WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий контроль - Курсова робота

Податковий контроль - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Суть і значення податкового контролю

Розділ 2. Форми, прийоми і методи податкового контролю

Розділ 3. Податковий контроль як елемент податкового

менеджменту

Розділ 4. Методика оформлення результатів документальної перевірки

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Податкова система як один із важливих атрибутів держави формується і розвивається із становленням державності. Аналіз становлення та розвитку системи оподаткування, її проблеми і шляхи удосконалення сьогодні заслуговують на особливу увагу.

В житті кожного суспільства має підтримуватись баланс між окремою людиною і державною машиною. Більше того, суспільство розвивається тим успішніше, чим краще збалансовані відносини особистості і держави. І, навпаки, якщо превалюють інтереси тієї чи іншої сторони, в суспільстві починається загнивання, наростають руйнівні і дестабілізуючи елементи.

Для нормальної життєдіяльності людині потрібно задовольняти потреби у певних благах, і щоб їх отримати, люди працюють, створюючи матеріальні, інтелектуальні, духовні та інші цінності. Проте людина не може існувати поза суспільством і державою, а тому індивідуум мусить частину створеного ним багатства віддавати державі, яка за це бере на себе зобов'язання задовольняти певну суму потреб кожного індивідуума та здійснювати соціальні функції: забезпечувати соціально незахищені верстви населення - пенсіонерів, інвалідів, дітей; утримувати атрибути держави (армію, міліцію, владні структури тощо) та інституції зовнішніх відносин і безпеки; підтримувати гуманітарні галузі - культуру, освіту, охорону здоров'я тощо. Витрати на названі цілі притаманні будь-якому суспільству. Але забезпечити їх можна лише за рахунок частини багатства, створеного людьми. Чим більше людина вироблятиме, тим більша грошова маса доходу припадатиме на податкову ставку, яку вона має сплачувати.

Найважливішим механізмом підтримання балансу між інтересами людини і державної машини є податкова система - система збирання податків. Саме вона формує економічну частину балансу суспільства "людина - держава", забезпечуючи існування як державної машини, так і задіяних у ній індивідуумів.

Філософсько-методологічний принцип оподаткування полягає в тому, що податок - це добровільна і невелика частка прибутку чи доходу, яку віддає той, хто його одержує за свою працю, на загальносоціальні потреби і утримання державних інституцій. Податки є невід'ємним джерелом поповнення доходної частини бюджету.

За своєю природою вони є абсолютним злом, бо люди не повинні віддавати будь-кому результати своєї праці безоплатно. Однак така повинність необхідна, бо людина живе в суспільстві і не вільна від нього. Тож завдання держави полягає в тому, щоб створити таку систему податків, яка б утримувала баланс у стані стабільності, а не конфліктності.

Як переконує світовий досвід, ефективність оподаткування залежить від раціональної побудови податкової системи і рівня організації податкової служби в державі. Із поєднанням цих факторів проявляється об'єктивність і суб'єктивність системи оподаткування. Об'єктивність — через те, що раціонально побудована податкова система дає змогу ефективніше використовувати об'єктивні функції податків, а суб'єктивність — через те, що існування податкової системи означає наявність податкової служби, з допомогою якої держава проводить свою суб'єктивну діяльність у сфері оподаткування. Причому ці фактори тісно взаємопов'язані, тому суттєві зміни принципів побудови податкової системи супроводжуються перебудовою організації роботи податкової служби.

Певна робота в галузі оподаткування проводилася в Україні ще за радянських часів, коли податкова система була замінена системою платежів до бюджету, яка контролювалася відповідними органами. Робота щодо державних доходів у Міністерстві фінансів СРСР була покладена на Управління державних доходів. У міністерствах фінансів союзних республік працювали управління державних доходів, а в міністерствах фінансів АРСР, крайових, обласних і міських фінансових органах — відділи державних доходів. Управління і відділи виконували функції, пов'язані з організацією роботи щодо державних доходів на відповідній території, а також контролювали правильність нарахування платежів і виконання зобов'язань перед бюджетом.

Безперечно, дана тема для наукового дослідження є актуальна, тому саме вона і була обрана мною для написання курсової роботи.

Метою роботи стало вивчення питань – сутності і значення податкового контролю, форм, прийомів і методів податкового контролю, податкового контролю як елементу податкового менеджменту, методики оформлення результатів документальної перевірки.

Для досягненя мети мною були проаналізовані численні нормативно-правові акти, а також наукова та монографічна література по предмету роботи. Зокрема, можна назвати хоча б окремі праці: Воронкова О.М. "Контрольна й аналітична робота податкової служби України", Вурлакова Л.В. "Система налогообложения: (отечественный й зарубежный опыт)", Геги П.Т., Доля Л.М. "Основи податкового права", Криницкого И.Е., Кучерявенко Н.П. "Налоговое право", Федосова В.М. "Податкова система України", Поддєрьогіна А.М. "Податкова система України на шляху розвитку", Соскіна О. "Концепція трансформації податкової системи в Україні", Стояна В.І. "Удосконаленя податкової системи України", Ткаченко В.А., Каламбета С.В., Кармазіна Ю.А. "Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу" та ряд інших.

Дана робота розкривається у наступній структурі: розділі 1 "Суть і значення податкового контролю", розділі 2 "Форми, прийоми і методи податкового контролю", розділі 3 "Податковий контроль як елемент податкового менеджменту", розділі 4 "Методика оформлення результатів документальної перевірки".

Розділ 1. Суть і значення податкового контролю

Певна робота в галузі оподаткування проводилася в Україні ще за радянських часів, коли податкова система була замінена системою платежів до бюджету, яка контролювалася відповідними органами. Робота щодо державних доходів у Міністерстві фінансів СРСР була покладена на Управління державних доходів. У міністерствах фінансів союзних республік працювали управління державних доходів, а в міністерствах фінансів АРСР, крайових, обласних і міських фінансових органах — відділи державних доходів. Управління і відділи виконували функції, пов'язані з організацією роботи щодо державних доходів на відповідній території, а також контролювали правильність нарахування платежів і виконання зобов'язань перед бюджетом.

У багатьох міських і у всіх районних фінансових відділах були організовані інспекції з державних доходів, на які було покладено:

— систематичний контроль за виконанням планів державних доходів, правильним нарахуванням і своєчасною сплатою платежів до бюджету;

— вивчення економічного стану підприємств і господарських організацій для виявлення можливостей для зростання доходів бюджету;

— постійне вивчення рівня рентабельності виробництва товарів і внесення пропозицій щодо зміни чинних ставок податку з обороту;

— ведення обліку та звітності за державними доходами;

— підготовка до розгляду скарг і заяв щодо нарахування та стягнення платежів до бюджету, які надійшли від господарських організацій.

Слід зауважити, що деякі положення стосовно порядку справляння бюджетних доходів і виконання плану надходжень платежів до бюджету знайшли втілення в системі оподаткування і в незалежній Україні. Перехід до нової системи формування бюджету відбувається поступово, з урахуванням соціально-економічних особливостей суспільства та дотриманням певних етапів її становлення.

Початком законодавчого закріплення функцій податкового контролю в Україні вважається 1990 рік, коли на основі Закону України "Про державну податкову службу" почали функціонувати податкові органи в особі Державної податкової інспекції, головним завданням якої було забезпечення додержання податкового законодавства, повний облік платників податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, здійснення контролю за правильністю обчислення та сплати цих платежів. На вищий сходинці Державної податкової інспекції перебувала Головна ДПІ, на середній — ДПІ Республіки Крим, областей і міст із районним поділом, а на низовій — ДПІ районів і міст обласного підпорядкування1.

Таким чином, нині в Україні з урахуванням низки прийнятих законодавчих актів головним органом Державної податкової служби є Державна податкова адміністрація України, якій підпорядковуються ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та місті Севастополі, а їм, у свою чергу, підзвітні державні податкові інспекції у районах, містах (крім Києва і Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції. Згідно із статтею 2 Закону України "Про державну податкову службу" завданнями органів державної податкової служби є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством; внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства; прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій із питань оподаткування, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків й інших обов'язкових платежів та єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб; роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків і, нарешті, запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення. Протягом усього періоду існування української податкової служби її діяльність значною мірою обмежувалася контролюючими заходами.


 
 

Цікаве

Загрузка...