WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв - Курсова робота

Облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв - Курсова робота

Розглянемо одну з них.

Форма № МШ-6 "Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів затверджена наказом Міністерства статистики Укра їци № 145 від 22.05.96 р.В цій формі вказуютьсяпрізвище, ім'я та по батькові, табельний номер, цех, дільниця, відділ, професія, посада, дата прийому на роботу, дата зміни професії (посади), стать, зріст; розміри — одягу, взуття, головного убору та іншого, передбаченого затвердженими нормами - найменування спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, параграф норм, одиниця виміру" кількість, строк служби. На звороті форми № МШ-6 позначається видача та повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів.

При автоматизованій обробці даних з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів особова картка не ведеться.

Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям, зайнятим на будівельно-монтажних та ремоятно-будІвельних роботах, затверджені постановою Державного комітету СРСР Із соціальних питань та Президії Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок № 166/П-5 від 9.06.81 р. Доповнені та змінені постановами цих органів № 120/П-6 від 25.04.84 р„ № 289/П-8 від 21.08.85 р. та № 230/П-6 від 20.06.86 р.

Основними завданнями обліку малодійних та швидкозношуваних предметів є:

1) визначення первісної вартості придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів;

2) контроль за зберіганням їх як в період перебування на складі, так і в період експлуатації в цехах, відділах підприємства;

3) контроль за правильністю використання малоцінних та швидкозношуваних предметів під час їх експлуатації;

4) виявлення зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів за час їх експлуатації, а також правильне віднесення цього зносу на затрати підприємства кожного періоду.

Які ж загальні шляхи вирішення цих завдань?

Визначення собівартості придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів забезпечується організацією обліку їх заготівлі та придбання.

Контроль за зберіганням малоцінних та швидкозношуваних предметів шляхом обліку їх наявності і руху за місцями зберігання - на складах, у коморах, за матеріально відповідальними особами. Інструмент, спецодяг, спецвзуття тощо, видані йа руки робітника^ для тривалого користування, обліковуються за кожним робітником окремо.

Облік інвентарю, переданого в експлуатацію, забезпечується шляхом ведення опису цього інвентарю по кожній особі, що відповідає за зберігання малоцінного інвентарю.

Контроль за правильним використанням малоцінних предметів, що перебувають в експлуатації, здійснюється так само.

Слід мати на увазі, що до малоцінних та швидкозношуваних предметів належать різні дрібні предмети, які можуть у зв'язку з неохайним ставленням до них зробитися раніше встановленого строку непридатними. Звідси можливі випадки незаконного списування окремих предметів за рахунок підприємства. Працівник бухгалтерського обліку має старанно перевіряти відповідність прийнятих ним активів на списування малоцінних та швидкозношуваних предметів, що стали непридатними. Виявлення зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перебувають в експлуатації, й віднесення його на затрати підприємства забезпечується визначеною системою щомісячних розрахунків, спрямованих на погашення вартості МШП1.

Розділ 2. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу)

Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу) повинна повністю грунтуватись на Положенні (стандарті) 91, згідно з яким первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних затрат:

— суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв'язку з придбанняммалоцінних і швидкозношуваних предметів, які не відшкодовуються підприємству;

— транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспортування запасів;

— інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях1.

Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а одержаних у порядку внесків до статутного капіталу підприємства засновниками (учасниками) — справедлива вартість, узгоджена сторонами.

Облік наявності і руху таких предметів ведуть на рахунку 22 "Малоцінні і швидксютошувані предметам за первинною вартістю їх предбання або виготовлення.

У бухгалтерії підприємства складають групувальні відомості надходження МШП таким же чином, як і групувальні відомості надходження матеріалів (субрахунки №№ 201, 202 та ін. рахунка № 20 "Виробничі запаси"), а також ведуть сортову оборотну відомість аналітичного обліку.

Відпуск інструменту в експлуатацію здійснюється на основа "Вимог" цехів або фізичних осіб (табл. ЗЛ4). У бухгалтері ці "Вимоги" вносяться до групувальної відомості з метою синтетичного обліку.

Відпуск робітникам інструментів та інших МШП у тривале користування оформлюється випискою "Вимоги" у двох примірниках.

Списування МШП, що стали непридатними, оформлюється "Актом на списування МШП"1.

При придбанні малоціййих. і швидкозношуваних предметів у постачальників в бухгалтерському обліку підприємства роблять записи:

1) на покупну вартість предметів, що підлягає до оплати постачальнику (без ПДВ):

Д-т рах. 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети"

К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";

2) на суму податкового кредиту по ПДВ:

Д-т рах. 641 "Розрахунки за податками"

К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";

3) на суму, сплачену постачальнику за придбані малоцінні предмети (включаючи ПДВ):

Д-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"

К-т рах. 31 "Рахунки в банках".

Оприбуткування підприємством малоцінних і швидкозношуваних предметів, одержаних з інших джерел, у бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і кредиту рахунків:

40 "Статутний капітал" (на вартість малоцінних предметів, внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства);

23 "Виробництво" (на вартість інструментів, пристосувань та інших предметів, виготовлених у своєму виробництві);

745 "Доход від безоплатно одержаних активів" (на вартість предметів, безоплатно одержаних від інших юридичних і фізичних осіб) та ін.

Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб підприємства.

Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, згідно з Положенням (стандартом) 9 виключається із складу активів (списується з балансу). При цьому в бухгалтерському обліку робиться запис по кредиту рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і дебету рахунків:

23 "Виробництво" (на вартість спеціального оснащення та інших предметів, які використовуються у виробництві для виготовлення певних виробів, виконання окремих замовлень);

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" (на вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів загального призначення, які використовуються в цехах та інших підрозділах основного і допоміжних виробництв, у тому числі і по догляду за машинами й устаткуванням, а також для загальногосподарських потреб);

93 "Витрати на збут" (на вартість малоцінних предметів. які використовуються в підрозділах, пов'язаних із збутом (реалізацією) продукції (товарів, робіт, послуг);

949 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартість предметів, переданих у користування обслуговуючим виробництвам і господарствам) та ін.

Проте для запобігання зловживань по місцях використання має бути забезпечений оперативний контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом ведення карток (ф. № МШ-2, № МШ-6), спеціальних описів. Інструменти і пристосування, що видаються з цехових комор робітникам у тривале користування, записуються в інструментальну картку робітника. Контроль за збереженням інструментів, що видаютьсй з цехової комірчини робітникам на нетривалий час, забезпечується за допомогою інструментальних марок (жетонів) з вибитими табельними номерами робітників, в обмін на які видається потрібний інструмент тощо.

Повернені на склад з експлуатації малоцінні предмети" придатні для подальшого використання, прибуткуються за первинною вартістю на дебет рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Предмети, що прийшли до непридатності, на підставі актів про вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8) прибуткуються на дебет рахунка 209 "Інші матеріали" (на вартість одержаних корисних відходів (металолом, запасні частини тощо), зданих за накладними на склад і оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації) в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності"1.

Розділ 3. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання більше одного року)


 
 

Цікаве

Загрузка...