WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Касові операції. Основні поняття (Реферат) - Реферат

Касові операції. Основні поняття (Реферат) - Реферат

У випадку відсутності касира з поважних причин (хвороби), призначається спеціальна комісія в складі керівника, головного бухгалтера, ревізора та представника громадскості.

Особливу увагу перевіряючі органи приділяють перевірці цільового використання готівкових коштів у значних (понад 10000 євро) розмірах знятих підприємцями зі свого рахунку.

- Перевірка дотримання ліміту каси-

Контролюючі органи здійснюють інвентаризацію готівкових коштів підприємства, результати якої відображають в Акті, який складається в трьох примірниках (1-й – залишається на підприємстві, 2-й – у перевіряючій організації, 3-й – скеровується до відповідної підаткової служби).

Під час перевірок зясовують те, як підприємство дотримується ліміту каси. Для цього порівнюються записи про фактичні залишки готівки в касі за касовою книгою з установленим банком підприємству лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється виявлено перевищення ліміту каси, то визначають, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків.

За потреби поглибленої перевірки повного оприбуткування в касу готівкових коштів, одержаних з різних джерел можуть аналізуватися також обороти за дебетом рахунка 30 "Каса" порівняно з оборотами за кредитом кожного кореспондуючого рахунку з подальшим порівнянням їх із відповідними записами в касовій книзі та даними документів які підтверджують фактичне одержання підприємством певних сум готівки у відповідні строки.

При перевірці цільового витрачання готівкових коштів, одержаних підприємством в установі банку, використовується банківські виписки, касові книги, звіти касира, видаткові касові ордери, книга обліку придбання товарів (робіт, послуг), а також документи, що підтверджують факт витрачання готівкових коштів за призначанням. Крім того, можуть також використовуватися товарні та касові чеки, розрахункові документи, інші розрахункові документи, а також акти про закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг), платіжні (розрахунково-платіжні) відомості, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, авансові звіти підзвітних осіб тощо. Перевірці підлягають обороти за кредитом 30 "Каса".

-Санкції-

Крім того, для контролю за правдоподібністю готівкових операцій підприємства контролюючі органи можуть застосовувати відповідні зустрічні документальні перевірки, що здійснюються безпосередньо на підприємствах-покупцях та постачальниках, шляхом залучення відповідних первинних документів та взаємного звіряння касових документів.

Санкції за порушення касової дисципліни

№ п/п

Вид порушення

Санкція

1.

Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах

Штраф у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день

2.

Неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки

Штраф у пятикратному розмірі неоприбуткованої суми

3.

Витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг), на виплату заробітньої плати

Штраф у розмірі здійснених виплат

4.

Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів

Штраф у розмірі 25% з виданих під звіт сум

5.

Проведення готівкових розрахунків без подання платіжного документа (товарного або касового чека, квитанція до прибуткового ордера, іншого документа), який би підтверджував сплату покупцям готівкових коштів

Штраф у розмірі сплачених коштів

6.

Використання одержаних в установі банку готівкови коштів не за цільовим призначенням

Штраф у розмірі витрачаної готівки

5. Облік іноземної валюти в касі.

Іноземна валюта в касі підприємства відображається у бухгалтерському обліку як у номінальних величинах валюти, так і у грошовій одиниці, яка діє на території України – гривнях.

До каси іноземна валюта може надходити з валютного рахунку у банку, від покупців в оплату проданого товару (виконаних робіт, наданих послуг) підприємством, від підзвітних осіб як залишок не використаного авансу. З каси валюта може вноситись до банку – на валютний рахунок, видаватись у підзвіт для покриття витрат на відрядження за кордон або, у випаках, дозволених законодавством, стороннім організаціям в оплату їх продукції (послуг).

Оцінка операцій по надходженню (вибуттю) валюти здійснюється за офіційним валютним (обмінним курсом) Національного банку України, що діє на дату оприбуткування (видатку) валюти.

Документальне оформлення обліку цих операцій аналогічне обліку української валюти в касі. Для кожного найменування іноземної валюти відкривається окрема касова книга.

Аналітичний облік руху іноземної валюти в касі підприємства здійснюється по кожному найменуванню валюти.

Синтетичний облік ведеться по рахунку "Каса" в розрізі субрахунків, відкритих по найменуваннях іноземної валюти. Відхилення, які пов"язані зі зміною курсу іноземної валюти, відображаються на рахунку в кореспонденції з рахунком "Фінансові результати". Оформити курсові відхилення можна бухгалтерськими довідками.

6. Облік касових операцій у системі рахунків.

Для обліку касових операцій і залишку використовують рахунок "Каса", записи здійснюють на основі перевірених відривних аркушів касової книги і доданих до них документів на загальні суми за день (або за кілька днів). На цьому рахунку не можна робити жодних бухгалтерських проведень, якщо вони не відображають касових операцій (сторнувань тощо). Усі бухгалтерські проведення мають точно відповідати записам касової книги. Це неодмінна умова для забезпечення готівки.

На рахунку "Каса" у дебеті записують операції надходження грошей до каси, а у кредиті – їх вибуття; сальдо може бути тільки дебетове, що відображає залишок грошей у касі.

За дебетом рахунок "Каса" кореспондує з рахунками "Рахунки в банках", "Доходи", "Розрахунки з підзвітними особами", "Розрахунки з різними дебіторами" тощо.

Записи на кредиті рахунка "Каса"здійснюють в кореспонденції з дебетом рахунків "Розрахунки з оплати праці"; "Розрахунки з підзвітними особами" (видача підзвітних сум); "Рахунки в банку"; "Загальновиробничі витрати"; "Адміністративні витрати"; "Витрати на збут"; "Розрахунки з різними дебіторами"; "Розрахунки зі страхування" тощо.

Журнал реєстрацій господарських операцій

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Отримання розмінної готівки з головної каси в операційну

3011

301

2

Надходження готівки з банку

30

31

3

Погашення готівкою короткостроковий вексель

30

34

4

Погашення дебіторської заборгованості покупцем продукції, товарів, робіт, послуг

30

36

5

Отримані кошти:

від винних осіб за завдані збитки

від підзвітних осіб (залишок авансу)

30

30, 331

375

372

6

Отриманобезповоротну фінансову допомогу

30

425

7

Перепродані власні акції

30

45

8

Отримано цільове фінансування

30

48

9

Повернено зайво видану заробітну плату

30

66

10

Одержана виручка при роздрібній торгівлі

30

70

11

Отримано дохід від реалізації необоротніх активів

30

742

12

Отримано надзвичайні доходи

30

75

13

Отримано кошти за надані послуги

30

703/2

14

Передано готівку на рахунок в банку

31

30

15

Передано готівку інкасатору, відправлено через поштове відділення для наступного зарахування на рахунок банку

333

30

16

Зарахування готівки, внесеної інкасатором, відправленої через поштове відділення, на рахунок банку

31

333

17

Видано готівку під звіт

372

30

18

Погашено заборгованість перед:

Пенсійним фондом;

фондом соціального страхування;

фондом безробіття;

фондом страхування від нещасних випадків.

651

652

653

654

30

30

30

30

19

Виплачено заробітню плату

66

30

20

Виплачені девіденди

671

30


 
 

Цікаве

Загрузка...