WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк нематерiальних активiв - Курсова робота

Облiк нематерiальних активiв - Курсова робота

Бухгалтерський облік наявності та руху нематеріальних активів, вийнятих на баланс, ведеться на інвентарному балансовому рахунку 12 "Нематеріальні активи". Для відображення негативного гудвілу користовусться окремий контрактивний рахунок 19 "Негативний гудвіл".

Рахунок 12 "Нематеріальні активи'' призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів По дебету цього рахунку відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, а по кредиту - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або можливості отримання підприємством в подальшому економічних вигод від його використання, а також сума уцінки нематеріальних активів. Цей рахунок є активним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів1.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами (табл. 1).

Таблиця 1. Структура рахунку 12 "Нематеріальні активи''

Субрахунки

Види нематеріальних активів

121. "Права користування природними ресурсами"

Права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище

122 "Права користування майном"

Права користування земельною ділянкою, будівлею тощо

123 "Права на знаки для товарів і послуг"

Права на товарні знаки, торгівельні марки, фірмові назви і тощо

124 ''Права на об'єкти промислової власності"

Права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо

125 ''Авторські і суміжні з ними права"

Права на літературні і музичні твори, програми для ЕОМ. бази даних тощо

126 "Гудвіл"

Перевищення вартості придбання над часткою покупця справедливій вартості придбаних активів і зобов'язань на дату придбання

127 "Інші нематеріальні активи"

Права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо

Рахунок 19 "Негативний гудвіл" призначений для ведення обліку зменшення вартості негативного гудвілу з моменту його виникнення По дебету цього рахунку відображається сума негативного гудвілу, яка визнана доходом, а по кредиту – вартість виникненя негативного гудвілу. Цей рахунок є контрактивним, балансовим, призначений для обліку господарських засобів.

Аналітичний облік організовується за видами нематеріальних активів та інвентарними об'єктами, на кожний з яких відкривається картка обліку нематеріальних активів. Підприємство може самостійно розроблювати додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

Розділ 2. Нематеріальні активи: визнання, оцінка, переоцінка

Згідно з П(С)БО 8 придбаний нематеріальний актив визнається як актив, тобто відображається в балансі, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням такого активу; можна достовірно визначити.

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі тоді, коли його можна:

 • використати окремо або разом з іншими активами у виробництві уварів або наданні послуг, призначених для реалізації;

 • обміняти на інші активи;

 • використати на погашення заборгованості,

 • розподілити між власниками підприємства;

 • використовувати у господарській діяльності підприємства, направленій на отримання прибутку.

Якщо нематеріальний актив не відповідає зазначеним критеріям, то витрати пов'язані з його придбанням або створенням, визнаються витратами того періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких в майбутньому нематеріальним активом.

Під дослідженнями розуміються заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним вперше з метою отримання і розуміння нових наукових і технічних знань. Згідно з П(С)БО 8 витрати на дослідження не визнаються активом, а відображаються у складі витрат того звітного періоду у якому вони були здійсненні.

Розробка - це застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалення, приладів, продуктів, систем або послуг до початку їх серійного виробництва або використання1.

Нематеріальний актив, одержаний в результаті розробки, слід відображати в балансі (п. 7 П(С)БО 8) за умови, що підприємство має:

 • наміри, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або використання;

 • можливість одержання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

 • інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Не визнаються активом, а відносяться до складу витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

 • витрати на дослідження;

 • витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;

 • витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

 • витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;

 • витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл) вартість видань.

Гудвіл виникає лише тоді, коли підприємство-покупець в обмін на сплачені попередньому власникові гроші зараховує на свій баланс всі активи якими до цього часу володіло підприємство продавися -- тобто коли відбувається, так би мовити, злиття двох підприємств в єдиний баланс.

В разі, якщо підприємство має і значну клієнтуру, і зручне місце розташування, однак не відбувається факту його продажу як цілісного майнового комплексу, говорити про виникнення гудвілу неможливо. Отже, гудвіл виникає лише Тоді, коли існує факт понесення витрат на його придбання.

Придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на .баланс за первісною вартістю.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням Їх можливостей та терміну використання, які будуть сприяти збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Наприклад, юридичне оформлення права власності на нематеріальний актив є необхідним етапом для його подальшого використання й отримання майбутніх економічних вигод. Тому витрати на юридичні послуги повинні бути враховані (капіталізовані) у первісній вартості зазначеного об'єкту нематеріального активу.

Ті ж затрати, які дозволяють отримати тільки первісне визначені майбутні економічні вигоди (і не більше того), та підтримують об'єкт нематеріальних активів у придатному для використання, експлуатації стані; включаються до складу витрат того періоду, у якому такі затрати були понесені.

Стосовно гудвілу, то тут існують три способи визначенню його вартості, тобто ціни, яку покупець має заплатити понад балансову вартість чистих активів підприємства.

Перший спосіб— це визначити ринкову вартість чистих активів.

Наприклад, ринкова вартість чистих активів становить 6,5 млн. грн. Тим часом як балансова вартість цих активів - 5,0 млн. грн. Отже різниця 1,5 млн. грн. - і буде гудвілом.

Однак такий спосіб визначення вартості є досить складним, оскільки іноді дуже важко визначити, які саме об'єкти активів відносяться до чистих адже вартість чистих активів визначається тільки загальною, підсумковою величиною і дорівнює сумі власного капіталу (активи мінус зобов'язання). Щоб довідатись, з яких саме конкретних одиниць активів складається ця підсумкова сума, необхідно провести інвентаризацію, в результаті якої можна отримати розгорнуті дані за всіма активами, після придбання яких у підприємства не залишилось зобов'язань. Інакше кажучи, щоб визначити ринкову вартість чистих активів, потрібно знати балансову вартість кожного об'єкта, що входить до складу цих активів.


 
 

Цікаве

Загрузка...