WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Таблиця 2.1.4

Перелік бухгалтерських проводок, які використовуються при

обліку інших операційних доходів [28, с. 100]

оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Нараховано суму ПДВ

71 "Інший операційний доход"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

2.

Відображено фінансовий результат

71 "Інший операційний доход"

79 "Фінансові результати"

3.

Безоплатно отримані запаси

20 "Виробничі запаси"

22 "МШП"

71 "Інший операційний дохід"

4.

Реалізовано виробничі запаси і МШП

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

71 "Інший операційних доход"

5.

Оприбутковано раніше не враховані на балансі засоби

20 "Виробничі запаси"

22 "МШП"

71 "Інший операційних доход"

6.

Отримано готівку від реалізації інших оборотних активів

30 "Каса"

71 "Інший операційних доход"

7.

Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними особами

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

71 "Інший операційних доход"

8.

У кінці звітного періоду відображена сума отриманого доходу від цільового фінансування

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

71 "Інший операційних доход"

9.

Відображено суму доходу звітного періоду

69 "Доходи майбутніх періодів"

71 "Інший операційних доход"

До інших операційних доходів відносяться доходи від реалізації іноземної валюти, доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми одержаних штрафів, пені та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності, відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); інші доходи від операційної діяльності.

По кредиту рахунку 71 відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету – суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". первинними документами для обліку інших операційних доходів є довідки бухгалтерії.

Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У загальній системі показників, що характеризують ефективність виробництва (Господарювання) як усього підприємства, так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.

Виходячи з принципу історичної собівартості, вона складається з усіх витрат виробництва, що виражені в грошовій формі. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, загальновиробничі витрати. Тобто при розрахунку собівартості виготовлених на підприємстві активів до уваги беруться лише витрати, пов'язані з процесом виробництва.

Узагальнення інформації про собівартість реалізовано готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг ведеться на рахунку 90 "Собівартість реалізації".

Рахунок 90 – активний, призначений для обліку господарських процесів.

По дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації" на підставі бухгалтерських довідок, накладних, рахунків відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), по кредиту – списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати", яке оформляється довідкою бухгалтерії. Адміністративні витрати, витрати на збут не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

  • Субрахунок 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", на якому ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції;

  • Субрахунок 902 "Собівартість реалізованих товарів" призначений для відображення собівартості реалізованих товарів;

  • Субрахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг".

Дані по рахунку 90 відображаються у звіті про фінансові результати (ряд 040).

Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) представлено на малюнку 2.1.1. собівартість реалізованих товарів визначається згідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". перелік господарських операцій та проводок по рахунку 90 показані в таблиці 2.1.5.

Таблиця 2.1.5

Перелік бухгалтерських проводок, які використовуються при обліку собівартості реалізації [25, с. 263]

оп

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Списана собівартість наданих послуг (виконаних робіт)

903

"Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23

"Виробництво"

2.

Списана собівартість реалізованої продукції

901

"Собівартість реалізованої готової продукції"

26

"Готова продукція"

3.

Списана собівартість реалізованих товарів

902

"Собівартість реалізованих товарів"

28

"Товари"

4.

Списана сума нерозподілених загальновиробничих витрат

90

"Собівартість реалізації"

91

"Загально-виробничі витрати"

5.

Відображена собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)

79

"Фінансові результати"

90

"Собівартість реалізації"

Загальновиробничими є витрати, пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів і управління ними. Загальновиробничі витрати поділяють на постійні і змінні.

З метою більш повного виявлення резервів економії витрат на обслуговування виробництва, їх планування і облік проводять за статтями затвердженої номенклатури (табл. 2.1.6)

Таблиця 2.1.6

Номенклатура (склад) статей загальновиробничих витрат [15,с. 436]

п/п

Статті витрат

Зміст і характеристика витрат

1.

Витрати на управління виробництвом

Витрати на оплату праці апарату управління цехами, дільницями, тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями

2.

Амортизація

Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення

3.

Витрати на утримання необоротних активів

Витрати на утримання, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

4.

Витрати на утримання виробничих приміщень

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

5.

Витрати на удосконалення технології і організації виробництва

Витрати, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшення якості продукції, підвищення її надійності, довговічності та ін., експлуатаційних властивостей в ході виробничого процесу

6.

Витрати на обслуговування виробничого процесу

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи; медичне страхування працівників та апарату управління виробництвом

7.

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища

Витрати на охорону праці, техніки безпеки і охорону навколишнього середовища.

Витрати пов'язані із забезпеченням правил техніки безпеки праці, нагляду і контролю за діяльністю виробництв

8.

Інші витрати

Витрати внаслідок технічного браку(якщо вони не виділяються в окрему статтю), оплата простоїв тощо


 
 

Цікаве

Загрузка...