WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Органiзацiя контролю в системi справляння податкiв - Курсова робота

Органiзацiя контролю в системi справляння податкiв - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Структура державних податкових органів в Україні

Розділ 2. Організація контролю Державної податкової

служби України

Розділ 3. Удосконалення податкової системи України –

удосконалення податкового контролю

Розділ 4. Досвід зарубіжних країн з питань контролю

за справлянням податків

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Податкова система як один із важливих атрибутів держави формується і розвивається із становленням державності. 25 червня виповнилося 10 років із часу прийняття першого Закону нашої держави "Про систему оподаткування". Аналіз становлення та розвитку системи оподаткування, її проблеми і шляхи удосконалення сьогодні заслуговують на особливу увагу.

В житті кожного суспільства має підтримуватись баланс між окремою людиною і державною машиною. Більше того, суспільство розвивається тим успішніше, чим краще збалансовані відносини особистості і держави. І, навпаки, якщо превалюють інтереси тієї чи іншої сторони, в суспільстві починається загнивання, наростають руйнівні і дестабілізуючи елементи.

Для нормальної життєдіяльності людині потрібно задовольняти потреби у певних благах, і щоб їх отримати, люди працюють, створюючи матеріальні, інтелектуальні, духовні та інші цінності. Проте людина не може існувати поза суспільством і державою, а тому індивідуум мусить частину створеного ним багатства віддавати державі, яка за це бере на себе зобов'язання задовольняти певну суму потреб кожного індивідуума та здійснювати соціальні функції: забезпечувати соціально незахищені верстви населення - пенсіонерів, інвалідів, дітей; утримувати атрибути держави (армію, міліцію, владні структури тощо) та інституції зовнішніх відносин і безпеки; підтримувати гуманітарні галузі - культуру, освіту, охорону здоров'я тощо. Витрати на названі цілі притаманні будь-якому суспільству. Але забезпечити їх можна лише за рахунок частини багатства, створеного людьми. Чим більше людина вироблятиме, тим більша грошова маса доходу припадатиме на податкову ставку, яку вона має сплачувати.

Найважливішим механізмом підтримання балансу між інтересами людини і державної машини є податкова система - система збирання податків. Саме вона формує економічну частину балансу суспільства "людина - держава", забезпечуючи існування як державної машини, так і задіяних у ній індивідуумів.

Філософсько-методологічний принцип оподаткування полягає в тому, що податок - це добровільна і невелика частка прибутку чи доходу, яку віддає той, хто його одержує за свою працю, на загальносоціальні потреби і утримання державних інституцій. Податки є невід'ємним джерелом поповнення доходної частини бюджету.

За своєю природою вони є абсолютним злом, бо люди не повинні віддавати будь-кому результати своєї праці безоплатно. Однак така повинність необхідна, бо людина живе в суспільстві і не вільна від нього. Тож завдання держави полягає в тому, щоб створити таку систему податків, яка б утримувала баланс у стані стабільності, а не конфліктності.

Як переконує світовий досвід, ефективність оподаткування залежить від раціональної побудови податкової системи і рівня організації податкової служби в державі. Із поєднанням цих факторів проявляється об'єктивність і суб'єктивність системи оподаткування. Об'єктивність — через те, що раціонально побудована податкова система дає змогу ефективніше використовувати об'єктивні функції податків, а суб'єктивність — через те, що існування податкової системи означає наявність податкової служби, з допомогою якої держава проводить свою суб'єктивну діяльність у сфері оподаткування. Причому ці фактори тісно взаємопов'язані, тому суттєві зміни принципів побудови податкової системи супроводжуються перебудовою організації роботи податкової служби.

Певна робота в галузі оподаткування проводилася в Україні ще за радянських часів, коли податкова система була замінена системою платежів до бюджету, яка контролювалася відповідними органами. Робота щодо державних доходів у Міністерстві фінансів СРСР була покладена на Управління державних доходів. У міністерствах фінансів союзних республік працювали управління державних доходів, а в міністерствах фінансів АРСР, крайових, обласних і міських фінансових органах — відділи державних доходів. Управління і відділи виконували функції, пов'язані з організацією роботи щодо державних доходів на відповідній території, а також контролювали правильність нарахування платежів і виконання зобов'язань перед бюджетом.

Безперечно, дана тема для наукового дослідження є актуальна, тому саме вона і була обрана мною для написання курсової роботи.

Метою курсової роботи стало вивчення питань – структури державних податкових органів в Україні, організації контролю Державної податкової служби України, удосконалення податкової системи України, як удосконалення податкового контролю, а також досвіду зарубіжних країн з питань контролю за справлянням податків.

Для досягненя мети мною були проаналізовані численні нормативно-правові акти, а також наукова та монографічна література по предмету курсової роботи. Зокрема, можна назвати хоча б окремі праці: Воронкова О.М. "Контрольна й аналітична робота податкової служби України", Вурлакова Л.В. "Система налогообложения: (отечественный й зарубежный опыт)", Геги П.Т., Доля Л.М. "Основи податкового права", Криницкого И.Е., Кучерявенко Н.П. "Налоговое право", Федосова В.М. "Податкова система України", Поддєрьогіна А.М. "Податкова система України на шляху розвитку", Соскіна О. "Концепція трансформації податкової системи в Україні", Стояна В.І. "Удосконаленя податкової системи України", Ткаченко В.А., Каламбета С.В., Кармазіна Ю.А. "Удосконалення податкового механізму на основі визначеня податкового потенціалу" та ряд інших.

Дана курсова робота розкривається у наступній структурі: розділі 1 "Структура державних податкових органів в Україні", розділі 2 "Організація контролю Державної податкової служби України", розділі 3 "Удосконалення податкової системи України – удосконалення податкового контролю", розділі 4 "Досвід зарубіжних країн з питань контролю за справлянням податків".

Розділ 1. Структура державних податкових органів в Україні

Державні податкові адміністрації.

Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. (в редакції Закону України від 24.12.1993 р. із змінами та доповненнями)1 визначено структуру, статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Державна податкова служба складається з Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), по районах у містах. До складу органів державної податкової служби входять відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

Головним завданням державних податкових адміністрацій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів та внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України.

Крім того, Державна податкова адміністрація України організовує: роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій із здійснення контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів, за дотриманням законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів та товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведення всебічних перевірок фактів приховування, зниження сум податків та інших платежів; виявлення, облік, оцінку та реалізацію конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом спадкоємства до держави, та скарбів; проведення перевірок правильності справляння і схоронності коштів, одержаних у сплату державного мита, а також у разі здійснення виконкомами сільських та селищних Рад народних депутатів касових операцій з приймання від населення коштів на сплату податкових платежів.

Державна податкова адміністрація відповідно до покладених на неї функцій:

— розробляє і видає інструктивні та методичні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів, а також нормативні акти з питань формування Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;

— затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями роботу;

— роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і організовує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями;


 
 

Цікаве

Загрузка...