WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система - Курсова робота

Податкова система - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Економічна суть, функції та структура податкової системи

Розділ 2. Класифікація податків та платежів

Розділ 3. Удосконалення податкової системи

Розділ 4. Державна податкова служба та шляхи її розбудови

4.1. Етапи розвитку Державної податкової служби України

4.2. Державна податкова адміністрація

4.3. Податкова міліція

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Податкова система як один із важливих атрибутів держави формується і розвивається із становленням державності. Аналіз становлення та розвитку системи оподаткування, її проблеми і шляхи удосконалення сьогодні заслуговують на особливу увагу.

В житті кожного суспільства має підтримуватись баланс між окремою людиною і державною машиною. Більше того, суспільство розвивається тим успішніше, чим краще збалансовані відносини особистості і держави. І, навпаки, якщо превалюють інтереси тієї чи іншої сторони, в суспільстві починається загнивання, наростають руйнівні і дестабілізуючи елементи.

Для нормальної життєдіяльності людині потрібно задовольняти потреби у певних благах, і щоб їх отримати, люди працюють, створюючи матеріальні, інтелектуальні, духовні та інші цінності. Проте людина не може існувати поза суспільством і державою, а тому індивідуум мусить частину створеного ним багатства віддавати державі, яка за це бере на себе зобов'язання задовольняти певну суму потреб кожного індивідуума та здійснювати соціальні функції: забезпечувати соціально незахищені верстви населення - пенсіонерів, інвалідів, дітей; утримувати атрибути держави (армію, міліцію, владні структури тощо) та інституції зовнішніх відносин і безпеки; підтримувати гуманітарні галузі - культуру, освіту, охорону здоров'я тощо. Витрати на названі цілі притаманні будь-якому суспільству. Але забезпечити їх можна лише за рахунок частини багатства, створеного людьми. Чим більше людина вироблятиме, тим більша грошова маса доходу припадатиме на податкову ставку, яку вона має сплачувати.

Найважливішим механізмом підтримання балансу між інтересами людини і державної машини є податкова система - система збирання податків. Саме вона формує економічну частину балансу суспільства "людина - держава", забезпечуючи існування як державної машини, так і задіяних у ній індивідуумів.

Актуальність обраної для написання теми курсової роботи становить той факт, що як переконує світовий досвід, ефективність оподаткування залежить від раціональної побудови податкової системи і рівня організації податкової служби в державі. Із поєднанням цих факторів проявляється об'єктивність і суб'єктивність системи оподаткування. Об'єктивність — через те, що раціонально побудована податкова система дає змогу ефективніше використовувати об'єктивні функції податків, а суб'єктивність — через те, що існування податкової системи означає наявність податкової служби, з допомогою якої держава проводить свою суб'єктивну діяльність у сфері оподаткування. Причому ці фактори тісно взаємопов'язані, тому суттєві зміни принципів побудови податкової системи супроводжуються перебудовою організації роботи податкової служби.

Метою роботи стало вивчення питань – економічної суті, функцій та структури податкової системи, класифікації податків та платежів, удосконалення податкової системи, Державної податкової служби та шляхів її розбудови.

Для досягненя мети мною були проаналізовані численні нормативно-правові акти, а також наукова та монографічна література по предмету роботи. Зокрема, можна назвати хоча б окремі праці: Вурлакова Л.В. "Система налогообложения: (отечественный й зарубежный опыт)", Геги П.Т., Доля Л.М. "Основи податкового права", Криницкого И.Е., Кучерявенко Н.П. "Налоговое право", Федосова В.М. "Податкова система України", Поддєрьогіна А.М. "Податкова система України на шляху розвитку", Стояна В.І. "Удосконаленя податкової системи України" та ряд інших.

Дана робота розкривається у наступній структурі: розділі 1 "Економічна суть, функції та структура податкової системи", розділі 2 "Класифікація податків та платежів", розділі 3 "Удосконалення податкової системи", розділу 4 "Державна податкова служба та шляхи її розбудови".

Розділ 1. Економічна суть, функції та структура податкової системи

Нині можна стверджувати, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл і перерозподіл на цілі економічного й соціального розвитку. Так, у 1995 р. надходження усіх видів податків і відрахувань забезпечили 63,3% доходів бюджету, а в 2003 р. – 65,4%1.

На сьогодні в Україні порядок обчислення та сплати різних видів податків і відрахувань регулюється 28 законами. Усього за чинним законодавством передбачено 20 загальнодержавних податків, зборів і відрахувань та 14 місцевих податків і зборів.

Конституцією України закріплено положення про те, що система оподаткування встановлюється лише законами України. Це потребує приведення усього податкового законодавства у відповідність із Конституцією України і водночас створює підгрунтя для удосконалення системи оподаткування.

Чинна податкова система зазнає нищівної критики як з боку наукових кіл, так і з боку підприємців, політичних діячів, депутатів. Однак дедалі очевиднішим стає, що ця критика грунтується на емоційних і поверхових оцінках економічної дійсності, вона позбавлена глибокого аналізу фінансових зв'язків в економіці, усвідомлення дійсних потреб держави у фінансових ресурсах для виконання покладених на неї функцій щодо регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки, підтримання на належному рівні суспільного добробуту, обороноздатності, систем державного управління.

На сьогодні є підстави стверджувати, що податкова система виявилася неадекватною щодо умов перехідної економіки, створила значні податкові навантаження на суб'єктів господарювання, призвела до невиправданого вилучення обігових коштів підприємств, виникнення додаткової потреби у кредитних ресурсах. Дуже негативно вплинули на результати господарської діяльності суб'єктів нарахування на фонд оплати праці. Надмірна кількість податкових пільг зумовила необгрунтований перерозподіл валового внутрішнього продукту, створила неоднакові економічні умови для господарювання. Усе це призвело до виникнення значного неофіційного сектора економіки, ухилень від оподаткування, затримки податкових надходжень.

Аналіз економічної ситуації в державі та підсумки виконання зведеного й державного бюджетів України за 2003 рік підтверджують, що без внесення змін до системи оподаткування, без вжиття радикальних заходів щодо відродження вітчизняного виробництва й упорядкування державних видатків змінити ситуацію на краще не можна.

Розглянемо основні риси податкової системи України.

І. Хоч податки відіграють значну роль в економіці всіх зарубіжних країн, в Україні ми маємо один із найвищих (навіть порівняно з постсоціалістичними країнами) рівнів оподаткування. До об'єктивних причин, що зумовлюють його, можна віднести:

1. Неможливість одночасного реформування відносин власності. Існування ж державної власності й державних підприємств викликає необхідність їхньої певної державної підтримки, а в умовах існування платежів із прибутку цих підприємств – зміни їх відповідною системою податків, які б давали змогу акумулювати достатні для такої підтримки кошти.

2. Неможливість повної і швидкої комерціалізації охорони здоров'я, освіти, науки, культури, які потребують значних державних коштів.

3. Необхідність зростання державних витрат на соціальний захист населення внаслідок падіння рівня життя під впливом економічної кризи та інфляцій.

Перші дві причини могли пояснити високий рівень оподаткування на початку 90-х років. У подальшому вони мали зумовити його зменшення внаслідок як падіння частки державної власності, так і постійного скорочення витрат на розвиток соціально-культурної сфери.

Отже, основні причини, що зумовлюють високий рівень оподаткування в Україні, лежать у площині суб'єктивного фактору. Основні серед них такі:

1. Зволікання з ринковими перетвореннями в Україні, яке стало на заваді скороченню витрат державного бюджету, а отже, і зменшенню рівня оподаткування.

2. Помилки у проведенні податкової політики, які породили значні масштаби ухилення від оподаткування. Неможливість акумулювати за цих умов достатні доходи в державний бюджет призводила до найпростішого виходу з важкої ситуації – підсилення податкового пресу на тих, хто ще сплачував податки.

3. Зростання дефіциту державного бюджету, що сталося через помилки у політиці державних витрат, яке також супроводжувалося пошуком шляхів збільшення державних доходів, а єдиним засобом такого збільшення вважалося підвищення загального рівня оподаткування.

Таким чином, рівень податкового тягаря в Україні можна оцінити як надмірний у тому смислі, що він вищий, ніж зумовлений об'єктивними причинами і обставинами1.

ІІ. Співвідношення прямих і непрямих податків в Україні протягом років. Структура податкової системи України підтверджує ту закономірність, згідно з якою в умовах низького рівня доходів юридичних і фізичних осіб, низького рівня податкової культури, недосконалості фіскального законодавства і роботи податкових служб неможливо забезпечити переважання в структурі податкової системи прямих податків. В Україні чинником, що підсилює цю закономірність, є падіння реальних доходів підприємств, зростання числа збиткових підприємств в умовах однієї з найглибших економічних криз. За цих обставин збереження порівняно значної ролі прямих податків може бути забезпечене лише шляхом надмірного оподаткування як юридичних, так і фізичних осіб, що руйнує стимули до економічної діяльності, а саме: оподаткування таких особистих доходів, які в усьому світі або взагалі не оподатковуються, або оподатковуються за більш низькими ставками, а також штучне завищення оподатковуваного прибутку шляхом зниження таких складових собівартості, як зарплата й амортизація.


 
 

Цікаве

Загрузка...