WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Визначення суми відстроченого податкового зобов'язання здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток".

Так, наприклад, 1998 р. підприємство отримало дохід від реалізації в сумі 500 тис. грн. та аванси від покупців у сумі 80 тис. грн.

У 1999 р. дохід від реалізації становив 600 тис. грн. (у тому числі в рахунок авансів, отриманих в 1998 р.), а аванс, сплачений постачальникам, —100 тис. грн.

У цьому разі податок на прибуток, що підлягає сплаті в 1998 р. за ставкою 30 відсотків, дорівнює 174 тис. грн. (580 • 0,3), але обліковий податок на прибуток дорівнює лише 150 тис. грн. (500-0,3).

Отже, виникає відстрочений податковий актив в сумі 24 тис. грн. (174 - 150), який зменшить оподатковуваний прибуток у 1999 р. Це буде відображено записом, тис. грн.:

Д-т рахунку 98 "Податки на прибуток" 150

Д-т рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" 24

К-т рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" 174

У 1999 р. податок на прибуток, що підлягає сплаті, становитиме 126 тис. грн. [(600 - 80 - 100) • 0,3], але на витрати 1999р. слід віднести 180 тис. грн. (600 • 0,3). Тому бухгалтерський запис матиме такий вигляд, тис. грн.:

Д-т рахунку 98 "Податки на прибуток" 180

К-т рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" 126 К-т рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" 24

К-т рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" 30

Такий підхід до обліку податків з прибутку передбачений МСБО 12

"Податки на прибуток" і в проекті однойменного національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17.

Розглядаючи діяльність ТОВ "Крокус МГ", яке є підприємством, щозаймається торгівельною діяльністю (зокрема роздрібною торгівлею), слід відмітити, воно у 2000 році воно сплачувало такі податки і збори (обов`язкові платежі):

 • податок на прибуток;

 • ПДВ;

 • Відрахування до державного інноваційного фонду;

 • Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

 • Комунальний податок;

 • Прибутковий податок з громадян;

 • Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

 • Збір на обов'язкове соціальне страхування;

 • Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

  Слід відмітити, що дане підприємство обрало комп'ютерну форму бухгалтерського обліку, яка дозволила автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти на новий рівень процес реєстрації господарських операції. За її допомогою протягом місяця формуються Журнал господарських операцій, структура синтетичних і аналітичних рахунків тощо. У кінці місяця бухгалтер на запит отримує результат за звітний період або у вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок з бухгалтерських рахунків, або відображенням наекрані дисплею потрібної інформації.

  • Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток.

  Для того, щоб зрозуміти як обліковує ТОВ "Крокус МГ" податок на прибуток, потрібно вияснити декілька загальних, але дуже важливих питань.

  У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин бюджету будь-якої країни.

  В Україні ставка податку на прибуток є незмінною – 30%, але змінюється підхід до визначення об`єкту оподаткування, тобто прибутку.

  Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97 ВР від 22 травня 1997 р., прибуток визначається шляхом зменшення суми валового доходу (виручка у грошовій та натуральній формах) звітного періоду на суму валових витрат платника податку, а також на суму амортизаційних відрахувань. Джерелом сплати податку на прибуток є прибуток підприємства:

  Дт 98 "Податки на прибуток" Кт 64

  Валовий доход1 – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальних формах як на території України, так і за її межами.

  Валові витрати виробництва та обігу – це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій матеріальній та нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, робіт, послуг, придбаних (виготовлених) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

  Вивчення валових витрат виробництва й обігу, особливостей їх формування дає змогу зробити висновки, що за складом і обсягом вони перевищують витрати, які підприємство включає у собівартість, що зменшує суму оподатковуваного прибутку.

  Це досягається у зв'язку з віднесенням до складу валових витрат: сплачених податків за землю та з власників транспортних засобів; використання прибутку на благодійну діяльність; використання прибутку на фінансування соціальної інфраструктури підприємств.

  Зменшення оподатковуваного прибутку також досягається внаслідок збільшення суми амортизаційних відрахувань, які виключаються зі скоригованого валового доходу. Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення їх, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.

  Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з трьох груп основних фондів на початок звітного (податкового періоду).

  Зниження податкового тиску на суб'єктів господарювання сприятиме така особливість оподаткування прибутку.

  Якщо у платника податку з числа резидентів об'єкт оподаткування за результатами звітного (податкового) періоду має негативне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування у наступному звітному (податковому) кварталі, а також протягом кожного з наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів до повного погашення негативного значення об'єкта оподаткування.

  До валових витрат ТОВ "Крокус МГ" відносить:

  • Усі витрати, сплачені протягом звітного періоду у зв`язку з підготовкою, організацією, веденням торгівельної діяльності (тобто: Дт 28 "Товари" )

  • Суми внесених податків (комунальний податок, інші) та внесків до позабюджетних фондів (збір до Державного інноваційного фонду, податок на дороги)

  На ТОВ "Крокус МГ" податок на прибуток обліковується на Кт 98 "Податки на прибуток" :

  Дт 98 "Податок на прибуток" Кт 64 "Розрахунки з бюджетом по податку на прибуток"

  Дт 64 "Розрахунки з бюджетом по податку на прибуток"

  Кт 31 "Рахунки в банках"

  Валові доходи (витрати) враховуються у податковому обліку за подією, яка сталася раніше: відвантаження продукції, чи отримання грошей за неї, отримання товарів чи оплата до. Але тут присутній негативний фактор: здійснюючи такі операції , вилучаються кошти підприємства з обігу, що є негативним для підприємства.

  Згідно Декларації про прибуток підприємства ТОВ "Крокус МГ" за 2000 рік (Див. Додаток 1), дане підприємство отримало у звітному році прибуток у розмірі 1,4 тис. грн. Але за рахунок того, що за попередні податкові періоди воно було збиткове, то з урахуванням суми збитку товариство і у звітному році залишилося збитковим, тобто податок на прибуток не сплачувало.

  • Облік розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість

  Суб'єкти підприємницької діяльності у процесі виробництва і іншої підприємницької діяльності створюють нову вартість, яка за сучасних умов в Україні складається з фонду оплати праці, прибутку (частина якого вилучається до бюджету), а також ПДВ і акцизний збір, які в повному обсязі підлягають вилученню на загально-державні потреби, тобто до державного бюджету.

  Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості, яка сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів (за винятком їх внутрішньо-господарського переміщення), виконання робіт, надання послуг.

  Головна особливість цього податку полягає у тому, що його платниками по суті є кінцеві споживачі товарів і послуг, при чому як споживачі товарів і послуг виробничо-технічного призначення, так і споживачі товарів і послуг особистого призначення.

  За допомогою цього податку між кінцевими споживачами рівномірно розподіляється та частина створеного у суспільстві продукту, яка має централізуватися і задовільняти загально-державні потреби.

  ПДВ має широку податкову базу, практично охоплює всі види товарів і послуг.

  Об'єктом оподаткування є операції зв'язані з продажем товарів (робіт, послуг) усередині держави, їх імпортом чи експортом.

  ЗУ "Про ПДВ" встановлена єдина ставка ПДВ 20%.

  Особливістю ПДВ є так звана нульова ставка, за якою оподатковуються операції з продажу товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України, а також з продажу робіт (послуг), призначених для використання та споживання за межами митної території України; з продажу товарів підприємствами роздрібної торгівлі, розташованих на території України в зонах митного контролю; з продажу вугілля та продуктів його збагачення; з продажу електроенергії тощо.

  Суми сплаченого постачальникам податку повинні відшкодовувати платникам або за рахунок ПДВ, що їм надходить від їх покупців, або за рахунок бюджету.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...