WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк затрат i калькулювання собiвартостi продукцiї - Курсова робота

Облiк затрат i калькулювання собiвартостi продукцiї - Курсова робота

Інвентарний метод обліку і контролю за використанням матеріалів у виробництві застосовують у випадках, коли в цехах постійно залишаються невикористані матеріали на початок і кінець місяця. При цьому щомісяця проводять інвентаризацію матеріалів, отриманих зі складу, але не витрачених на виробництво, тобто виводять залишки матеріалів.

Фактичну витрату за місяць визначають з розрахунку: наявність невитраченого матеріалу на початок місяця плюс отриманий за місяць мінус залишок матеріалу на кінець місяця.

Фактичну витрату порівнюють з витратою за нормами і визначають результат: економія чи перевитрата.

Метод партійного розкрою застосовують до матеріалів, які обліковуються у вимірі за площею. Для розкрою кожної партії матеріалу складається карта або акт розкрою матеріалу. В них зазначається кількість невикористаного матеріалу, кількість викроєних деталей (заготівок) за нормою і фактично, кількість відходів, результат розкрою — економія чи перевитрата.

Метод сигнального документування застосовують щодо матеріалів, облік яких ведеться поштучно. За цим методом відпуск матеріалів у межах норм витрати (установлених лімітів) оформляється звичайними первинними документами, додаткові витрати — спеціальними сигнальними документами (вимога — форма № М -10) з оцінкою "відхилення від норм" на відшкодування перевитрат.

Для групування витрат матеріалів за об'єктами калькулювання, статтями витрат і місцями утворення витрат на ТОВ "Вінпро" складається таблиця розподілу витрат матеріалів за місяць. Записи проводять відповідно до первинних документів про видачу матеріалів на виробництво.

Вартість матеріалів, витрачених на виробництво продукції, відносять до дебету калькуляційного рахунка 23 за статтею калькуляції "Сировина і матеріали" 1.

Д 23 "Виробництво"

К рах. 201, 202, 203, 207 та ін.

Від вартості матеріалів, витрачених на виробництво на ТОВ "Вінпро", віднімається вартість отриманих поворотних відходів за ціною їх використання за статтею калькуляції "Поворотні відходи". Поворотні відходи — це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, які виникли в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) і втратили цілком чи частково споживчі якості початкового ресурсу (хімічні або фізичні), і тому використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

До поворотних відходів на ТОВ "Вінпро" належать:

• залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до технологічних процесів передаються в інші підрозділи підприємства як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції (робіт, послуг);

• супутня продукція, перелік якої визначено галузевими інструкціями. Поворотні відходи оцінюються:

• за зниженою вартістю вихідного матеріального ресурсу (за вартістю можливого використання), якщо відходи можуть бути використані для основного чи допоміжного виробництва або реалізації на сторону;

• за повною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи реалізуються стороннім організаціям для використання у виробництві іншої продукції.

Надходження поворотних відходів на склад за цінами можливого використання відображається записом:

Д 20 "Виробничі запаси"

К 23 "Виробництво".

Витрати енергії на технологічні цілі, пари, стисненого повітря та інші подібні витрати визначаються за даними вимірювальних приладів або шляхом розрахунків. В обліку такі витрати відображаються за статтею калькуляції "Паливо та енергія для технологічних цілей":

Д 23 "Виробництво"

К 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками".

Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів нараховується відповідно до спеціальної таблиці. За даними цієї таблиці проводяться записи з нарахування амортизації на вартість інших необоротних матеріальних активів, які використовуються в основній виробничій діяльності:

Д 23 "Виробництво"

К 132 "Знос інших нематеріальних необоротних активів".

2.4. Облік витрат з оплати праці

Основна заробітна плата виробничих робітників на ТОВ "Вінпро", нарахована за відрядними розцінками, розподіляється за об'єктами калькулювання за прямою ознакою на підставі первинних документів (нарядів, відомостей і ін.). Погодинна заробітна плата виробничих робітників до собівартості продукції включається за прямою ознакою або шляхом розподілу пропорційно до нормативної витрати відрядної заробітної плати. Різні доплати, додаткова заробітна плата розподіляються за об'єктами калькулювання пропорційно до прямої заробітної плати виробничих робітників. Якщо прямо віднести заробітну плату на окремі види продукції важко, то розподіл можна .проводити пропорційно до розрахованих кошторисних ставок, маси витраченої сировини чи за іншою базою розподілу1.

Нарахування заробітної плати на ТОВ "Вінпро" відображається записами:

Д 23 "Виробництво"

К 661 "Розрахунки за заробітною платою".

Так само записуються витрати з оплати праці робітникам сфери обслуговування і управління виробництвом (загальновиробничі витрати) у межах планової величини (в умовах нормальної виробничої потужності).

Відрахування на соціальне страхування і на суми заробітної плати на ТОВ "Вінпро", віднесеної до калькуляційних рахунків, відображаються за дебетом того самого рахунка за статтею калькуляції "Відрахування на соціальне страхування":

Д 23 "Виробництво"

К 65 "Розрахунки за страхуванням".

Резервування коштів для оплати відпусток основного виробничого персоналу і сума обов'язкових відрахувань відображаються аналогічно:

Д 23 "Виробництво"

К 471 "Забезпечення виплат відпусток".

Під час опрацьовування первинних облікових документів із заробітної плати і витрачання матеріальних ресурсів записи в регістрах обліку витрат здійснюють на підставі первинних документів. Нарахована заробітна плата, витрати матеріалів, відрахування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за напрямами витрат (за рахунками, субрахунками, статтями тощо) з відображенням даних у Журналі 5.

Для групування витрат на оплату праці та відповідних відрахувань за напрямами витрат (об'єктами калькулювання і статтями витрат) можуть бути застосовані аркуші-розшифровки згідно з даними первинних документів з нарахування заробітної плати.

2.5. Облік втрат у виробництві

Одним з основних видів втрат у виробництві на ТОВ "Вінпро" є брак продукції. Браком вважаються вироби або роботи, які не відповідають встановленим вимогам і непридатні для використання за прямим призначенням (непоправний, остаточний брак) або вимагають додаткової обробки (поправний брак). За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній (виявлений на підприємстві до відправлення продукції замовникові) і зовнішній (виявлений у замовника).

При визначенні втрат від браку на ТОВ "Вінпро" необхідно враховувати суми, що частково компенсують ці втрати:

• утримання із заробітної плати робітників, які винні у допущенні браку;

• компенсації, отримані від постачальників, з вини яких міг виникнути брак;

• вартість браку за ціною можливого використання.

Різниця між сумою втрат від браку і сумою, яка частково компенсує ці втрати, являє собою остаточну суму втрат від браку, яку списують на витрати операційної діяльності1.

Облік браку ведеться на калькуляційному рахунку 24 "Брак у виробництві".

За дебетом цього рахунка відображають такі операції: на суму виявленого внутрішнього виробничого браку (за фактичною собівартістю витрат на виробництво) зменшують витрати на виробництво продукції:

Д 24 "Брак у виробництві"

К 23 "Виробництво";

• списують витрати на виправлення браку Д 24 "Брак у виробництві" Крах. 201, 207, 661, 65.

За кредитом рахунка 24 відображають:

• надходження забракованих виробів, які можуть бути використані як допоміжні матеріали

Д 209 "Інші матеріали" К 24 "Брак у виробництві";

• відносять вартість браку на відшкодування із заробітної плати винних осіб Д 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" К 24 "Брак у виробництві";

• суму виправленого браку списують на собівартість відповідної продукції Д 23 "Виробництво" К 24 "Брак у виробництві";

• списують невідшкодовану суму непоправного браку на витрати звітного періоду Д 949 "Інші витрати операційної діяльності" К 24 "Брак у виробництві";

• брак продукції, його собівартість і витрати на його виправлення відображають в актах (форма № Т-46) або відомостях (форма № Т-47). Аналітичний облік браку ведеться за видами виробництва.

2.6. Загальновиробничі витрати

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" до складу загальновиробничих витрат на ТОВ "Вінпро" включаються:

1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарата управління цехами, ділянками і т.д.; відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарата управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.


 
 

Цікаве

Загрузка...