WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Аудит фінансових результатів включає кілька етапів: визначення доходу (виручки) від реалізації продукції; визначення чистого доходу від реалізації продукції; визначення валового прибутку підприємства; визначення фінансового результату від операційної діяльності; визначення фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування; визначення чистого прибутку (збитку).

Пункт 7 П(С)БО15 "Дохід" передбачає класифікацію доходів за групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи, надзвичайні доходи.

Згідно з інструкцією рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. При цьому використовуються субрахунки 791, 792, 793, 794 [12, с.40].

На субрахунку 791 "Результат основної діяльності" визначається результат діяльності від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності. Рахунки 70 та 41, а також рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (рахунки 90, 92,93,94).

Аналогічно формуються показники фінансових результатів від операційної діяльності за П(С)БО3 "Звіт про фінансові результати".

Фінансові і інші доходи і витрати обліковують відповідно на рахунках 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати".

Для обліку доходів і витрат від надзвичайних подій призначені відповідно рахунки 75 і 99.

В Інструкції (рахунок 74 "Інші доходи") вказується, що цей рахунок призначений для обліку доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Виходячи з цього, на рахунку74 ведеться облік доходів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

Отже, показники обліку і звітності видів діяльності підприємства формуються таким чином:

 • основна діяльність плюс інша діяльність, яка не є інвестиційною і фінансовою, є операційна діяльність;

 • операційна плюс фінансова і інвестиційна діяльність – є звичайна діяльність;

 • звичайна діяльність плюс діяльність від надзвичайних подій визначає загальний результат діяльності (чистий прибуток або збиток відповідно до п.37 П(С)БО3).

Для достовірного відображення видів діяльності в обліку і звітності підприємства необхідно також розглянути відповідність окремих операцій конкретним видам діяльності.

При віднесенні окремих операцій до конкретного виду діяльності необхідно врахувати особливості діяльності конкретного підприємства.

Найскладнішим є визначення показників інвестиційної та фінансової діяльності. При їх визначенні інші показники відносять до операційної діяльності.

Згідно п.30-53 П(С)БО4 окремі операції відносяться до:

 • інвестиційної діяльності – реалізація і придбання фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів;

 • фінансової діяльності – надходження власного капіталу, отримані і погашені позики, сплачені дивіденди.

Отже, можна виділити такі основні невідповідності:

 • Поняття "Інвестиційна діяльність" з відповідними конкретними операціями наведено в П(С)БО4.

 • Одержані дивіденди, відсотки, фінансові результати від інвестиційної діяльності, а в П(С)БО4 віднесено до інвестиційної діяльності, а в П(С)БО3 і Плані рахунків – до фінансової;

 • Результати від надзвичайних подій у П(С)БО4 визначають у складі кожного виду діяльності – операційної, інвестиційної, фінансової, а у П(С)БО3 і Плані рахунків – окремо.

  Відповідно до п. 7 П(С)БО12 "Фінансові інвестиції" "дивіденди, відсотки та решта, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображають як фінансовий як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу."

  ВИСНОВКИ

  На основі проведеного у дипломній роботі дослідження обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства нами зроблено висновок, щодо актуальності даної теми та шляхів підвищення доходів ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2".

  В першому розділі висвітлено поняття доходу як економічної категорії та розкрито значення та завдання обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства. На основі виконаного дипломного проекту можна стверджувати, що основною функцією обліку доходів є забезпечення майнових інтересів різних суб'єктів бізнесу:

  • Приватних майнових інтересів підприємства;

  • Майнових інтересів держави;

  • Приватних інтересів інших суб'єктів, акціонерів, інвесторів, кредиторів і т. д.

  Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних соціально-економічних формаціях потребує вдосконалення функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки. Аудит як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Зміст аудиторського контролю складається з оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також аудиторських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.

  В сучасних умовах розвитку ринкових відносин функцією незалежного аудиторського контролю є сприяння встановленню економічних зв'язків між виробничими підприємствами і торгівлею, розвитку маркетингу.

  Аудит фінансово-господарської діяльності у сфері виробництва, обліку і споживання суспільно-необхідного продукту в умовах ринку сприяє задоволенню попиту покупців активним впливом на збільшення випуску товарів на ринку, зростанню прибутку підприємств і через систему податків збільшенню відрахувань до державного бюджету.

  В другому розділі дипломної роботи показано порядок ведення обліку доходів і фінансових результатів ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2". Дохід від реалізації продукції на цьому підприємстві в 2000 році склав 9403700 грн., чистий дохід – 7836000 грн. Підприємство одержало також 537600 грн. інших операційних доходів, 11700 грн. – фінансових доходів та 1006400 грн. – інших доходів. Але в той же час підприємство є збитковим. За 2000 рік фінансовим результатом підприємства були чисті збитки в сумі202100 грн. на нашу думку це зумовлено значними витратами на виробництво та збут продукції і високими податковими ставками. Адміністративні витрати були теж високими – 672600 грн.

  В третьому розділі висвітлено методи аналізу і аудиту доходів і результатів діяльності підприємства.

  В цілому, на основі виконаної дипломної роботи можна зробити висновок, що підприємство не достатньо ефективно використовує свій потенціал, в зв'язку з чим і є збитковим.

  На нашу думку для того, щоб підвищити рівень доходів підприємства необхідно знайти нові ринки збуту продукції, розширити асортимент продукції та шукати шляхи зниження собівартості реалізованої продукції.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"// 1.06.1999 р.

 • План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його застосування// Наказ міністра фінансів від 30.11.1999р., №291.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"// Наказ міністра фінансів України від 31.03. 1999р., №87.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"// Наказ Міністра фінансів України від 31.03. 1999 р., №87.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про фінансові результати"// Наказ Міністра фінансів України від28.05 1999 р., №87.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"// Наказ Міністра фінансів України від28.05 1999 р., №137.

 • Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 15 "Дохід"//Наказ Міністра фінансів України від 29.11.1999 р.,№290.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"// Наказ Міністра фінансів України від 1.12.1999 р., №290.

 • Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку//Наказ Міністра фінансів України від 28. 01. 2000 р., №15.

 • Аудит і аудиторська діяльність/ А.С. Шашновська, В.М. Жук., В.К. Савчук та ін.За ред. Л.С. Шашловської. – К.: Урожай. 1996. – 256с.

 • Баланс. – 2000. - №6. – с. 45.

 • Баланс. – 2000. - №9. – с. 5.

 • Баланс. – 2000. - №9. – с. 9.

 • Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.:2000. – 692с.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – Вища шк.: т-во "Знання": КОО. 1999. – 574с.

 • Бужинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

 • Бужинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів/Вид. 2-е доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ. 2000. – 640с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...