WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Курсова робота

Облiк нематерiальних активiв - Курсова робота

На підставі первинних документів рух нематеріальних активів протягом звітного періоду відображається в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та форм звітності. По рахунку 12 "Нематеріальні активи" ведеться журнал-ордер №13, а по рахунку 19 '"Негативний гудвіл'' - журнал-ордер № 15.

Порядок облікових записів щодо надходження нематеріальних активів ї визначається виходячи з джерела такого надходження Підприємства можуть купувати нематеріальні активи, одержувати їх безкоштовно або створювати власними силами.

Для обліку витрат підприємства на придбання нематеріальних активів використовується рахунок 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".

Процес придбання нематеріальних активів за грошові кошти і відображення їх в обліку представлені на наступному прикладі1.

При придбанні нематеріального активу в обмін на подібні об'єкти первісна вартість такого активу дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу, яка визначається як різниця між первісною вартістю переданого нематеріального активу і сумою нарахованого зносу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то у цьому випадку первісна вартість придбаного нематеріального активу дорівнює справедливій вартості переданого активу. Різниця між справедливою і залишковою вартістю нематеріального активу буде включена до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Початкова вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, передану (отриману) при обміні.

Нематеріальні активи, отримані безоплатно, оцінюються за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості на дату отримання цих активів.

При внесенні нематеріальних активів до статутного капіталу первісною вартістю таких нематеріальних активів визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість.

Порядок оцінки внесків учасників до статутного капіталу визначається в засновницьких документах товариства та відображається в обліку наступними проводками:

Зміст господарської оперенії

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Відображена заборгованість учасника (засновника) за внесками до статутного капіталу

46 "Неоплачений капітал"

40 ''Статутний капітал''

2

Внесений внесок до статутного кашталу у вигляді нематеріального активу (програмне забезпечення)

12 "Нематеріальні активи" за субрахункам й

46 "Не оплачений капітал''

Розділ 4. Облік руху нематеріальних активів та облік негативного гудвілу. Амортизація нематеріальних активів

Списання нематеріального активу з балансу здійснюється внаслідок:

  • реалізації нематеріальних активів (з переходом права власності на них);

  • реалізації права на користування або розпорядження нематеріальними активами (без переходу права власності на самі нематеріальні активи);

  • здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу інших підприємств.

  • безкоштовної передачі об'єкта нематеріальних активів;

  • ліквідації об'єкта нематеріальних активів за ініціативою власників;

  • нестача нематеріальним активів, виявлена при інвентаризації.

При цьому фінансовий результат від вибуття нематеріального актив визначається як різниця між доходом від вибуття за мінусом непрямих податків та витрат, пов'язаних з вибуттям і залишковою вартістю.

Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.

Вибуття нематеріальних активів супроводжується бухгалтерськими проводками, аналогічними, як і вибуття основних засобів.

При вибутті раніше переоціненого нематеріального активу перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу: Дт рах. 423 "Дооцінка необоротних активів" Кт рах, 441 "Нерозподілений прибуток".

В бухгалтерському обліку незамортизована вартість нематеріального активу списується за рахунок власних коштів підприємства.

При ліквідації програмного забезпечення підприємство не одержує ніякого доходу (як, наприклад, у разі продажу), тому в бухгалтерському обліку ця операція відображається таким чином:

Д-т рах. 133 'Знос нематеріальних активів", К т рах. 125 "Авторські та суміжні з ним права" — на суму нарахованого зносу ;

Д-т рах. 976 "Списання необоротних активів", К-т рах. 125 – на залишкову вартість,

Д-т рах. 793 "Результат іншої звичайної діяльності", К-т рах. 976.

Операції зі списання нематеріального активу у зв'язку з неможливістю його подальшого використання не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Необхідно пам'ятати, що в умовах конкуренції та високої цінності нематеріальних активів керівництво підприємства повинно прийняті заходи для захисту, включаючи фізичну охорону, своєї промислової та іншої інтелектуальної власності. Наприклад, стосовно промислових таємниць або ноу-хау необхідно обов'язково назначити осіб, які б відповідали за збереження інформації, що містить ноу-хау; обмежити коло осіб, які мають доступ до цієї інформації; розробити посадові інструкції для осіб, які зберігають таку інформацію, порядок доступу та ознайомлення з ноу-хау тощо.

Одним з шляхів контролю за збереженням об'єктів нематеріальних активів є і проведення своєчасної і правильної інвентаризації При проведенні інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити наявність документів, що підтверджують права на їх використання; правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів на балансі.

Лишки нематеріальних активів, виявлені при інвентаризації, оприбутковуються на баланс наступним записом:

Д-т рах. 12 "Нематеріальні активи", К-т рах. 719 "Інші доходи Операційної діяльності'' - на суму об'єкту нематеріального активу, виявленого при інвентаризації;

Нестача нематеріальних активів відображається наступними бухгалтерськими записами:

а) якщо винна особа не встановлена:

Д-т рах. 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей'', К-т 12 рах. ''Нематеріальні активи" — на суму нестачі нематеріального актив;

Д-т рах "Невідшкодовані нестачі л втрати від псування цінностей" - на суму нестачі нематеріального активу.

б) якщо винна особа встановлена:

Д-т рах. 133"3нос нематеріальних активів'', К-т рах. 12 "Нематеріальні активи" — на суму зносу нематеріального акіику (інвентаризаційний опис);

Д-т рах. 976 "Списання необоротних активів", К-т рах. 12 "Нематеріальні активи" - на суму залишкової вартості нематеріального активу;

Д-т рах. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків", К-т рах. 716 "Відшкодування раніше списаних активів'' - на суму, що підлягає відш годуванню в розмірі фактичної нестачі;

Д-т рах. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків", К-т рах. 719 "Інші доходи операційної діяльності" - на суму, що дорівнює різниці між Розміром матеріальної шкоди, розрахованої згідно Порядку № 116 та балансовою вартістю нематеріальних активів;

Д-т рах. 716 "Відшкодування раніше списаних активів", К-т рах. 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" — на суму, що підлягає сплаті до бюджету.

в) якщо нестача нематеріальних активів сталася внаслідок краді^„ (якщо винна особа не встановлена) або інших надзвичайних подій.

Д-т рах. 99 "Надзвичайні витрати", К-т рах 12 ''Нематеріальні активи'1 на суму вартості нематеріальних активів, нестача яких виявлена в результаті надзвичайних подій.

Д-т рах 977 ''Інші витрати звичайної діяльності", К-т рах 12 "Нематеріальні активи" - на суму нестачі нематеріальних активів у зв'язку з їх розкраданням, якщо винні особи не встановлені.

Як зазначалось вище, різниця між вартістю придбання і часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань підприємства, що придбається, може бути як позитивною, так і негативною Якщо зазначена різниця носить позитивний характер, то виникає позитивний гудвіл, і навпаки — негативний гудвіл. Тобто гудвіл — це актив, а негативний гудвіл - це контрактна.


 
 

Цікаве

Загрузка...