WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо)Ю, який відповідає критеріям визначення доходу.

У статті "Податок на додану вартість" вказується сума податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Виробнича собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг складається з:

 • Прямих матеріальних витрат;

 • Прямих витрат на оплату праці;

 • Інших прямих витрат;

 • Виробничих накладних витрат.

Інші витрати включаються до собівартості запасів, якщо вони були понесені з метою

 • Доставки запасів до їх місцезнаходження;

 • Приведення запасів у стан, в якому вони знаходяться.

Для підприємств торгівлі собівартість реалізованих товарів складається з витрат на їх придбання, які включають:

 • Ціну придбання;

 • Ввізне мито та інші податки;

 • Витрати на транспортування, навантаження та розвантаження;

 • Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів і послуг.

Фінансовий результат – прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат.

У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції:

 • Дохід від операційної оренди активів;

 • Дохід від операційних курсових різниць;

 • Відшкодування раніше списаних активів;

 • Дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. До них відносяться:

 • Витрати на утримання адміністративно-господарського персоналу, соціальне та пенсійне страхування, додаткові виплати, підготовка та перепідготовка;

 • Витрати на утримання основних засобів;

 • Витрати на зв'язок;

 • Витрати на проведення нічних зборів;

 • Винагорода директорам;

 • Інші витрати.

До статті "Витрати на збут" відносяться витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продуктів (товарів).

У статті "Податки на прибуток" показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена на підставі суми прибутку до оподаткування та чинної ставки податку на прибуток.

У статті "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати" відображаються відповідно:

 • Невідшкодовані збитки від надзвичайних подій;

 • Прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

У статті "Податки з надзвичайного прибутку" відображається сума податків, що підлягає статті з прибутку від надзвичайних подій.

У статті "Інші операційні витрати" відображається:

 • Собівартість реалізованих виробничих запасів;

 • Сумнівні борги;

 • Втрати від знецінення запасів;

 • Втрати від операційних курсових різниць;

 • Визнані економічні санкції.

У статті "Дохід від участі в капіталі" відображається дохід отриманий від інвестицій в асоціюванні, або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Стаття "Інші фінансові доходи" включає:

 • Дивіденди одержані;

 • Відсотки одержані та

 • Інші доходи, отримані від фінансових операції.

У статті "Інші витрати" відображається:

 • Собівартість реалізації фінансових інвестицій необоротних активів;

 • Втрати від неопераційних курсових різниць.

3.2. Методика аналізу доходів і результатів діяльності

базою для аналізу прибутку підприємства служить сума прибутку зафіксована у бізнес-плані, а саме у балансі доходів і видатків, тобто фінансовому плані підприємства. Виконання бізнес-планових показників щодо одержання прибутку аналізується за його складовими частинами, валового прибутку, інших операційних доходів [22, с. 130].

Спочатку за даними "Звіту про фінансові результати" здійснюється загальна оцінка виконання плану підприємства з прибутку.

На суму валового прибутку безпосередньо впливають такі фактори:

 • Обсяг реалізованої товарної продукції;

 • Собівартість реалізованої продукції;

 • Структура реалізованих товарів (робіт, послуг);

 • Ціни реалізації.

Алгоритм виявлення впливу цих факторів представлений у наведених нижче факторних моделях:

 • де,

  - зміна суми прибутку від реалізації;

  - сума прибутку від реалізації;

  Рфн – фактичний обсяг виручки від реалізації;

  Рпл –сума виручки від реалізації товарної продукції.

  2. де,

  - зміна суми прибутку від реалізації,

  - фактична собівартість реалізованої продукції;

  3. де,

  - зміна суми прибутку від структурних зрушень;

  Сп – планова собівартість;

  Rпр – планова рентабельність продажу.

  4. ,де

  - зміна суми прибутку від зміни середньозважених цін.

  Для розрахунку впливу факторів на відхилення фактичної суми валового прибутку від бізнес-планової, звітні дані підприємства слід заповнити розрахунковими показниками Рфн (тобто фактична виручка від реалізації у планових цінах) і (планова собівартість фактично реалізованої продукції).

  Параметр (зміна валового прибутку під впливом асортиментних зрушень у складі реалізованої продукції) для спрощення може виражатися сальдовим методом. Алгоритм розрахунку за формулою грунтується на порівнянні зміни суми виручки від реалізації продукції проти планових накреслень (при збереженні планових оптових цін), зі зміною витрат на виробництво того ж фактичного обсягу продукції за плановою собівартістю.

  Якість цих розрахунків і точність одержаних результатів, щодо визначення впливу окремих факторів на суму валового прибутку, перевіряється розрахунком факторів, що формують прибуток на товарний випуск продукції.

  Аналізуючи інші операційні доходи особливу увагу слід приділяти факторам продажу на сторону матеріальних ресурсів, які свого часу були придбані на виробничі цілі, але згодом виявилися зайвими. При цьому виручка від реалізації сировини, матеріалів, палива, інших предметів праці зіставляється з їх собівартістю. Якщо підприємство змушене реалізувати такі матеріальні ресурси за цінами, нижчими від їх собівартості, отже зазнає збитків, слід виявити причини, а також конкретних винуватців (якщо причини не носять об'єктивного характеру, що не виключено).

  При реалізації об'єктів основних засобів (інші доходи) на сторону підприємство зацікавлене у продажу їх за цінами, що перевищують залишкову вартість, зменшену на суму зносу. Аналіз цих операцій здійснюється з урахуванням неоднакових для різних груп основних засобів законодавчо встановлених правил обліку суми перевищення продажної ціни об'єктів над їх залишковою вартістю.

  Що ж до всіх інших об'єктів основних засобів (включаючи машини і устаткування), то на прибуток підприємства ціна продажу окремого об'єкта не впливає. Закон не передбачає врахування різниці між ціною продажу окремих об'єктів та їх залишковою вартістю як прибутку (збитку).

  Втім аналіз прийняття рішень, які стосуються продажу окремих об'єктів будь-якої групи основних засобів, має підтвердити доцільність вивільнення фінансових ресурсів, вкладених в основні засоби. Аргументами "за" можуть бути: недовантаження або повний простій будівель, споруд, обладнання тощо, моральний знос, оновлення парку верстатів у зв'язку з реконструкцією виробництва.

  Аналіз доходів від участі у капіталі та інших фінансових доходів базується на законодавчо затверджуючому переліку доходів і витрат, які відносяться на фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства. Особливе місце серед доходів від участі у капіталі належить аналізу діяльності підприємства як інвестора фінансових ресурсів у цінні папери.

  Всі витрати і втрати аналізуються з точки зору виявлення причин їх виникнення і можливих заходів, які можна здійснити для зменшення та повної ліквідації їх у майбутньому, що суттєво підвищить рентабельність роботи підприємства.

  3.3. Аудит рівня доходів і результатів діяльності

  В умовах ринкової економіки основу економічного розвитку підприємства становить прибуток. Показник прибутку став важливим для оцінки виробничої і фінансової діяльності підприємства як самостійного товаровиробника. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування, здійснення розширеного відтворення.

  Завданнями аудиту фінансових результатів є:

  • оцінка динаміки показників формування прибутку;

  • оцінка обґрунтованості фактичної величини утворення і розподілу прибутку, виявлення впливу різних факторів на величину прибутку;

  • оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів виробництва і витрат.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...