WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система - Курсова робота

Податкова система - Курсова робота

Узагальнюючи вищесказане, зазначимо, що у реальному суспільно-економічному житті всі принципи взаємопов'язані, взаємозалежні й не можуть існувати відокремлено. Оптимальне їх поєднання забезпечує ефективні податкові взаємовідносини платників і держави1.

Розділ 4. Державна податкова служба та шляхи її розбудови

4.1. Етапи розвитку Державної податкової служби України

Державну податкову службу України було створено рішенням Ради Міністрів УРСР вiд 12.04.90 р. №70. У грудні того ж року Верховна Рада УРСР ухвалила Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР", а в 1993 роцi — Закон "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Українi".

Новостворена державна податкова служба підпорядковувалася на той час Мiнiстерству фiнансiв України та складалася з Головної податкової iнспекцiї України, державних податкових iнспекцiй в АР Крим, областях, районах, мiстах i районах у мiстах.

22 серпня 1996 року Президент України видав Указ №760/96 "Про утворення Державної податкової адмiнiстрацiї України та мiсцевих державних податкових адмiнiстрацiй", а 30 жовтня 1996 року — Указ №1013/96 "Питання державних податкових адмiнiстрацiй".

Указом №760/96 передбачалося, що ДПА України є центральним органом виконавчої влади, а державнi податковi адмiнiстрацiї в областях, районах, мiстах i районах у мiстах — самостiйними одиницями, якi не можуть входити до складу мiсцевих державних адмiнiстрацiй. Одночасно в серпнi 1996 року, згiдно з Указом №1013/96, у складi Державної податкової адмiнiстрацiї України було створено податкову полiцiю, яка з лютого 1998 року почала називатися податковою мiлiцiєю.

У лютому 1998 року Верховна Рада України схвалила нову редакцiю Закону України "Про державну податкову службу в Українi" та Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Кримiнально-процесуального кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України у зв'язку з утворенням податкової мiлiцiї"1.

Таким чином, було створено якiсно нову державну податкову службу, до складу якої увiйшли:

• Державна податкова адмiнiстрацiя України;

державнi податковi адмiнiстрацiї в АР Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi;

• державнi податковi iнспекцiї в районах, мiстах, районах у мiстах.

У 2000 роцi вiдповiдно до вищезазначених указiв Президента України проводилася широкомасштабна адмiнiстративна реформа державної служби, невiд'ємною складовою якої було реформування i державної податкової служби. З цiєю метою ДПА України в рамках iснуючої на той час єдиної цiлеспрямованої вiдомчої iдеологiї розвитку податкової служби було вжито ряд широкомасштабних заходiв, спрямованих на рацiоналiзацiю органiзацiйно-функцiональної структури:

• проведено скорочення штатної чисельностi;

• здiйснено аналiз функцiй та процедур з метою уникнення дублювання їх структурними пiдроздiлами;

• затверджено новi типовi органiзацiйнi структури обласного апарату та державних податкових iнспекцiй.

Було проведено роботу щодо вдосконалення органiзацiйної структури центрального апарату ДПА України.

З метою пiдвищення ефективностi функцiонування, розвитку та модернiзацiї державної податкової служби на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2000 року №1454 створено Департамент розвитку та модернiзацiї Державної податкової служби України.

У 2001 роцi було продовжено реалiзацiю єдиної вiдомчої цiлеспрямованої iдеологiї розвитку податкової служби в напрямi реорганiзацiї її органiзацiйної структури, iнформатизацiї процесiв адмiнiстрування податкiв, розробки нових пiдходiв до проведення податкового аудиту, протидiї злочинностi та корупцiї у сферi оподаткування.

Так, на виконання указiв Президента України було створено департаменти боротьби з вiдмиванням доходiв, отриманих незаконним шляхом, i з питань адмiнiстрування акцизного збору i контролю за виробництвом i обiгом пiдакцизних товарiв.

Проведенi у 1997-2001 роках заходи були логiчним i послiдовним втiленням єдиної вiдомчої iдеологiї з еволюцiйного розвитку податкової служби.

Накопичений досвiд, проведення чергових етапiв адмiнiстративної реформи, розвиток суспiльства в напрямi демократизацiї та вiдкритостi й виникнення у зв'язку з цим об'єктивних проблем у дiяльностi податкової служби привели до чiткого розумiння необхiдностi якiсних кардинальних змiн у розвитку державної податкової служби.

У 2002 роцi було продовжено роботу з удосконалення органiзацiйної структури центрального апарату i регiональних податкових органiв. Було прийнято рiшення про створення нових структурних пiдроздiлiв, якi були б спроможнi вирiшувати органiзацiйнi та методологiчнi питання.

Проведено органiзацiйну структурну перебудову на всiх рiвнях. У складi Державної податкової адмiнiстрацiї України лiквiдовано 12 структурних пiдроздiлiв, а на їх базi створено п'ять за основними функцiональними напрямами дiяльностi. Вiдповiдну реорганiзацiю проведено i на регiональному рiвнi.

З метою пiдвищення ефективностi органiзацiї роботи органiв державної податкової служби щодо забезпечення надходжень до державного бюджету, полiпшення обслуговування платникiв податкiв та на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2002 року №1550 "Про упорядкування структури апарату центральних органiв виконавчої влади та його структурних пiдроздiлiв" у березнi поточного року Голова ДПА України затвердив нову структуру. Так, у центральному апаратi проведено реорганiзацiю структурних пiдроздiлiв: на базi 12 головних управлiнь створено вiдповiднi департаменти.

Враховуючи важливiсть завдань та вимог, що випливають iз послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибiр. Концептуальнi засади стратегiї економiчного та соцiального розвитку України на 2002 — 2011 роки" та "Про внутрiшнє i зовнiшнє становище України у 2001 роцi", та з метою запровадження стратегiчного планування в практику роботи у центральному апаратi Державної податкової адмiнiстрацiї України створюється структурний пiдроздiл з питань стратегiчного планування1.

Державна податкова адмiнiстрацiя України є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом.

Структуру ДПА України затверджує Голова ДПА України.

Станом на 12 березня 2003 року:

до складу центрального апарату Державної податкової адмiнiстрацiї України входять: 14 департаментiв, 4 головнi управлiня, 8 управлiнь;

до складу органiв державної податкової служби входять:

• Департамент розвитку та модернiзацiї Державної податкової служби України;

• державнi податковi адмiнiстрацiї в АР Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi — 27 од.;

• спецiалiзованi державнi податковi iнспекцiї з функцiями безпосереднього обслуговування та контролю за великими платниками податкiв — 7 од.;

• державнi податковi iнспекцiї у мiстах без внутрiмiського подiлу — 42 од.;

• державнi податковi iнспекцiї у мiстах з внутрiмiським подiлом — 6 од.;

• державнi податковi iнспекцiї у районах мiст — 78 од.;

• мiжрайоннi державнi податковi iнспекцiї — 115 од.;

• об'єднанi державнi податковi iнспекцiї — 100 од.;

• державнi податковi iнспекцiї у сiльських районах — 102 од.

Крiм того, до складу Державної податкової служби України входять:

• Академiя державної податкової служби України (в тому числi Київський фiнансово-економiчний коледж та Науково-дослiдний iнститут фiнансового права);

• Навчально-курсовий комбiнат ДПА України;

• Центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї керiвних кадрiв ОДПС;

• журнал "Вiсник податкової служби України";

• Агентство податкової iнформацiї;

• Головний сервiсний центр комп'ютерних технологiй та iншi пiдроздiли.

Органи державної податкової служби координують свою дiяльнiсть з фiнансовими органами, органами Державного казначейства України, органами СБУ, МВС, прокуратури, статистики, Державною митною i контрольно-ревiзiйною службами та iншими контролюючими органами, установами банкiв, а також з податковими службами iнших держав.

4.2. Державна податкова адміністрація

Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. (в редакції Закону України від 24.12.1993 р. із змінами та доповненнями) визначено структуру, статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Державна податкова служба складається з Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), по районах у містах. До складу органів державної податкової служби входять відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (податкова міліція) 1.


 
 

Цікаве

Загрузка...