WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

В усіх підприємства основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

Порядок використання прибутку визначає власник підприємства або уповноважений ним згідно із статутом підприємства.

За рахунок прибутку, в першу чергу, за встановленими нормативами здійснюються розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди на підприємстві, покриваються збитки минулих років.

Чистий прибуток, одержаний товариством як результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також інших платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі обумовленому зборами учасників товариства.

Сума, що залишається спрямовується на формування фондів підприємства, а саме:

 • резервного фонду у розмірі 25% статутного капіталу господарства. Він використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та незапланованих витрат.

 • Фонду сплати дивідендів. Розмір планової і нарахованої за рік суми грошових коштів цього фонду затверджується зборами учасників товариства.

 • Фонду соціально-культурного розвитку, який формується і використовується відповідно до рішень, затверджених зборами учасників товариства.

Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності товариства, покриваються з резервного фонду, а у разі недостатності – з інших фондів.

Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємства. В момент виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначений як нерозподілений.

Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків передбачений рахунок 44 "Нерозподілений прибуток".

На рахунку 44 ведеться облік нерозподілених прибутків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку (таблиця 2.4.3).

Таблиця 2.4.3

Бухгалтерські проводки для ведення обліку нерозподілених

прибутків [15, с. 405]

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Списання фінансового результату від основної діяльності до складу нерозподіленого прибутку

791

441

2.

Нараховані дивіденди власникам

443

671

3.

Нараховано податок з суми дивідендів

671

641

4.

Проведено відрахування до резервного фонду

443

43

По кредиту рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету – збитки та використання прибутку.

Чистий прибуток визначається в кінці звітного року і відображається на рахунку по дебету рахунку 79 і по кредиту рахунку 44. Збиток по звітному балансу відображається по дебету рахунку 44 і по кредиту рахунку 79. Кредитове сальдо по рахунку 44 характеризує нерозподілений прибуток, а дебетове – непокритий збиток.

Збиток звітного року записується по дебету рахунку 44, дебетове сальдо по цьому рахунку означає суму непокритого на даний момент збитку. Витрати. Втрати і збитки, які обліковуються на цьому рахунку, а також суми податків з прибутку, які не перекривають прибуток, приєднуються до непокритих збитків.

Аналітичний облік до рахунку 44 ведеться тільки по оборотах звітного року. На рахунку доцільно виділити наступні аналітичні позиції:

 • Чистий прибуток звітного року;

 • Поточні витрати, втрати, які списані як використання прибутку в звітному періоді;

 • Відрахування до резервного фонду;

 • Дивіденди, які нараховані за минулі роки;

 • Дивіденди, які нараховані за звітний період.

Списання збитку від основної діяльності буде відображатися по дебету рахунку 442 "Непокриті збитки".

Розділ ІІІ. АНАЛІЗ І АУДИТ ДОХОДІВ І

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Показники і джерела аналізу доходів і результатів діяльності підприємства

При аналізі доходів підприємства основним джерелом інформації є річний звіт про фінансові результати, дані оперативного бухгалтерського обліку, річні плани підприємства.

Доходи, витрати, прибутки і збитки у звіті про фінансові результати поділяються за видами діяльності, функціями та елементами операційних витрат.

Класифікація доходів, витрат, прибутків і збитків.

Перш за все фінансові результати поділяють за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають, на прибутки (збитки0 від звичайної діяльності.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності буде виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками і замовниками, працівниками, банківськими установами, податковими органами тощо. Списання знецінених запасів, переоцінка короткострокових інвестицій, курсові різниці, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства теж відносяться до звичайної діяльності як операції, які її супроводжують.

До надзвичайної діяльності відносять операції або події, які відрізняються від звичайної і не відбуваються часто або регулярно. Це стихійні лиха, пожежа тощо. Втрати внаслідок таких подій, їх покриття за рахунок страхового відшкодування та інших джерел враховуються під час розрахунку фінансових результатів від надзвичайної діяльності.

Звичайна діяльність в свою чергу поділяється на операційну та іншу (фінансову і інвестиційну).

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною, чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу.

Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями – виробництво, управління, збут та ін.

Інвестиційну та фінансову діяльність, як правило, визначають під час складання звіту про рух грошових коштів.

Інвестиційною діяльністю вважають придбання ат реалізацію тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

У звіті про фінансові результати, пов'язані з цими видами діяльності дані, подані в статтях:

 • Дохід від участі в капіталі;

 • Інші фінансові доходи (прибутки);

 • Інші доходи (прибутки);фінансові витрати;

 • Втрати від участі в капіталі;

 • Інші витрати.

За класифікацією доходів і витрат діяльності і функціями побудований розділ І звіту про фінансові результати, що забезпечує послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду (табл. 3.1.1).

Таблиця 3.1.1

Відповідність доходів і витрат у звіті про фінансові результати [13, с. 116]

Статті доходів

Статті витрат

Дохід від реалізації готової продукції (товарів) і послуг

Собівартість готової продукції (товарів) і послуг.

Адміністративні витрати.

Витрати на збут

Інший операційний дохід

Інші операційні витрати.

Витрати на дослідження і розробки

Реалізація іноземної валюти

Собівартість реалізованої іноземної валюти

Реалізація інших оборотних активів

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Операційна оренда активів

Операційна оренда активів

Операційна курсова різниця (позитивна)

Втрати від курсової різниці

Одержані пені, штрафи, неустойки

Визнані пені, штрафи, неустойки

Відшкодування раніше списаних активів

Втрати від знецінення запасів

Списання кредиторської заборгованості

Сумнівні та безнадійні борги

Дохід від участі в капіталі

Витрати від участі в капіталі

Дохід від спільної діяльності

Втрати від спільної діяльності

Інші фінансові доходи

Фінансові витрати

Дивіденди одержані

Відсотки за кредит

Відсотки одержані

Інші доходи від фінансових операцій

Інші фінансові витрати

Інші доходи

Інші витрати

Реалізація необоротних активів

Собівартість реалізованих необоротних активів

Реалізація фінансових інвестицій

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Реалізація майнових комплексів

Собівартість реалізації майнових комплексів

Неопераційна курсова різниця

Втрати від неопераційних курсових різниць

Безкоштовно отримані активи

Списання необоротних активів

Надзвичайні доходи

Надзвичайні витрати

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Втрати від стихійного лиха


 
 

Цікаве

Загрузка...