WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік товарних операцій в торгівлі - Реферат

Облік товарних операцій в торгівлі - Реферат

належать витрати по перевезенню, зберіганню, реалізації товарів, по утриманню транспортних засобів, будівель і споруд, по оренді необоротних матеріальних і нематеріальних активів, страхуванню майна, рекламі та ін., а також по управлінню діяльністю підприємства.
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій витрати діяльності торговельних підприємств відображаються на рахунках: 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".
Рахунок 92 "Адміністративні витрати" призначений для обліку загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням і обслуговуванням діяльності торговельного підприємства в цілому. До них належать:
" витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу ( оплата праці, пенсійне і соціальне страхування, додаткові витрати та ін.);
" витрати на утримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення (оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона та ін.);
" винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінці майна та ін.);
" витрати на зв'язок (поштові, телефонно - телеграфні та ін.)
" організаційні, представницькі та інші адміністративні витрати.
На рахунку 93 "Витрати на збут" відображають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) товарів (послуг). До них належать:
- витрати пакувальних матеріалів,
- витрати на транспортування продукції (товарів) за умовами договору;
- витрати на маркетинг та рекламу;
- витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту;
- амортизація, ремонт та утримання основних засобів: інших необоротних матеріальних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції (товарів, робіт послуг) та ін.
На рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності ведуть облік:
" витрати на досліди і розробки;
" собівартість реалізованої іноземної валюти (відображається вартість реалізованої іноземної валюти на дату її продажу);
" сумнівні і безнадійні борги (відображається інформація про нарахування резерву сумнівних боргів по заборгованості; про суми списаної поточної дебіторської заборгованості, визнаною безнадійною і створення якої не було пов'язано з реалізацією товарів, послуг);
" витрати по операційній курсовій різниці (відображаються витрати по активах і зобов'язаннях операційної діяльності торговельного підприємства від зміни курсу національної валюти до іноземної);
" втрати від знецінення запасів (тобто втрати, пов'язані із знеціненням (уцінкою) товарів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси";
" нестачі і втрати від псування цінностей (відображаються нестачі грошових коштів та матеріальних цінностей і втрат від їх псування, які виявлені в процесі заготівлі, переробки, зберігання і реалізації товарів, якщо на час виявлення нестачі винуваті особи не встановлені);
" визнані штрафи, пеня, неустойки (ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством умов договору, законодавства по оподаткуванню та ін.);
" Інші витрати операційної діяльності (витрати по утриманню житлово-комунального господарства, дошкільних дитячих установ, оздоровчих закладів та ін.).
Протягом звітного періоду торговельні підприємства витрати, пов'язані з комерційною діяльністю, відображають відповідно на дебеті рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 " Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" в кореспонденції з кредитом рахунків.
63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";
685 " Розрахунки з іншими кредиторами" (на вартість послуг по перевезенню товарів, навантажувально-розвантажувальні роботи, рекламні та інші послуги);
66 "Розрахунки з оплати праці" ( на суму нарахованої основної і додаткової заробітної плати працівникам, винагород із фонду оплати праці тощо);
65 " Розрахунки за страхуванням" (на суму нарахованих зборів по пенсійному забезпеченню і соціальному страхуванню майна)
13 " Знос необоротних активів" (на суму нарахованої амортизації по основних засобах, інших необоротних матеріальних активах, нематеріальних активах)
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (на суму нарахованого резерву, на оплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне страхування, гарантованих зобов'язань ) та ін.;
Відображені протягом звітного періоду витрати, пов'язані із забезпеченням торговельної діяльності підприємства, на дебеті рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", наприкінці звітного періоду списуються з кредиту цих рахунків на дебет рахунка 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат основної діяльності"
Узагальнення результатів діяльності торговельного підприємства
Для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємств Планом рахунків передбачено рахунок 79 "Фінансові результати", який ведеться за субрахунками:
791 "Результат основної діяльності",
792 "Результат фінансових операцій",
793 "Результат іншої звичайної діяльності",
794 "Результат надзвичайних подій".
По кредиту рахунка 79 "Фінансові результати" та його субрахунків підприємства відображають суму доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а по дебету - собівартість реалізації, витрат діяльності і податок на прибуток від звичайної діяльності.
Звідси торговельні підприємства для визначення фінансового результату основної діяльності наприкінці звітного періоду роблять записи:
1. на списання суми доходу
Д рах. 702 "Доход від реалізації товарів"
К рах. 791 "Результат основної діяльності"
2) на суму витрат діяльності:
Д-т рах. 791 "Результат основної діяльності"
К-т рах. 902 "Собівартість реалізованих товарів
К-т рах. 92 "Адміністративні витрати"
К-т рах. 93 "Витрати на збут"
К-т рах. 94 "Інші витрати операційної діяльності";
3) на суму належного податку на прибуток від звичайної діяльності, визначену за даними бухгалтерського обліку:
Д-т рах. 791 "Результат основної діяльності"
К-т рах. 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності";
Шляхом порівняння на рахунку 791 "Результат основної діяльності" кредитового обороту (загальна сума одержаного доходу від реалізації товарів) з оборотом по дебету цього рахунка (загальна сума операційних витрат з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності) торговельні підприємства визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності.
Визначену суму фінансового результату списують на фінансово-результативний активно-пасивний рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" записами:
1) на суму одержаного прибутку:
Д-т рах. 791 "Результат основної діяльності"
К-т рах. 441 "Прибуток нерозподілений";
2) на суму збитку:
Д-т рах. 442 "Непокриті збитки"
К-т рах. 791 "Результат основної діяльності"

 
 

Цікаве

Загрузка...