WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк готової продукцiї - Курсова робота

Облiк готової продукцiї - Курсова робота

На практиці можуть застосовуватися комбіновані методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, які дозволяють максимально використовувати переваги окремих методів прийняття управлінських рішень.

Розділ 4. Аналітичний і синтетичний облік вират виробництва. Зведений олік витрат на виробництво

Для визначення собівартості продукції або послуг виробництва на ТОВ "Вінпро" відповідні витрати групуються на рахунку 23 "Виробництво". Для обліку витрат, які були зроблені у звітному місяці, але не підлягають включенню до собівартості продукції поточного періоду, застосовується рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів". На цьому рахунку обліковуються витрати до настання відповідних періодів, коли вони мають бути включені до собівартості. До складу цих витрат входять: оплата за телефон, орендна та інша плата, сплачена авансом та ін. В той самий час для більш рівномірного складання собівартості продукції протягом року на підприємствах створюються резерви для майбутніх витрат і платежів (рахунок 471 "Забезпечення виплат відпусток", 472 "Додаткове пенсійне забезпечення", 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань").

Послідовність групування та обліку витрат на ТОВ "Вінпро" має такий вигляд:

а) відображаються елементи витрат за місяць за дебетом рахунка 23 (матеріали, заробітна плата, амортизація і т.д.);

б) списуються на витрати майбутніх періодів і резервуються майбутні витрати та платежі на витрати даного місяця;

в) визначаються втрати від браку на рахунку 24 і включаються до собівартості продукції;

г) підсумовуються і розподіляються загальновиробничі витрати;

д) визначається собівартість незавершеного виробництва і готової продукції.

Синтетичний облік витрат на виробництво на ТОВ "Вінпро" ведуть в Журналі № 5 або 5А. Два варіанти Журналу передбачено для різних видів ведення обліку витрат: з використанням (Журнал 5А) чи без використання (Журнал 5) рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" розписують обов'язково як у Журналі 5, так і в Журналі 5А.

У першому розділі Журналу 5 (5А) наводять зведені витрати виробництва за підприємством в цілому: дебет рахунків виробництва 23, собівартості реалізації 90, загальнови-робничих витрат 91, адміністративних витрат 92, витрат на збут 93, інших витрат операційної діяльності 94, витрат від надзвичайної діяльності 99 і кредит рахунків обліку виробничих ресурсів (20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91 та ін.).

У другому розділі Журналу 5 (5А) відображаються витрати підприємства за податком на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності (за рахунками 95, 96, 97), інші витрати. Інформація за графами даного розділу береться за кредитом рахунків із Журналів 1, 2, 3, 4, 6.

Безпосередньо для систематизації інформації щодо витрат діяльності в Журналі 5 призначений розділ III "Витрати діяльності". Журнал 5А передбачає розділ ІІІа "Витрати діяльності" і ІІІб "Витрати за елементами". У стовпцях зазначені рахунки, які є "джерелами" витрат, а в рядках — напрямки (статті) витрат операційної та надзвичайної діяльності. По рядках рахунка 23 "Виробництво" підприємства вказують об'єкти витрат (види, групи продукції, послуг основного виробництва, об'єкти будівництва, підсобні виробництва).

Записи до регістрів обліку витрат за заробітною платою і витратами матеріальних ресурсів на ТОВ "Вінпро" здійснюються за первинними документами. Нарахована заробітна плата, витрата матеріалів, відрахування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за напрямками витрат (статтями, рахунками, субрахунками — тобто за рядками Журналу 5). Підсумкові дані за рядком 9 "Усього за розділом III" із граф 13—16 переносяться в Головну книгу. Графа 24 показує суму витрат за місяць, графа 25 — наростаючим підсумком з початку року.

Підприємства, що ведуть облік витрат одночасно на рахунках 8 і 9 класів, заповнюють розділи ІІІа та ІІІб. Форма розділу ІІІа відповідає формі розділу III Журналу 5. Спочатку на підставі первинних документів заповнюється Розділ ІІІб. Він призначений для відображення витрат операційної діяльності з групуванням їх за елементами витрат, що відповідає класифікації рахунків класу 8. Розділ ІІІа призначений для відображення витрат за статтями, які відповідають класифікації рахунків класу 9. Підсумкові дані рядка 6 розділу ІІІб і рядка 9 розділу ІІІа записуються в підсумковий рядок 10 розділу ІІІа, а потім — у Головну книгу. Дані з графи 20 розділу ІІІб переносяться до розділу ІІІа у відповідну статтю витрат за графами 17, 18, 19, 21.

Розділ IV Журналу 5 (5А) ~ це оборотна відомість за рахунком 28 "Товари". Тут відображається залишок товару на початок місяця, оборот і залишок на кінець місяця.

Розділ І Журналів 5 і 5А заповнюється після складання розділів II та III (або ІІІа) цих Журналів, окремі дані до нього переносяться зі складених Журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 (з розділу ІІІб Журналу 5А).

Синтетичний облік витрат на ТОВ "Вінпро", як тих, що включаються, так і тих, що не включаються до складу виробничої собівартості готової продукції, ведеться у відомості № 5.1 "Відомість аналітичного обліку запасів". Тут відображаються виробничі запаси у вигляді оборотної відомості: сальдо на початок місяця, прибуток до матеріально відповідальних осіб і видаток зі складів за місяць на підставі звітів, сальдо на кінець місяця. У графах відомості № 5.1 відображаються матеріально відповідальні особи, у рядках — рахунки і субрахунки витрат у відповідності з рахунком 20 "Виробничі запаси":

  • сировина і матеріали;

  • напівфабрикати;

  • паливо;

  • тара;

  • будівельні матеріали;

  • матеріали в переробці;

  • запасні частини;

  • інші товарно-матеріальні цінності;

  • транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) (у випадку, коли для обліку ТЗВ відкривається

  • окремий субрахунок).

У графі 3 зазначається номер кореспондуючого рахунка у разі прибутку або видатку запасів. У графах 22, 23, 24 відображаються суми виробничих запасів за обліковими цінами, суми ТЗВ і суми виробничих запасів за фактичною собівартістю.

У відомості № 5.1 щомісяця відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" розраховується середній відсоток ТЗВ для доведення вибулих виробничих запасів до їх фактичної собівартості. Наприкінці місяця відбувається перерозподіл загальної суми ТЗВ між залишком виробничих витрат і виробничими запасами, що вибули.

Особливо важливе значення мають правильна організація аналітичного обліку та його своєчасність. Дані аналітичного обліку — це база відомостей або необхідна інформація для аналізу, контролю, планування, управління і керівництва господарською діяльністю підприємства.

Аналітичний облік виробничих витрат на ТОВ "Вінпро" ведеться за допомогою карткок, вільних аркушів, книг, комп'ютерних програм. Облік ведеться за кожним об'єктом обліку витрат (виробом, замовленням, групою виробів і т.д.) у розрізі статтей калькуляції за такими показниками: залишок незавершеного виробництва на початок місяця (береться з аналітичного регістра за минулий місяць), витрати за місяць (списання до дебету рахунка 20 за місяць), списання з кредиту рахунка 23 за місяць (на брак, випуск продукції, невиробничі рахунки), залишок незавершеного виробництва на кінець місяця (згідно з даними інвентаризації та оцінки незавершейого виробництва).

Наприкінці місяця дані синтетичного й аналітичного обліку узагальнюються, звіряються, заповнюється Журнал № 5 для запису в Головну книгу. У Додатках №8,9, 13 та З до даного навчального посібника наведені ці регістри бухгалтерського обліку і Методичні рекомендації застосування регістрів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. № 356.

Висновки

На основі вивчених літературних джерел у відповідності до мети курсової роботи можна зробити деякі висновки-узагальнення.

Готова продукція — це виріб або напівфабрикат, робота, послуга що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві та відповідають затвердженим стандартам або технічним умовам, договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові-покупцеві відповідно до діючого порядку прийняття продукції.

Собівартість продукції це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції. Тому собівартість є одним із важливих показників ефективності виробництва. Собівартість продукції має тісний зв'язок з її ціною. Це виявляється в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва (ніхто не випускатиме продукції, ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість).


 
 

Цікаве

Загрузка...