WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування та банкрутство підприємств (Реферат) - Реферат

Оподаткування та банкрутство підприємств (Реферат) - Реферат

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

Оподаткування та банкрутство підприємств

Вступ.

Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відносин між державою і членами суспільства. Саме виникнення держави спричинило і появу платежів та внесків до державної скарбниці для фінансового забезпечення виконання державною її функцій. Спочатку ці внески проводились у натуральній формі, з розвитком товарно-грошових відносин відбувся поступовий перехід до грошової форми оподаткування. У сучасних умовах натуральні податки можуть використовуватись у виняткових випадках в окремих країнах.

Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки - це об'єктивне суспільне явище, тому при побудові податкової системи слід виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не керуватися побажаннями, можливо і найкращими, але не здійсненними.

Молода Українська держава розпочала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику, традиції народу, географічне положення, кліматичні умови і безліч інших чинників. У зв'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть значно відрізнятися. Водночас слід підкреслити, що форми оподаткування стають дедалі уніфікованішими. Існує ряд основних податків, які дістали загальносвітове визначення, хоча механізм їх справляння може суттєво різнитися в конкретних країнах.

Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відносин між державою і членами суспільства. Саме виникнення держави спричинило і появу платежів та внесків до державної скарбниці для фінансового забезпечення виконання державною її функцій. Спочатку ці внески проводились у натуральній формі, з розвитком товарно-грошових відносин відбувся поступовий перехід до грошової форми оподаткування. У сучасних умовах натуральні податки можуть використовуватись у виняткових випадках в окремих країнах.

ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Податкова система є дуже складним явищем, яке відображає діалектичне поєднання об'єктивного і суб'єктивного початків. Об'єктивне начало зумовлене об'єктивністю самих податків і виражається в тому, що податкова система має базуватися на певних наукових засадах, які характеризують її внутрішню сутність і суспільне призначення. Суб'єктивність полягає в тому, що податкова система створюється відповідними державними структурами. Вона відображає розуміння ними ситуації в країні й цілі певних партій, суспільних груп, окремих політичних діячів. І тут виникає значна проблема в суспільстві - проблема максимального наближення суб'єктивного бачення до об'єктивних вимог і можливостей.

Проблеми України в галузі побудови податкової системи насамперед пов'язана саме в відсутності чіткої економічної доктрини, визначеної виходячи з тієї чи іншої економічної теорії. Це не дає змоги проводити чітку стратегічну лінію, призводить до нестабільності податкової політики, що, у свою чергу, негативно впливає на стан економіки. Саме вироблення цієї доктрини є першочерговим завданням.

Мета роботи - закріпити та систематизувати теоритичні знання, навчитися використовувати їх у фінансовій діяльності суб'єктів господарчої діяльності та держави, а також залучити студентів до науково-дослідницької роботи; набуття практичних навичок і досвіду.

Сучасний стан податкової системи України можна охарактеризувати як закладення підвалин. Заснована податкова система України не є абсолютно новим явищем. Вона побудована, і це ж знову таки об'єктивна закономірність, на базі тієї системи доходів бюджету, яка існувала в межах адміністративної системи і планової економіки. Введені податки певною мірою є новими скоріше за формою, ніж за змістом. У цілому ж можна зазначити, що перший етап податкової реформи пройдений. В подальшому розвитку податкової системи, очевидно, переважно йтиме еволюційним шляхом, зміни в системі оподаткування, що відбуватимуться, не зачіпатимуть закладених підвалів.

Перш ніж вести мову про податки, їхнє застосування тощо, варто зупинитися на такому понятті, як бюджет.

За класичним визначенням, бюджет - це розпис доходів і видатків держави, підприємства чи окремої особи на певний строк. Таким чином, будь-який бюджет складається з двох частин: перша - це доходи, друга - видатки.

Перед ними стоїть завдання розглянути бюджет із загальнодержавної точки зору. Для цього варто звернутися до Закону України "Про бюджетну систему України" від 29 червня 1995 року. Згідно з ним бюджетну систему нашої держави складають Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети.

Суть державного бюджету зрозуміла. Це утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів. Державний бюджет України затверджує Верховна Рада України. Бюджетний рик розпочинається 1 січня і закінчується 31 грудня.

Що ж до місцевих, то до них належать: обласні районні, міські селищні, сільські бюджети. Кожна обласна, районна, міська, селищна і сільська Рада народних депутатів затверджує бюджет свого регіону.

Тепер, як конкретний приклад, розглянемо Закон України "Про Державний бюджет України на 1996 рік". Поглянемо на ту його частину, яку ми називаємо "витратною". На які ж цілі мають бути виділені з цієї частини бюджету?

Видатки бюджету йдуть, у першу чергу, на:

 • соціальний захист населення;

 • фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін;

 • фінансування соціально-культурних закладів, установ та заходів;

 • фінансування науки;

 • державні капітальні вкладення;

 • реструктуризація вугільної промисловості;

 • фінансування житлово-комунального і шляхового господарства;

 • реставрацію пам'яток архітектури;

 • фінансування оборони, правоохоронної діяльності;

 • утримання органів законодавчої, виконавчої і судової влади;

 • зовнішньополітичну діяльність;

 • заходи, пов'язані з ліквідацією чорнобильської катастрофи та соціальних заходів населення;

І це далеко не повний перелік витрат. Так ось, державна податкова служба і є однією із структур, яка покликана забезпечити надходження вказаних коштів дохідної частини бюджету.

БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

Економічна розбудова України безпосередньо пов'язана з реформуванням її економіки при певному його державному регулюванні..

При всіх складнощах перехідного періоду, процеси реформування в Україні повинні відбуватися з урахуванням прийнятої людством на ХХІ століття Концепції сталого, збалансованного в соціально-економічних і екологічних аспектах розвитку. Важливою складовою цього складного процесу є хоча б наближене забезпечення з основних його рівноваг - попиту і пропозиції, збалансованності в бюджетній сфері, стійкості фінансової системи країни. Не дивлячись на велике значення в цьому плані іноземного інвестування, основним гарантом фінансової стійкості країни є відродження вітчизняного виробництва на основі, перш за все, виваженої податкової політики та відповідного правового забезпечення. Економічна стабілізація та подальше економічне зростання вимагають "запущення" в Україні всієї багатогранної системи ринкових відносин. Важливим елементом цієї системи і, одночасово, закономірністю її функціонування є феномен банкрутства. Цей складний за змістом та реалізацією процес в умовах України з численністю неконкурентноздатних підприємств та нагальною потребою в суті їх реструктуризації особливо актуальний. Категорія "банкрутство" є однією з ключових в концепції фінансової стійкості підприємств та характеризується багатовизначенністю.

Закон України "Про банкрутство" представляє його як неспроможність підприємства розрахуватися і виконувати свої зобов'язання перед кредиторами або перед бюджетом через недостатню ліквідність.

Як зазначалось вище, банкрутство, як форма підтримання конкурентноздатності відповідної галузі (ринку) є важливим елементом ринкової економіки. В той же час в умовах ринкового маркетингу банкрутство є закономірністю розвитку економіки на мікрорівні. Незалежно від активності його прояву, банкрутство - це здебільшого процес реструктуризації підприємства (чи економічного циклу їх розвитку), що протікає в часі і економічному просторі певної галузі. Як важлива категорія формування цього простору, банкрутство в своєму виникненні залежить від дії численних факторів, зовнішніх (тобто політичної та фінансової стабільності держави, ефективності податкової політики, коньюнктури на міжнародному ринку відповідних товарів тощо) та внутрішніх (інвестиційного забезпечення стратегії його розвитку, фінансової стійкості підприємства, зокрема його рентабельності, збитковості, структури оборотних коштів тощо).

Зовнішні фактори, на відміну від внутрішніх, можуть діяти на макро- і мікрорівнях. На макрорівні в України дуже важливим макрофактором впливу на процес банкрутства є реформування економіки. Реформування економіки України почалось і продовжується на фоні глибокої кризи всіх її сфер і галузей. Низька ефективність законотворчої діяльності, спрямованої на правове забезпечення ринкових перетворень, ресурсо- і енергомісткі технології у виробництві; відсутність дійових стимулів підприємницької активності, структурні диспропорції; вичерпаність ресурсів розподільчої системи, негативні наслідки лібералізації цін, криза збуту, втрата керованості в економіці загострили проблему платоспроможності і поставили на порядок денний питання про загрозу масового банкрутства підприємств.

У підприємств галузей, які знаходяться в такому середовищі, спостерігається спад ділової активності, рентабельності й віддачі наявних активів. В основному всі галузі промисловості із 1992 р. по 1996 р. мають тенденцію до зниження рентабельності (табл.№1). Особливо відчутне таке зниження у чорній металургії, легкій, хімічній, промисловості будівельних матеріалів. Не кращі справи і в інших галузях виробництва. За цей період кількість збиткових підприємств збільшується по галузях господарства (табл.2.). Це пов'язане з погіршенням фінансового стану підприємств, що викликає зниження їх платоспроможності й ліквідності. В ринкових умовах неплатоспроможність розглядається як крок до банкрутства. Для його попередження необхідний своєрідний систематичний моніторинг "аудиторської" спрямованності, який би визначав картину фінансової стійкості підприємства, адже майновий та фінансовий його стан визначається цілою низкою показників, зокрема, дебіторської та кредиторської заборгованості, пропорціями між основними і оборотними, матеріальними та нематеріальними оборотними коштами, джерелами формування та структурою основних і оборотних, власних і залучених оборотних коштів, рівнями виконання короткотермінових зобов*язань та отримання платежів, інвестиційною привабливістю підприємства тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...