку під впливом асортиментних зрушень у складі реалізованої продукції) для спрощення може виражатися сальдовим методом. Алгоритм розрахунку за формулою грунтується на порівнянні зміни суми виручки від реалізації продукції проти планових накреслень (при збереженні планових оптових цін), зі зміною витрат на виробництво того ж фактичного обсягу продукції за плановою собівартістю.

  Якість цих розрахунків і точність одержаних результатів, щодо визначення впливу окремих факторів на суму валового прибутку, перевіряється розрахунком факторів, що формують прибуток на товарний випуск продукції.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...