WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №2. – с. 12.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №2. – с. 26.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №2. – с. 28.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №3. – с. 42.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №4. – с. 28.

 • Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №5. – с. 51.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Збірник задач і вправ/ За ред. проф. Ф.Ф. Бужинця та доп. Л.В Чижевської. – Житомир: ЖІТІ. 2000. – 512с.

 • Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №7. – с.45.

 • Гарасик М.П., Кізина А.Я., Забчук В.Д., Кушнірик І.П.,Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навчальний посібник/ За ред. Хомина П.Я. – Тернопіль: Астон. 2000. – 288 с.

 • Гаков С., Пархоменко В. Новий план рахунків: побудова і застосування//Бухгалтерський облік і аудит. 2000. - №1. – с.66.

 • Гусєва Т.Н. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты/Под ред Гетьмана В.А. – М.:Финансы и статистика. 2000. – 208 с.

 • Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності підприємтсв. – К.:Вища школа. 1999. – 164с.

 • Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: т-во "Знання" КОО,2000. – 378с.

 • Лисий Г.А., Бруханський Р.Ф. Методичні вказівки і завдання для виконання практичних занять з курсу "Облік в галузях народного господарства" (Для студентів спеціальності "Облік і аудит" денної і заочної форми навчання). – Тернопіль: ТАНГ. 2001. – 44с.

 • Матеріали семінару "Бухгалтерський облік і звітність відповідно до П(С)БО" – Київ. 2000. – 144с.

 • Новий бухгалтерський облік В Україні: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-Бланш. 2000. – 288 с.

 • О.П Кириленко. Фінанси: Навчальний посіб. – 2-евид., перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка. 2000. – 245 с.

 • Партишин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – К.:Т-во "Знання", КОО. – 2000. – 245с.

 • Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Т. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. – видання 2-е. перероб. і доп. – Тернопіль: ТАНГ. 1999. – 269 с.

 • Соколов И.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика. 2000. – 496 с.

 • Управлінський облік. Збірник задач і вправ для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит"/ Н.Н. Малюбга та ін. 2-е вид., перероб. і доп. за ред проф. Бужинця Ф.Ф.. – Житомир: ЖІТІ. 2001. – 256 с.

 • Фінанси України. – 2001. - №1. – с. 61.

 • Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Деом. 1999.- 336 с.

  Дипломна робота на тему:

  "Облік, аналіз і аудит доходів підприємства"

  (на прикладі місцевого підпдприємства)

  ЗМІСТ

  ВСТУП........................................................................................................

  3

  Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА..............................

  5

  1.1. Дохід як економічна категорія...................................................

  5

  1.2. Значення та завдання обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства................................................................................

  21

  Розділ ІІ. ОБЛІК ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...................................................................

  23

  2.1. Облік доходів від основної діяльності......................................

  23

  2.2. Облік доходів від фінансової діяльності...................................

  38

  2.3. Облік доходів від інших видів діяльності.................................

  42

  2.4. Облік результатів діяльності підприємства..............................

  48

  Розділ ІІІ. АНАЛІЗ І АУДИТ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ...........................................................................

  55

  3.1. Показники і джерела аналізу доходів і результатів діяльності підприємства.............................................................

  55

  3.2. Методика аналізу доходів і результатів діяльності.................

  61

  3.3. Аудит рівня доходів і результатів діяльності...........................

  64

  ВИСНОВКИ...............................................................................................

  68

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................

  70

  ВСТУП

  Складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування, є реформування системи бухгалтерського обліку. Мета реформування національної системи бухгалтерського обліку полягає у приведенні його у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

  Актуальність написання дипломної роботи на тему "Облік, аналіз і аудит доходів підприємства" обумовлюється тим, що основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку. Проте без достовірної, релевантної, систематизованої належним чином інформації про особливості утворення прибутку підприємства неможливо ефективно управляти процесом його формування. Тому в сучасних умовах зростає роль обліку, аналізу та аудиту доходів і результатів діяльності підприємств як джерела необхідних даних для забезпечення належного протікання процесів формування результатів діяльності суб'єктів господарювання. Приділення уваги цій проблемі дозволить вчасно виявляти перспективні шляхи розвитку підприємств, а не вирішувати питання про виживання.

  Об'єктом дослідження виступає ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2".

  Метою виконання даного дипломного проекту є оцінка ефективності системи обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства та виявлення шляхів її вдосконалення.

  Основними завданнями, які поставлено для досягнення мети дослідження є:

  • Аналіз теоретичних передумов обліку, аналізу та аудиту доходів підприємств;

  • Оцінка системи обліку доходів і результатів діяльності ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2";

  • Проведення аналізу і аудиту доходів і результатів діяльності об'єкта дослідження.

  Поставленій меті та завданням відповідає структура дипломної роботи, яка складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновків , списку використаної літератури.

  Перший розділ має назву "Теоретичні передумови обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства" і складається з двох пунктів: "Дохід як економічна категорія" і "Значення та завдання обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства". В них викладені теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства, висвітлена актуальність обраної теми дослідження, подана класифікація доходів.

  Другий розділ має назву "Облік доходів і результатів діяльності підприємства" і складається з чотирьох пунктів. В першому пункті другого розділу висвітлений порядок ведення обліку доходів від основної діяльності на підприємстві, показані типові кореспонденції рахунків обліку щодо відображення доходів від основної діяльності . в другому пункті показані доходи від фінансової діяльності та від участі у капіталі. В третьому пункті відображені операції з обліку доходів від інших видів діяльності. Підсумком другого розділу став четвертий пункт "Облік результатів діяльності підприємства", в якому проаналізовано фінансові результати діяльності підприємства.

  Третій розділ має назву "Аналіз і аудит доходів і результатів діяльності", в якому висвітлені такі питання як методика аналізу та аудиту рівня доходів і фінансових результатів діяльності.

  В кінці роботи, на основі отриманих результатів, підбито підсумки і зроблено узагальнені висновки.

  Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБЛІКУ,

  АНАЛІЗУ І АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

  1.1. Дохід як економічна категорія

  Прибуток є виробничою, фінансовою та економічною категорією товарного виробництва, оскільки характеризує виробничі, розподільчі і економічні відносини, які складаються у процесі суспільного агропромислового виробництва. Економічною основою, джерелом утворення прибутку виступає додатковий продукт, що створюється в процесі виробництва. Під час продажу товару втілена в ньому вартість додаткового продукту реалізується як надлишок грошей над їх витратами, тільки на виготовлення товару, тобто, як прибуток. Але не обов'язково, що величина прибутку дорівнює вартості додаткового продукту. За умов функціонування ринку все залежатиме від висоти ціни на вироблений товар, а вона — від кон'юнктури ринку. Несприйнятлива кон'юнктура не дасть змоги через низьку ціну одержати у вигляді прибутку всю втілену в товарі вартість додаткового прибутку. Недоодержану одним суб'єктом частину вартості додаткового продукту ринок перерозподілить іншому, на продукцію якого на даний час склався високий попит. Тому останній реалізує як прибуток і свою частину чужої вартості додаткового прибутку.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...