WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв - Курсова робота

Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв - Курсова робота

Відповідно до Плану рахунків облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання більше одного року ведеться у складі необоротних активів на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи". Їх вартість погашається шляхом нарахування зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку корисного використання таких предметів.

Ні про що інше з цього питання у нормативних документах не зазначається. Отже, підприємствам надано вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо віднесення зазначених предметів до необоротних чи оборотних активів.

У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних необоротних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призначенням і строком служби предметів.

На суму нарахованого зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" у кореспонденції з дебетом рахунків:

23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах, що використовуються у виробництві);

92 "Адміністративні витрати" (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах загальногосподарського призначення) та ін1.

Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів, що прийшли до непридатності, списується з кредиту рахунка 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" в кореспонденції з дебетом рахунків:

976 "Списання необоротних активів" (у сумі залишкової вартості);

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" (на суму нарахованого зносу).

Металолом та інші цінні відходи, одержані від списання малоцінних необоротних матеріальних активів, прибуткуються в доходи підприємства за ціною можливого використання або реалізації записом:

Д-т рах. 209 "Інші матеріали"

К-т рах. 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

ВИСНОВКИ

Малоцінні та швидкозношувані предмети в теперішній час розділені на дві групи — одну їх частину відносять до запасів (які відповідно відображаються в складі запасів у другому розділі активу балансу "Оборотні активи"), а іншу частину - до "Малоцінних необоротних активів", які у свою чергу відображаються в першому розділі активу балансу "Необоротні активи" у складі "Основних засобів".

Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" до складу запасів віднесені малоцінні і швидкозношувані предмети, які використовуються протягом не більш як один рік або протягом нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. Такі МШП як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг і т.п., не мають вартісного критерію. Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" первісна вартість МШП визначається подібно до інших запасів і складається з фактичних витрат.

Відповідно до Плану рахунків для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух МШП, що належать підприємству, призначений рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Слід зазначити, що в момент передачі в експлуатацію їх вартість списується з балансу на витрати:

Д 23 "Виробництво" з наступним списанням на Д 90 "Собівартість реалізації"

Д 91 "Загальновиробничі витрати"

Д 92 "Адміністративні витрати"

К 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

Подальший їх облік здійснюється позасистемне, тобто аналітичним способом без відображення на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку за місцями їх експлуатації і за відповідальними за збереження особами протягом усього строку їх фактичного використання. Аналітична відомість обліку списаних МШП розробляється підприємством самостійно. Вона повинна включати найменування МШП, їх кількість, первісну вартість, місце експлуатації, прізвище відповідальної особи, дані про надходження та вибуття. Виключаються з відомості ті предмети, що списані по акту у зв'язку з непридатністю чи нестачею, або в зв'язку з поверненням на склад. У разі повернення списаних МШП на склад витрати не зменшуються, а сума прибуткування на баланс визнається доходом:

Д 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

К 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Для ведення обліку МШП, які входять до складу запасів, слід використовувати первинні документи, форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 р. № 193 (форми №№ М-4, М-8, М-9, М-11, М-12), наказом Міністерства статистики України від 22.05.96 р. № 145 (форми № МШ-1.... МШ-8). Основні форми для обліку МШП наведені в Додатках №№ 21, 22, 23 до даного навчального посібника.

На рахунку 11 "Інші нематеріальні активи", субрахунку 112 "Малоцінні необоротні активи" відбивається вартість необоротних активів, строк корисного використання яких більше року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування. Погашається така вартість нарахуванням зносу, що обліковується на субрахунку 132 "Знос інших матеріальних необоротних активів". З огляду на те, що ця частина МШП належить до основних засобів, аналітичний облік ведеться за правилами основних засобів за інвентарними номерами.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується прямолінійним або виробничим методом. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів можна нараховувати, крім зазначених двох, ще двома методами:

1) у першому місяці використання об'єкта — в розмірі 50% від його вартості, що амортизується, і 50% вартості, що залишилася, амортизується в місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання активом;

2) у першому місяці використання об'єкта одразу амортизується 100% від його вартості.

Список використаної літератури

 • Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХР/ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"

 • Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (із змінами та доповненнями)

 • Закон України від 27.03.91 р. № 887-ХІІ "Про підприємства в Україні"

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, із змінами та доповненнями)

 • Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 391/3684

 • Положения (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. № 751/4044

 • Положения (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. № 27/4248

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. № 89

 • Положения про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. № 168/704

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів"

 • Алпатова Я. Порядок формування звіту про фінансові результати. — Баланс. — 2000 — №11(292).

 • Горицкая Я. Г. Новая финансовая отчетность.— К.: Техника, 1999.

 • Грабова Н.М., Кривоноса Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К." 2002.

 • Козлова Е, Я., Парашутин Я. В. Бухгалтерский учет.— М.: Финансы и статистика, 1994. Харламова Г. В., Ларикова Л. Ф., Ляхов А. Я. Практическое пособие бухгалтеру-менеджеру.— X.: Основа, 1995.

 • Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: "Все про бухгалтерський облік", 1999.

 • Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.

 • Нидлз Б., Андерсон X,, Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1994.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

  1 Горицкая Я. Г. Новая финансовая отчетность.— К.: Техника, 1999. – С. 107.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.- С.279-283.

  1 Положения (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. № 751/4044

  1 Грабова Н.М., Кривоноса Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К." 2002. – С.94-98.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002. – С. 286.

  1 Грабова Н.М., Кривоноса Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К." 2002. – С. 96-104.

  1 Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002. – С. 91-92.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...