WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Курсова робота

Облiк нематерiальних активiв - Курсова робота

Негативний гудвіл виникає у підприємства-покупця в результаті придбання ним ідентифікованих активів і зобов'язань іншого підприємства в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов'язань або випуск акцій При цьому негативний гудвіл дорівнюватиме доданій різниці між справедливою вартістю придбаних активів і зобов'язань (тобто тих. які відповідають критеріям визнання статей Балансу) над вартістю придбання на дату придбання, причому вартість придбання в обліку дорівнює сумі сплачених грошових коштів або їх еквівалентів, або справедливій вартості (на дату придбання) активів і зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеній на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням.

Що стосується зменшення вартості негативного гудвілу, то відповідно до П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" вартість негативного гудвілу взнається доходом залежно від того, прогнозується діяльність придбаного підприємства в майбутньому зі збитками чи без них. При цьому вартість негативного гудвілу на дату балансу відображається в Балансі у статті "Інші необоротні активи'' від'ємною величиною.

У випадку якщо діяльність підприємства прогнозується з обчислюваними збитками в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно протягом періоду виникнення таких збитків

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується в Майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу" визнається доходом:

а) у сумі, що не перевищує справедливої вартості придбаних монетарних активів. - рівномірно протягом періоду терміну корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився,

б) у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних немонетарно активів, - у період придбання.

Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, тоді він списується з включенням залишкової вартості у витрати. Як було зазначено вище облік негативного гудвілу ведеться на рахунку 19, на якому відображається зменшення вартості негативного гудвілу з момент його виникнення в процесі діяльності придбаного підприємства, що прогнозується обчислювальними збитками в майбутньому; корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів; у разі перевищення справедливої вартості придбаних немочетарни ктивів над вартістю негативною гудвілу.

Норми П(С)БО 8 не поширюються на гудвіл. При обліку операції пов'язаних із зміною вартості негативного гудвілу, слід використовувати П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств".

Амортизація нематеріальних активів - постійне списання вартості нематеріальних активів в процесі їх виробничого використання. Вона покликана компенсувати затрати, понесені підприємством при їх придбанні, і забезпечити формування джерела фінансування майбутніх придбань відповідних активів.

Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому актив став придатний до використання, і закінчується з місяця, наступного за місяцем вибуття. Протягом строку корисного використання об'єкту нематеріальних активі амортизація його не зупиняється, окрім випадків консервації підприємства. Нарахування амортизаційних відрахувань не залежить від фінансового результату діяльності підприємства.

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання нематеріального активу, але не більше 20 років, за методом, самостійно обраним підприємством, виходячи з умови отримання майбутніх економічних вигод. Проте, якщо такі умови визначити неможливо, використовують лінійний метод.

ВИСНОВКИ

Нематеріальні активи - це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання більше одного року або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Вартість будь-якого підприємства, взятого в цілому як єдиного майнового господарського комплексу, відрізняється від сукупноі вартості його активів та зобов'язань. Іншими словами, між вартістю підприємства та чистою вартістю його майна завжди існує різниця. Ця різниця і є гудвілом, вола може бути або позитивною, або негативною Позитивний гудвіл означає, що вартість підприємства перевищує сукупну вартість його активів та зобов'язань через наявність стабільних покупців, визнану ділову репутацію, діяльність у сфері маркетингу та збуту, технічні ноу-хау, ділові зв'язки, досвід управління, рівень кваліфікації персоналу тощо Таким чаном, позитивний гудвіл - це надбавка до ціни, яку сплачує покупець в очікуванні майбутніх економічних вигод. На противагу негативний гудвіл - це свого роду знижка з ціни, яка засвідчує відсутність цих факторів

Рахунок 12 "Нематеріальні активи'' призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів По дебету цього рахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, а по кредиту - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або можливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів.

Рахунок 19 "Негативний гудвіл" призначений для ведення обліку зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення По дебету цього рахунку відображається сума негативного гудвілу, яка визнана доходом, а по кредиту – вартість виникненя негативного гудвілу. Цей рахунок є контрактивним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів.

Аналітичний облік організовується за видами нематеріальних активів та інвентарними об'єктами, на кожний з яких відкривається картка обліку нематеріальних активів. Підприємство може самостійно розроблювати додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" / Затверджений 01 червня 1999 року // Бухгалтерський облік і аудит. - №6. – 1999. – С. 9.

 • Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" / Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за №291 // Бухгалтерський облік і аудит. - №1. – 2000. – С. 14.

 • Інструкції з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

 • Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП "Рута", 2002.

 • Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.

 • Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002.

 • Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002.

 • Давидов Г.М. Аудит. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2001.

 • Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.

 • Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання-Прес, 2000.

 • Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій. — Житомир: ЖІТІ, 2000.

 • Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002.

 • Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.

 • Мельник В.М. Основи економічного аналізу. – Ірпінь, 2000.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

  1 Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002. – С. 154-155.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002. – С. 86.

  1 Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002. – С. 264-267.

  1 Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002. – С. 187-189.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002. – С. 203.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...