WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Облік, аналіз і аудит доходів підприємства - Дипломна робота

Дипломна робота на тему:

"Облік, аналіз і аудит доходів підприємства"

(на прикладі місцевого підпдприємства)

ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................

3

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА..............................

5

1.1. Дохід як економічна категорія...................................................

5

1.2. Значення та завдання обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства................................................................................

21

Розділ ІІ. ОБЛІК ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...................................................................

23

2.1. Облік доходів від основної діяльності......................................

23

2.2. Облік доходів від фінансової діяльності...................................

38

2.3. Облік доходів від інших видів діяльності.................................

42

2.4. Облік результатів діяльності підприємства..............................

48

Розділ ІІІ. АНАЛІЗ І АУДИТ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ...........................................................................

55

3.1. Показники і джерела аналізу доходів і результатів діяльності підприємства.............................................................

55

3.2. Методика аналізу доходів і результатів діяльності.................

61

3.3. Аудит рівня доходів і результатів діяльності...........................

64

ВИСНОВКИ...............................................................................................

68

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................

70

ВСТУП

Складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування, є реформування системи бухгалтерського обліку. Мета реформування національної системи бухгалтерського обліку полягає у приведенні його у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Актуальність написання дипломної роботи на тему "Облік, аналіз і аудит доходів підприємства" обумовлюється тим, що основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку. Проте без достовірної, релевантної, систематизованої належним чином інформації про особливості утворення прибутку підприємства неможливо ефективно управляти процесом його формування. Тому в сучасних умовах зростає роль обліку, аналізу та аудиту доходів і результатів діяльності підприємств як джерела необхідних даних для забезпечення належного протікання процесів формування результатів діяльності суб'єктів господарювання. Приділення уваги цій проблемі дозволить вчасно виявляти перспективні шляхи розвитку підприємств, а не вирішувати питання про виживання.

Об'єктом дослідження виступає ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2".

Метою виконання даного дипломного проекту є оцінка ефективності системи обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства та виявлення шляхів її вдосконалення.

Основними завданнями, які поставлено для досягнення мети дослідження є:

 • Аналіз теоретичних передумов обліку, аналізу та аудиту доходів підприємств;

 • Оцінка системи обліку доходів і результатів діяльності ВАТ "Тернопільський хлібозавод №2";

 • Проведення аналізу і аудиту доходів і результатів діяльності об'єкта дослідження.

Поставленій меті та завданням відповідає структура дипломної роботи, яка складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновків , списку використаної літератури.

Перший розділ має назву "Теоретичні передумови обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства" і складається з двох пунктів: "Дохід як економічна категорія" і "Значення та завдання обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства". В них викладені теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту доходів підприємства, висвітлена актуальність обраної теми дослідження, подана класифікація доходів.

Другий розділ має назву "Облік доходів і результатів діяльності підприємства" і складається з чотирьох пунктів. В першому пункті другого розділу висвітлений порядок ведення обліку доходів від основної діяльності на підприємстві, показані типові кореспонденції рахунків обліку щодо відображення доходів від основної діяльності . в другому пункті показані доходи від фінансової діяльності та від участі у капіталі. В третьому пункті відображені операції з обліку доходів від інших видів діяльності. Підсумком другого розділу став четвертий пункт "Облік результатів діяльності підприємства", в якому проаналізовано фінансові результати діяльності підприємства.

Третій розділ має назву "Аналіз і аудит доходів і результатів діяльності", в якому висвітлені такі питання як методика аналізу та аудиту рівня доходів і фінансових результатів діяльності.

В кінці роботи, на основі отриманих результатів, підбито підсумки і зроблено узагальнені висновки.

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБЛІКУ,

АНАЛІЗУ І АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Дохід як економічна категорія

Прибуток є виробничою, фінансовою та економічною категорією товарного виробництва, оскільки характеризує виробничі, розподільчі і економічні відносини, які складаються у процесі суспільного агропромислового виробництва. Економічною основою, джерелом утворення прибутку виступає додатковий продукт, що створюється в процесі виробництва. Під час продажу товару втілена в ньому вартість додаткового продукту реалізується як надлишок грошей над їх витратами, тільки на виготовлення товару, тобто, як прибуток. Але не обов'язково, що величина прибутку дорівнює вартості додаткового продукту. За умов функціонування ринку все залежатиме від висоти ціни на вироблений товар, а вона — від кон'юнктури ринку. Несприйнятлива кон'юнктура не дасть змоги через низьку ціну одержати у вигляді прибутку всю втілену в товарі вартість додаткового прибутку. Недоодержану одним суб'єктом частину вартості додаткового продукту ринок перерозподілить іншому, на продукцію якого на даний час склався високий попит. Тому останній реалізує як прибуток і свою частину чужої вартості додаткового прибутку.

Одержати у вигляді прибутку еквівалент вартості додаткового продукту, втіленого виробником у товарі, можна лише тоді, коли збігаються:

 • індивідуальні витрати праці виробника з галузями середньозваженими;

 • органічна будова виробничих фонді з середньосуспільного;

 • продукції певного товару з попитом на нього.

У всіх інших випадках ціни перерозподілятимуть додатковий продукт. Такі об'єктивні закономірності ринкової економіки.

З іншої сторони поява прибутку безпосередньо пов'язана з категорією "витрати виробництва". Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується агропромисловим підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва.

Все це дає підстави стверджувати, що прибуток є похідною від вартості продукту або формою існування останнього за умов товарного виробництва, формою, яка утворюється під час продажу товару. Ці сутнісні сторони прибутку у концентрованому вигляді відображають його визначення як реалізованого вартості додаткового прибутку. А оскільки грошовий вираз вартості додаткового прибутку є чистим доходом, то прибуток можна визначити як реалізовану частину чистого доходу.

Кількісно прибуток є різницею між виручкою від реалізації та непрямими податками і повною собівартістю продукції.

Об'єктивною умовою існування прибутку є необхідність первинного розподілу додаткового продукту. Тому прибуток виступає формою реалізації вартості в основному додаткового прибутку. Підприємство одержує прибуток лише після того, як втілена в продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми.

Разом з тим прибуток є підсумковим показником, кінцевим результатом виробничо-фінансової діяльності агропромислових підприємств як суб'єктів господарювання. Ось чому прибуток відображає її результати і зазначає впливу багатьох чинників, а саме:

 • сфери діяльності;

 • галузі господарства;

 • форми власності;

 • встановленого державного порядку формування витрат на виробництво продукції;

 • обчислення і калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг);

 • рівня цін;

 • розвитку ринкових відносин.

Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією, а на його формування впливають процеси, що відбуваються в державі в сфері виробництва та розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу. Прибуток є узагальнюючим показником господарської діяльності підприємства і характеризує економічну ефективність господарювання. Любі досягання на недоліки в роботі агропромислового підприємства відбиваються на величині його прибутку.


 
 

Цікаве

Загрузка...