WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк основних засобiв - Курсова робота

Облiк основних засобiв - Курсова робота

Крім цього, бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити контроль за ефективним використанням виробничих майданчиків, обладнання, машин, трансрортаих засобів та інших засобів праці.

Характерною особливістю засобів праці є те, що вони не мають тієї загальної взавмозамінюваності, яка характерна, наприклад, для потенційної робочої сили. Тому ефективність їх різна по галузях, підприємствах, окремих видах. Ця різниця для кожного конкретного засобу праці залежить від його технічного стану, ступеня фізичного й морального зносу.

Промислові підприємства постійно поповнюються новими засобами праці відповідно до вимог досягнутого рівня технології виробництва, характеру й обсягу виготовлюваної продукції1.

Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх ефективним використанням мають велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства. Цьому має сприяти добре побудований їх облік.

Розділ 2. Удосконалення обліку основних засобів

2.1. Облік надходжень основних засобів

Основні засоби підприємств формують в результаті:

  • капітальних інвестицій (спорудження, придбання, виготовлення);

  • внесків засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства;

  • в порядку безоплатної передачі іншими юридичними особами.

Синтетичній облік основних засобів ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", який призначений для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух як власних основних засобів, так і одержаних за умов фінансового лізингу, а також орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів.

По дебету рахунка 10 "Основні засоби" відображаються:

— надходження основних засобів (придбаних, створених, безоплатно отриманих), зарахованих на баланс підприємства;

— сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очікуваних від використання об'єкта;

— сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів.

По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображаються:

— вибуття основних засобів внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі іншим підприємствам;

— часткова ліквідація;

— сума уцінки вартості основних засобів.

Рахунок 10 "Основні засоби" ведеться за субрахунками:

101 "Земельні ділянки",

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель",

103 "Будинки і споруди",

104 "Машини й обладнання",

105 "Транспортні засоби",

106 "Інструменти, прилади та інвентар",

107 "Робоча і продуктивна худоба",

108 "Багаторічні насадження",

109 "Інші основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо1.

Для обліку інших необоротних матеріальних активів, які не входять до складу об'єктів, які відображаються на рахунку 10 "Основні засоби"" Планом рахунків передбачений рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи", який ведеться за субрахунками:

111 "Бібліотечні фонди""

112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи",

113 "Тимчасові (нетитульні) споруди".

114 "Природні ресурси",

115 "Інвентарна тара",

116 "Предмети прокату",

117 "Інші необоротні матеріальні активи". На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" ведуть облік предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні Інструменти і спеціальні пристосуваннЯа вартість яких погашається шляхом нарахування зносу за встановленою підприємством нормою з урахуванням очікуваного строку використання таких об'єктів,

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться по кожному об'єкту таких активів.

2.2. Облік амортизації основних засобів

У процесі експлуатації основні засоби, зберігаючи свою первинну фізичну форму, поступово зношуються (фізично, морально), передаючи частками свою вартість на собівартість заново створеного продукту. З метою накопичення коштів для повного відновлення зношених об'єктів вартість зношуваної частки основних засобів у вигляді амортизаційних відрахувань включається до затрат виробництва або обігу.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" амортизацію визначено як систематичний розподіл вартості об'єкта основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом строку його корисного використання.

Вартість основних засобів, що підлягає амортизації, визначається як різниця між собівартістю об'єкта і його ліквідаційною вартістю. Під ліквідаційною вартістю, як відомо, розуміють суму, яку підприємство очікує одержати від реалізації (ліквідації) об'єкта після закінчення строку його корисного використання (експлуатації) після вирахування очікуваних затрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією) об'єкта1.

Об'єктом амортизації є основні засоби, які мають обмежений строк корисного використання (земля, наприклад, строк корисного використання якої не обмежений, не підлягає амортизації).

Строком корисної експлуатації основних засобів є період, протягом якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт, або кількість одиниць продукції (послуг), які підприємство очікує одержати від його використання. Строк корисного використання об'єктів основних засобів визначається самим підприємством.

Для нарахування амортизації підприємства можуть застосовувати як метод рівномірної, так і прискореної амортизації.

Рівномірна амортизація досягається переважно за допомогою методу прямолінійного списання. При цьому методі вартість об'єкта основних засобів списується рівними частками протягом всього періоду його експлуатації. Перевагою такого методу є простота розрахунку і рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує порівнянність собівартості продукції з доходом від реалізації. Проте при цьому методі не враховується моральний знос, різні виробничі потужності основних засобів у різні роки їх експлуатації.

При використанні методів прискореної амортизації у перші роки експлуатації основних засобів списується більша (основна) частина їх вартості, з щорічним зниженням амортизаційних відрахувань. Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється тим, що найбільша інтенсивність використання основних засобів приходиться на перші роки експлуатації їх, коли вони фізично і морально є новими, а також тим, що у підприємства накопичуються кошти для заміни об'єкта в разі швидкого морального старіння та інфляції.

Метод нарахування амортизації визначається підприємством самостійно й періодично переглядається.

Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем, в якому основні засоби визнані активом, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єктів основних засобів з підприємства. На період переведення основних засобів на консервацію, а також реконструкції і модернізації нарахування амортизації призупиняється.

Розрахунок амортизації здійснюється у розробних таблицях ф. 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для промислових підприємств), ф. 03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для будівельних організацій), ф. 03-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".

Сума нарахованої амортизації по основних засобах включається у витрати тих ділянок виробництва (обігу), де знаходяться в експлуатації основні засоби, і в бухгалтерському обліку відображається записом по кредиту рахунка 131 "Знос основних засобів" у кореспонденції з дебетом рахунків:

23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на суму нарахованої амортизації об'єктів виробничого призначення);

92 "Адміністративні витрати" (на суму амортизації об'єктів загальногосподарського призначення);

93 "Витрати за збут" (на суму амортизації об'єктів, які використовуються підрозділах, зайнятих збутом продукції);

949 "Інші витрати операційної діяльності" (на суму амортизації об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення) та ін.

Якщо підприємство для обліку затрат використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами", то на суму нарахованої амортизації роблять запис по дебету рахунка 83 "Амортизація" в кореспонденції з кредитом рахунка 131 "Знос основних засобів".

2.3. Документальне оформлення поступлення і руху основних засобів

При організації документального оформлення обліку основних засобів слід керуватися такими нормативними актами.

1. Наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995 р. "Про затвердження типових форм первинного обліку". Цим наказом Міністерство статистики затвердило типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, які введені в дію з 1 січня 1996 року.


 
 

Цікаве

Загрузка...