WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. (Реферат) - Реферат

Економічна сутність запасів, характеристика організації їх обліку та її вплив на стан облікового процесу. (Реферат) - Реферат

При обліку запасів виникає багато проблем. Насамперед це пов'язане з тим, що на багатьох підприємствах облік запасів ведеться паралельно трьома підрозділами з різною метою:

на складі в натуральному вираженні враховується все, що там фізично знаходиться; основна мета складського обліку – збереження запасів;

у торговому відділі формується й аналізується інформація про рух і залишки товарів з метою ефективного продажу;

у бухгалтерії облік запасів ведеться з використанням встановлених П(С)БО 9 методів для формування фінансової та податкової звітності.

Й часто виникають ситуації, коли за даними одного підрозділу залишок запасів є (наприклад, у торговому відділі), а в обліку іншого (наприклад, бухгалтерії) – залишків немає. На практиці найбільш поширені дві причини розходжень в обліку.

По-перше, пересортиця, яка може бути викликана як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами. Наприклад у митній декларації товар іменується як „Циліндричні елементи" і під такою назвою іменується в бухгалтерії, а торговий відділ оперує (вказує у витратних документах) більш звичною для покупця назвою – „труби". До суб'єктивних причин належить і „людський" чинник, тобто помилки співробітників, викликані не недостатньою кваліфікацією бухгалтера чи комірника (хоч буває й таке), а браком знань у галузі товарознавства. Як наслідок інформація з одного й того ж документа може бути неоднаково відображена в обліку різних підрозділів.

По-друге, некоректний облік переходу права власності. Наприклад, товар проданий, але й далі знаходиться на складі підприємства на відповідальному зберіганні. У бухгалтерії й торговому відділі він списаний, а на складі продовжує рахуватись в картках складського обліку без змін.

Тому для правильного і раціонального обліку запасів потрібно:

правильно і своєчасно відображати у документах операції з ними і забезпечити достовірні дані з їх заготівлі, надходження та відпуску;

контролювати їх цілісність у місцях зберігання і на всіх етапах руху;

своєчасно виявляти непотрібні та зайві запаси для їх наступної реалізації;

затвердити чітку систему документообороту і суворий порядок оформлення операцій з їх руху;

регулярно проводити інвентаризації, контрольні вибіркові перевірки залишків запасів і відображати у бухгалтерському обліку їх результати.

Підмурівком ефективної організації обліку запасів є їх правильна класифікація і кодування.

Для ВАТ „Прожектор" організація обліку матеріалів являється надзвичайно важливою в загальній системі обліку, оскільки саме матеріали є основним елементом витрат підприємства, а від ефективності організованого обліку в значній мірі залежить забезпеченість підприємства необхідними матеріалами, їх кількісно-якісне збереження та раціональне витрачання.

Звичайно, як і будь-де, на базовому підприємстві існує ряд питань, що потребують доопрацювання. Недостатня організація обліку матеріалів обумовлена нестабільністю на ринку, перебоями у постачанні матеріалів, досить швидким псуванням деяких із них. Але наперекір цьому можна поставити жорсткий контроль за процесом матеріального постачання, за станом збереження матеріалів та, безумовно, контроль за витрачанням матеріальних ресурсів у відповідності до встановлених норм.

Отже, запаси є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Тому їх облік є досить трудомістким процесом та має досить значні проблеми.

2. Організація складського обліку.

Однією із складових організації обліку запасів є організація складського обліку – кількісно-сортового обліку матеріальних цінностей, який ведеться на місці їх зберігання безпосередньо матеріально-відповідальною особою, але організовується головним бухгалтером. Він встановлює форми регістрів обліку, оформляє і передає їх на склад, інструктує матеріально-відповідальних осіб про порядок ведення складського обліку та систематично слідкує за ефективністю ведення складського обліку.

Першою передумовою складського обліку є порядок організації складського господарства.

На базовому підприємстві для забезпечення виробничої програми відповідними матеріальними ресурсами створено спеціальні склади для зберігання основних і допоміжних матеріалів, палива, запасних частин, МШП та інших запасів. Крім центральних складів, в різних структурних підрозділах підприємства функціонують комори, які виконують функції проміжних складів. Кожному складу наказом по підприємству присвоєно порядковий номер, який надалі зазначається на всіх документах, які відносяться до операцій даного складу.

На складах (кладових) матеріальні цінності розміщують по секціях, а в середині них – по групах, типо- та сорторозмірах в штабелях, ящиках, контейнерах, на стелажах, полках, комірках, піддонах, що забезпечує швидке їх приймання, відпуск та контроль за відповідністю фактичної наявності встановленим нормам (ліміту).

Складський облік організовують за видами об'єктів, що зберігаються, за місцями зберігання, за кількістю матеріальних цінностей. За необхідністю складський облік організовують за партіями надходження запасів.

Склади повинні бути забезпечені справними вагами, вимірювальними пристроями та мірною тарою.

Облік матеріалів на складі здійснюється завідуючим складом (комірником), який є відповідальним за приймання та відпуск матеріальних цінностей, за правильне і своєчасне оформлення цих операцій, а також цілісність матеріальних цінностей. матеріально-відповідальною особою. Її приймають на роботу, переміщують та звільняють, як правило, за згодою головного бухгалтера підприємства. З комірником укладається типовий письмовий договір у встановленій формі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Цей договір має зберігатися в особовій справі кожної матеріально-відповідальної особи, яка знаходиться у відділі кадрів.

Бухгалтерія підприємства у встановлені строки здійснює приймання і обробку первинних документів на сировину, матеріали тощо. Всі документи сортуються і перевіряються. Прибуткові ордери звіряються з рахунками, що до них належать, транспортними документами, приймальними актами тощо. Лімітні картки, що надійшли зі складу, зіставляються з іншими примірниками, одержаними від цехів-споживачів, накладні на переміщення матеріалів, здані складами-відправниками, з примірниками тих же накладних, що надійшли зі складів-одержувачів.

При використанні матеріальних звітів немає потреби у складанні інших документів на витрачання документів, що спрощує облік матеріалів у підзвіт, так як в якості регістрів аналітичного обліку використовуються звіти матеріально-відповідальних осіб.

Аналітичний облік виробничих запасів на ВАТ „Прожектор" ведеться на складах за допомогою карток складського обліку (дод. ), що розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника. Вони відкриваються в бухгалтерії в такому ж порядку, як і книга складського обліку. Для кожного найменування предметів чи продуктів праці, що мають окремий номенклатурний номер, відкривається окрема картка складського обліку, в якій заповнюють такі реквізити: номер картки і складу, назва матеріалу, одиниця виміру, технічна характеристика (марка, сорт, профіль, розмір), облікова ціна, номенклатурний номер, норма запасу (максимум, мінімум). Картку підписує головний бухгалтер, його заступник або за його дорученням бухгалтер матеріального відділу.

Заготовлені таким чином картки передають завідувачу складу чи комірнику під розписку у спеціальному реєстрі видачі карток складського обліку матеріальному складу. Реєстр має типову форму, в якому вказані дата відкриття картки, номенклатурний номер матеріалу, порядковий номер картки, назва матеріалу, одиниця виміру, облікова ціна, особистий підпис комірника про одержання картки, помітка про повернення. За кожним складом ведеться окремий реєстр видачі карток складського обліку.

В отриманих картках складського обліку форми № М-12 завідуючий складом (комірник) заповнює реквізити, що характеризують місця зберігання матеріалів (стелажі, чарунки тощо). Крім того, у місцях зберігання товарно-матеріальних цінностей прикріплюється матеріальний ярлик форми № М-16

Керівник підприємства на початку кожного року створює наказ чи розпорядження про визначення осіб, які мають право підписувати документи на одержання і відпуск зі складів господарства окремих видів матеріальних цінностей на ті чи інші господарські потреби. Завідуючий складом чи комірник повинні мати в себе картку із взірцями підписів цих посадових осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...