WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк готової продукцiї - Курсова робота

Облiк готової продукцiї - Курсова робота

• залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до технологічних процесів передаються в інші підрозділи підприємства як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції (робіт, послуг);

• супутня продукція, перелік якої визначено галузевими інструкціями. Поворотні відходи оцінюються:

• за зниженою вартістю вихідного матеріального ресурсу (за вартістю можливого використання), якщо відходи можуть бути використані для основного чи допоміжного виробництва або реалізації на сторону;

• за повною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи реалізуються стороннім організаціям для використання у виробництві іншої продукції.

Надходження поворотних відходів на склад за цінами можливого використання відображається записом:

Д 20 "Виробничі запаси"

К 23 "Виробництво".

Витрати енергії на технологічні цілі, пари, стисненого повітря та інші подібні витрати визначаються за даними вимірювальних приладів або шляхом розрахунків. В обліку такі витрати відображаються за статтею калькуляції "Паливо та енергія для технологічних цілей":

Д 23 "Виробництво"

К 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками".

Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів нараховується відповідно до спеціальної таблиці. За даними цієї таблиці проводяться записи з нарахування амортизації на вартість інших необоротних матеріальних активів, які використовуються в основній виробничій діяльності:

Д 23 "Виробництво"

К 132 "Знос інших нематеріальних необоротних активів".

2.4. Облік витрат з оплати праці

Основна заробітна плата виробничих робітників на ТОВ "Вінпро", нарахована за відрядними розцінками, розподіляється за об'єктами калькулювання за прямою ознакою на підставі первинних документів (нарядів, відомостей і ін.). Погодинна заробітна плата виробничих робітників до собівартості продукції включається за прямою ознакою або шляхом розподілу пропорційно до нормативної витрати відрядної заробітної плати. Різні доплати, додаткова заробітна плата розподіляються за об'єктами калькулювання пропорційно до прямої заробітної плати виробничих робітників. Якщо прямо віднести заробітну плату на окремі види продукції важко, то розподіл можна .проводити пропорційно до розрахованих кошторисних ставок, маси витраченої сировини чи за іншою базою розподілу1.

Нарахування заробітної плати на ТОВ "Вінпро" відображається записами:

Д 23 "Виробництво"

К 661 "Розрахунки за заробітною платою".

Так само записуються витрати з оплати праці робітникам сфери обслуговування і управління виробництвом (загальновиробничі витрати) у межах планової величини (в умовах нормальної виробничої потужності).

Відрахування на соціальне страхування і на суми заробітної плати на ТОВ "Вінпро", віднесеної до калькуляційних рахунків, відображаються за дебетом того самого рахунка за статтею калькуляції "Відрахування на соціальне страхування":

Д 23 "Виробництво"

К 65 "Розрахунки за страхуванням".

Резервування коштів для оплати відпусток основного виробничого персоналу і сума обов'язкових відрахувань відображаються аналогічно:

Д 23 "Виробництво"

К 471 "Забезпечення виплат відпусток".

Під час опрацьовування первинних облікових документів із заробітної плати і витрачання матеріальних ресурсів записи в регістрах обліку витрат здійснюють на підставі первинних документів. Нарахована заробітна плата, витрати матеріалів, відрахування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за напрямами витрат (за рахунками, субрахунками, статтями тощо) з відображенням даних у Журналі 5.

Для групування витрат на оплату праці та відповідних відрахувань за напрямами витрат (об'єктами калькулювання і статтями витрат) можуть бути застосовані аркуші-розшифровки згідно з даними первинних документів з нарахування заробітної плати.

2.5. Облік втрат у виробництві

Одним з основних видів втрат у виробництві на ТОВ "Вінпро" є брак продукції. Браком вважаються вироби або роботи, які не відповідають встановленим вимогам і непридатні для використання за прямим призначенням (непоправний, остаточний брак) або вимагають додаткової обробки (поправний брак). За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній (виявлений на підприємстві до відправлення продукції замовникові) і зовнішній (виявлений у замовника).

При визначенні втрат від браку на ТОВ "Вінпро" необхідно враховувати суми, що частково компенсують ці втрати:

• утримання із заробітної плати робітників, які винні у допущенні браку;

• компенсації, отримані від постачальників, з вини яких міг виникнути брак;

• вартість браку за ціною можливого використання.

Різниця між сумою втрат від браку і сумою, яка частково компенсує ці втрати, являє собою остаточну суму втрат від браку, яку списують на витрати операційної діяльності1.

Облік браку ведеться на калькуляційному рахунку 24 "Брак у виробництві".

За дебетом цього рахунка відображають такі операції: на суму виявленого внутрішнього виробничого браку (за фактичною собівартістю витрат на виробництво) зменшують витрати на виробництво продукції:

Д 24 "Брак у виробництві"

К 23 "Виробництво";

• списують витрати на виправлення браку Д 24 "Брак у виробництві" Крах. 201, 207, 661, 65.

За кредитом рахунка 24 відображають:

• надходження забракованих виробів, які можуть бути використані як допоміжні матеріали

Д 209 "Інші матеріали" К 24 "Брак у виробництві";

• відносять вартість браку на відшкодування із заробітної плати винних осіб Д 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" К 24 "Брак у виробництві";

• суму виправленого браку списують на собівартість відповідної продукції Д 23 "Виробництво" К 24 "Брак у виробництві";

• списують невідшкодовану суму непоправного браку на витрати звітного періоду Д 949 "Інші витрати операційної діяльності" К 24 "Брак у виробництві";

• брак продукції, його собівартість і витрати на його виправлення відображають в актах (форма № Т-46) або відомостях (форма № Т-47). Аналітичний облік браку ведеться за видами виробництва.

2.6. Загальновиробничі витрати

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" до складу загальновиробничих витрат на ТОВ "Вінпро" включаються:

1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарата управління цехами, ділянками і т.д.; відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарата управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

4. Витрати на ремонт і утримання, страхування, операційну оренду основних засобів, інших матеріальних активів загальновиробничого призначення.

5. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва (оплата праці і відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів; оплата послуг сторонніх організацій і т.д.).

6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід та інше утримання виробничих приміщень.

7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування працівників і апарата управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю продукції, робіт, послуг).

8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього природного середовища.

9. Інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).

Змінні загальновиробничі витрати, які змінюються прямо пропорційно до змін обсягу виробництва, розподіляються на кожний об'єкт калькулювання непрямим шляхом пропорційно до бази розподілу. Базу розподілу підприємство вибирає самостійно і фіксує в наказі про облікову політику підприємства. Такою базою може бути заробітна плата, обсяг виробництва, прямі витрати та ін. Змінні загальновиробничі витрати акумулюються в дебеті рахунка 91 і наприкінці місяця, відповідно до бази розподілу, списуються до дебету рахунка 23 за видами виробництв.

Постійні загальновиробничі витрати, які не змінюються із зміною обсягу виробництва, розподіляються на кожний об'єкт із застосуванням бази розподілу в умовах нормальної потужності підприємства. Базою розподілу можуть бути ті самі показники, що і при розподілі змінних загальновиробничих витрат. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати виникають тільки в тому випадку, коли фактичний випуск продукції менший від запланованого1.


 
 

Цікаве

Загрузка...