WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

Облiк розрахункiв з бюджетом вплив на мiмiзацiю податкового навантаження пiдприємства - Курсова робота

ЗМІСТ

ВСТУП

І. ВПЛИВ системИ оподаткування НА ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПО ПОДАТКАМ З БЮДЖЕТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

 • Податок на прибуток;

 • Податок на додану вартість;

 • Нарахування на соціальні заходи та прибутковий податок;

 • Інші податки та збори.

ІІІ. АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

додатки

Вступ

Рівень розвитку кожного підприємства в значній мірі залежить від обсягу податків, які воно має сплатити до державного бюджету.

Податкова політика держави - це сукупність заходів держави щодо впровадження системи податків і конкретних форм та методів їх справляння, що відповідають конкретним історичним умовам і враховують традиції та менталітет нації.

Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу формування нової податкової політики та податкового законодавства. Це конче необхідно сьогодні, бо яскраво відчувається негативний вплив податкової політики держави на ефективність господарської діяльності підприємств. Головною метою формування податкової системи повинно бути поліпшення фінансового стану підприємств усіх форм власності, особливо пріоритетних напрямів виробництва.

Регулювання нових економічних відносин потребує гнучкої податкової політики, яка дала б змогу оптимально пов'язати інтереси держави з інтересами товаровиробників, рядових платників податків, тобто мінімізувати податкове навантаження. При переході до ринкової економіки мають змінюватись як податкова система, так і методи розрахунків та сплати податків. При цьому не варто кидатися від однієї крайності до іншої. Не можна накладати податкову систему країн з розвинутою ринковою економікою на нашу дійсність. У цьому зв'язку необхідно проаналізувати формування доходів бюджету та запровадження нової податкової системи.

Введення нових податків, навіть державних, не стимулює діяльності підприємств жодної форми власності. Податковий тиск веде до згортання виробництва і призводить зрештою до значного зменшення доходів бюджетів усіх рівнів.

На теперішній час, враховуючи специфічні особливості економіки та

традиції, Україні необхідно провести глибоку податкову реформу, створити таку податкову систему, яка реально стимулювала б економічну діяльність , захищала б інтереси держави – це не тільки захист бюджету, але й захист інтересів підприємця.

Таким чином, юб'єктом вивчення курсової роботи є податки.

Завданням даної роботи є вивчити законодавчу базу оподаткування в Україні.

Мета – визначення шляхів мінімізації податкового навантаження підприємств.

І. ВПЛИВ системИ оподаткування НА ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА.

Загальновідомо, що кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій зобов"язана мати відповідні кошти, які концентруються в бюджеті. Через прибутки та видатки Центрального уряду і місцевої влади, тобто через бюджетну систему здійснюється пряме державне регулювання економіки.

Джерелом формування коштів бюджету є:

по-перше, власні доходи держави, тобто надходження платежів за ресурси, що належать їй відповідно до законодавства;

по-друге, податки, які сплачують юридичні та фізичні особи зі своїх доходів.

Перехід до ринкових відносин, розвиток нових форм власності зумовлюють втрату державою значної частини власних доходів. У результаті податки стають основним джерелом формування коштів бюджету.

Податки – це обов'язкові платежі, що їх встановлює державадля юридичних і фізичних осібз метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державнихвитрат.

Обов'язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а також в інші цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.

Державні цільові фонди – це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків та зборів обов`язкових платежів юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Суспільне призначення податків виявляється у тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі різні автори називають різні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні функції: фіскальну та регулюючу.

Фіскальна функція податків полягяє в мобілізації коштів у розпорядження держави та формуванні централізованих фінансових ресурсів для виконання державних функцій. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту.

Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики податків, їх суспільного призначення. Для здійснення цієї функції важливе значення має постійність і стабільність надходження коштів.

З підвищенням ролі держави зростає значення регулюючої функції податків. Ця функція реалізується через вплив податків на різні сторони діяльності суб'єктів господарювання.

Використання податків у цій функції є достатньо складним прцесом і залежить від правильного вирішення таких питань:

 • Визначення об'єкта оподаткування. Згідно з чинним законодавством оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість майна, сума заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалізації та ін.

 • Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути: прибуток (при стягненні податків за землю, на транспортні засоби, на нерухоме майно тощо), собівартість (відрахування на соціальні потреби в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів), частина виручки від реалізації продукції (сплата акцизного збору, податку на додану вартість, мита).

 • Установлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку. Ставки податків є дуже складною проблемою оподаткування. Вони істотно впливають на прояв регулюючої функції податків. Податкові ставки можуть бути універсальними і диференційованими. Вони можуть встановлюватися в грошовому вираження на одиницю оподаткування, а також у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподаткування), прогресивними (зростають зі збільшенням об'єкта оподаткування), регресивними (знижуються зі збільшенням об'єкта оподаткування).

 • Установленням термінів сплати податків. Для різних податків вони різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати. Для уникнення негативного впливу податків на фінансово-господарську діяльність важлива значення має запобігання іммобілізації оборотнього капіталу підприємства для сплати податків.

 • Надання податкових пільг. Пільги істотно впливають на прояв регулюючої функції податків і можуть надаватися окремим платникам податків, а також визначатися для окремих об'єктів оподаткування.

 • Застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства суб'єктами господарювання.

  У процесі реалізації регулюючої функції податків виявляється її вплив на такі показники фінансово-господарської діяльності підприємств:

  • Собівартість продукції;

  • Прибуток від реалізації;

  • Балансовий прибуток;

  • Обсяг реалізації;

  • Виручка від реалізації;

  • Чистий прибуток;

  • Швидкість обертання оборотних коштів;

  • Платоспроможність;

  • Фінансова стійкість;

  • Іммобілізація оборотніх коштів;

  • Обсяг отриманих кредитів.

  Таким чином, сукупність податків і зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування.

  Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, відповідно до завдань соціально-економічного розвитку.

  Головними критеріями податкової політики є економічна ефективність і соціальна справедливість. З одного боку, податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, а з іншого – залишити достатньо коштів підприємствам і громадянам з метою збереження максимальної заінтересованості в результатах діяльності.

  Принципами побудови та призначення податкової системи оподаткування згідно ЗУ "Про систему оподаткування України" є:

  • Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;

  • Стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності;

  • Обов`язковість;

  • Рівнозначність та пропорційність;

  • Рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

  • Соціальна справедливість;

  • Стабільність;

  • Економічна обгрунтованість;

  • Рівномірність сплати;

  • Компетенція;

  • Єдиний підхід;

  • Доступність.

  У системі оподаткування можна виділити дві підсистеми: оподаткування юридичних осіб (підприємств) та оподаткування фізичних осіб.

  Згідно Закону України "Про систему оподаткування" в Україні справляються:

 • загальнодержавні податки і збори (обов`язкові платежі)

 • місцеві податки і збори (обов`язкові платежі)

  До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов`язкові платежі):


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...