WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. (Реферат) - Реферат

Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. (Реферат) - Реферат

4. Організація синтетичного і аналітичного обліку матеріалів.

Обліковий процес як організаційна сукупність складається з певних технологічних етапів, а саме: первинного, поточного та підсумкового.

На кожному етапі основними об'єктами організації облікового процесу є облікові номенклатури, носії облікових номенклатур, рух носіїв, технологія процесу та забезпечення облікового процесу.

Конкретизація технології облікового процесу у кожному окремому випадку залежить від складу об'єктів управління, сукупності операцій, технічних засобів обробки та перетворення даних у системі показників.

Першим етапом облікового процесу є первинний облік. Його зміст становлять: первинне спостереження, тобто сприйняття господарського факту (явища або процесу), вимірювання у натуральному та вартісному вираженні, фіксація у носіях облікової інформації – документах.

Сприйняття та вимірювання можливе лише тоді, коли об'єкт обліку конкретизований у вигляді облікових номенклатур – переліку господарських фактів про форми функціонування засобів господарства, джерела утворення їх, господарські операції, а також результати господарської діяльності, які повинні знайти відображення у бухгалтерському обліку.

Для вивчення складу облікових номенклатур насамперед визначають господарські факти, які слід відобразити у системі бухгалтерського обліку та зафіксувати у первинних документах – носіях обліково-економічної інформації. На склад облікових номенклатур впливають система звітності, об'єкти проміжного контролю формування їх. Для того, щоб визначити перелік облікових номенклатур обліку запасів, на ВАТ „Прожектор" складають перелік усіх об'єктів, які підлягають фіксації у первинних документах (табл. 4.1).

При розробці облікових номенклатур первинного обліку потрібно укрупнювати одиниці вимірювання там, де це можливо. Де дасть змогу зменшити кількість носіїв і обсяг облікової роботи. Таблиця 4.1

Основні облікові номенклатури з обліку матеріалів

Облікові номенклатури та носії облікової інформації з обліку Характеристика даних для обліку

Використання облікових даних

У вираженні

У яких носіях інформація з'явилась вперше

натуральні

вартісні

Надходження матеріалів на склад:

назва

кількість

ціна

сума

від кого надійшли

Для обліку наявності, руху, контролю за своєчасністю надходження та розрахунків

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

Рахунок-фактура, платіжна вимога, накладна, товарно-транспортна накладна, податкова накладна, прибутковий ордер

Видача матеріалів:

назва

кількість

ціна

сума

кому відпущено

Те саме

+

-

Вимога, забірний листок, лімітно-забірна картка, накладна на відпуск матеріалів на сторону

Поточний облік – це другий етап облікового процесу, під яким розуміють обробку, реєстрацію і запис даних первинного (складського) обліку, тобто носіїв інформації, в облікові реєстри, групування та перегрупування їх з метою одержання результативної інформації.

На його здійснення витрачають майже половину часу при ручній обробці. Це свідчить про те, що його організація є дуже важливим об'єктом.

Організація поточного обліку також починається з вивчення складу облікових номенклатур , які слід відобразити, проте вже в системі облікових реєстрів та різних розрахункових формах. Визначення переліку облікових номенклатур поточного обліку – це своєрідний перелік об'єктів обліку та руху їх за ознаками виду засобів, їхніми джерелами та процесами. Ця робота тісно переплітається з групуванням об'єктів обліку за різними ознаками, наявністю їх та рухом (табл. 4.2)

Таблиця 4.2.

Перелік номенклатур поточного обліку запасів в розрізі руху

Вид руху

Підвид руху

Субпідвид руху

Надходження

Зовнішнє

Внутрішнє

Від постачальників

Благодійна діяльність

Від ліквідації ОЗ

З одного цеху в інший

Зі складу в цех

Від вітчизняних, від іноземних

За видами

За видами ОЗ

За видами

За видами

Витрачання

Зовнішнє

Внутрішнє

Внаслідок продажу

Видача в цехи

За видами вибуття

Підсумковий етап облікового процесу іноді називають балансовим узагальненням (звітністю). Це заключний етап облікового процесу, який можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формування показників, що відображають результати виробничої і господарської діяльності підприємства за певний період [ ]. На базовому підприємстві поточний та підсумковий етапи обліку матеріалів здійснюються в бухгалтерії. Після визначення облікової номенклатури переходять до вибору носіїв облікової інформації.

Аналогічно до поточного обліку підсумкова стадія обліку починається з виявлення складу облікових номенклатур (таблиця 4.3), які повинні знайти відображення у відповідних підсумкових носіях облікової інформації.

Таблиця 4.3

Номенклатури підсумкового обліку матеріалів в розрізі руху

Вид облікових номенклатур

Джерела надходження інформації

Кінцеве втілення інформації

Надходження матеріалів

Журнали 3, 5, 6, 7

Головна книга, баланс

Вибуття матеріалів

Журнал 5

Головна книга, баланс

Після вибору номенклатури обліку переходять до організації відображення інформації, вибору і розробки її носіїв.

Організація способів відображення носіїв облікової інформації потребує додержання трьох особливостей бухгалтерського обліку як процесу.

Перша особливість бухгалтерського обліку як процесу полягає у тому, що кожний господарський факт має бути насамперед зафіксований на носії як доказ, тобто як документ. Основою для записів у бухгалтерські облікові реєстри є тільки оформлені належним чином документи.

Другою особливістю бухгалтерського обліку є те, що всі господарські факти із первинних документів, тобто доказів про реальність їх, підлягають обов'язковому запису і накопиченню в облікових реєстрах. Це означає, що облікові реєстри, після того як у них буде зроблено запис про відповідні господарські факти та інші математичні процедури додавання, віднімання та визначення нового стану об'єкта обліку, стають носіями облікової інформації.

Третя особливість бухгалтерського обліку полягає у тому, що облік як процес не закінчується визначенням нового стану об'єкта в облікових реєстрах, а підсумкові дані повинні бути перенесені із облікових реєстрів у звітні форми, які після заповнення їх автоматично стають носіями облікової інформації.

Отже, характерні особливості бухгалтерського обліку як технологічного процесу визначають три види способів відображення облікової інформації.

Основним видом носіїв облікової інформації на етапі первинного обліку є документ.

Для того, щоб одержати облікову інформацію, сформувати різні показники про результати господарської діяльності, потрібні дані, зафіксовані на носіях первинної облікової інформації – документах, які в подальшому слід зареєструвати відповідно до економічного змісту їх та вимог управління у облікові реєстри поточного обліку: облікові реєстри (відомості обліку залишків матеріалів на складі, журнал 5, журнал обліку товарів, що надійшли, журнал реєстрації довіреностей, реєстр приймання-передачі документів, машинограми тощо), розрахункові таблиці та бухгалтерські довідки (розрахунок бухгалтерії).

На етапі підсумкового обліку готують два види носіїв: звітні форми та розрахункові таблиці.

Звітні форми державної звітності розроблені органами державної влади. Усі форми внутрішньої звітності на підприємствах розробляють за загальною методикою.

Відібрані форми звітності формують у робочі альбоми. При цьому окремо формують альбоми:

за видами – первинні документи, облікові реєстри, звітні форми;

по кожному топологічному підрозділу – облік основних засобів, облік матеріалів, облік оплати праці тощо.

Робочі альбоми форм мають єдину структуру: титульний лист, перелік звітних форм, самі форми, методичні вказівки щодо заповнення їх.

Облікова номенклатура поточного обліку є основою майбутнього робочого плану рахунків. На кожному підприємстві затверджений державними органами єдиний план рахунків має бути деталізований для поточних потреб управління. Конкретизація здійснюється відповідно до технологічних та організаційних особливостей конкретного господарства. При розробці робочого плану рахунків використовують: єдиний план рахунків, інструкцію щодо застосування його, різні нормативні акти. Далі складають систематизований перелік об'єктів поточного обліку. Кожному об'єкту, групі, підгрупі, субпідгрупі присвоюють порядковий номер (табл..4.4)


 
 

Цікаве

Загрузка...