WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк готiвкових i безготiвкових розрахункiв - Курсова робота

Облiк готiвкових i безготiвкових розрахункiв - Курсова робота

Облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. № 14 замість № 58).

Рахунок № 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення Інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик. Статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок № 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:

№ 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

№ 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"

№ 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам",

На дебеті активного рахунка № 14 "Догострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, на кредиті - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. № 14) ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

2.2. Облік операцій по рахунках в банках та відображення по рахунках бухгалтерського обліку

Поточні та інші рахунки в банках відкриваються відповідно до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1998 р. під № 819/3259.

Відповідно до цієї Інструкції підприємству дозволено мати необмежену кількість рахунків у різних видах валют. Підприємство має право відкрити поточні рахунки (основний і додаткові), позикові рахунки, депозитні (для збереження вільних коштів під узгоджений з банком відсоток на певний строк), спеціальні. На поточному рахунку перебувають тимчасово вільні грошові безготівкові кошти, надходять гроші від підприємств-покупців, перераховуються підприємствам-постачальникам, до бюджету та іншим одержувачам коштів, зазначеним у платіжному дорученні платника. Операції надходження й витрати коштів з поточного рахунка оформляються платіжними дорученнями, платіжними вимогами, об'явами на внесок готівки, чеками, акредитивами, векселями. Суми недоїмки до бюджету за податками, штрафами, нарахованими податковими службами, стягуються в безспірному порядку інкасовими дорученнями1.

Установи банків, відповідно до Інструкції "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29.03.01 р. № 135 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.04.01 р. під № 368/5559), здійснюють контроль обґрунтованості грошових операцій підприємства, правильності оформлення документів, призначення сум. Банк перевіряє заповнення реквізитів розрахункових документів: наявність платника, коду платника, рахунка платника, банку платника та його коду, наявність печатки і підписів платника. У той самий час банк не несе відповідальності за достовірність змісту розрахункового документа, оформленого клієнтом, а також за повноту і своєчасність сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, за винятком випадків, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.

Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податків на додану вартість і кодів бюджетної класифікації, несе особа, яка оформила цей документ і подала його до банку, що її обслуговує.

Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків (але не менш двох), за один раз або за допомогою електронно-обчислювальних машин з використанням копіювального чи самокопіювального паперу.

Якщо використання копіювального (самокопіювального) паперу неможливе, то на всіх тотожних примірниках розрахункового документа в правому верхньому куті проставляються їх порядкові номери (наприклад, 1, 2, 3 і т.п.).

Дозволяється заповнення розрахункового документа від руки (кульковою ручкою або чорнилом темного кольору).

Перший примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення) повинен містити відбиток печатки (якщо наявність печатки передбачена) та підписи відповідальних осіб.

Під час підписання розрахункового документа не дозволяється використовувати факсиміле, а також виправляти та заповнювати розрахунковий документ кількома прийомами.

Розрахункові документи, які надійшли до банку протягом операційного часу, банк виконує в день їх надходження. Розрахункові документи, які надійшли після операційного часу, банк виконує протягом наступного робочого дня. Розрахункові документи на списання коштів з рахунка платника, що надійшли в банк після операційного часу, банк може виконати в день їх надходження, якщо це визначено договором про розрахунково-касове обслуговування.

Платіжні вимоги, які надійшли в банк після операційного часу, банк (незалежно від наявності коштів на рахунку платника на час їх надходження) виконує протягом наступного операційного дня. Якщо на початок наступного операційного дня на рахунку платника буде недостатньо коштів для виконання платіжних вимог, то вони того самого дня виконуються частково і повертаються.

Якщо до банку надійшло одночасно кілька розрахункових документів, то їх виконують додержуючись такого пріоритету: спочатку виконуються платіжні вимоги, оформлені на підставі рішень судів, потім — розрахункові документи на сплату платежів до бюджетів, після цього — платіжні вимоги, оформлені на підставі виконавчих документів. Всі інші документи виконуються в порядку їх послідовного надходження.

Платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів за цими рахунками на початок операційного дня.

Платіжні доручення платника у випадку відсутності або недостатності коштів на його рахунку банк приймає лише тоді, коли порядок приймання і виконання таких платіжних доручень передбачений договором між банком і платником.

Платіжне доручення приймається банком платника до виконання протягом десяти календарних днів з дати його оформлення. День оформлення платіжного доручення не враховується.

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і нетоварними платежами:

  • за фактично відвантажену чи продану продукцію (виконані роботи, надані послуги і т.п.) — у порядку попередньої оплати, якщо такий порядок розрахунків установлений законодавством і (або) обумовлений договором;

  • для завершення розрахунків за актами звірення взаємної заборгованості підприємств, які складені не пізніше терміну, встановленого чинним законодавством;

  • для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним особам (заробітна плата, пенсії і т.п.), на їхні рахунки, відкриті в банках;

  • для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів;

  • і в інших випадках відповідно до укладених договорів та чинного законодавства.

Реквізит платіжного доручення "Призначення платежу" заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію щодо платежу та документів, на підставі яких здійснюється перерахування коштів одержувачеві.

У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в залежності від конкретного випадку наводяться такі дані:

  • у разі розрахунків за фактично відвантажену або продану продукцію (виконані роботи, надані послуги) — назва товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата, номер і дата документа, на підставі якого вона здійснюється;

  • якщо платник перераховує кошти як попередню оплату, то зазначається, що це попередня оплата, наводиться назва товарів (робіт, послуг), за які здійснюється оплата, а також номер і назва документа, на підставі якого вона здійснюється;

  • при перерахуванні коштів за актом звірення взаємної заборгованості — назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дата і номер діючого акта звірення та дата, за станом на яку її здійснено;

  • у випадку сплати платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету та зборів до державних цільових фондів, - дата виплати заробітної плати, форма її видачі (натуральна форма, виплати з виручки і т.п.) і період, за який здійснено виплату. Крім того, можуть бути наведені інші необхідні дані.

У цьому реквізиті зазначається, що податки до бюджету та збори до державних цільових фондів, які утримані із заробітної плати і нараховані на фонд оплати праці, перераховуються повністю, або (у разі недостатності коштів на рахунку платника для перерахування утриманих сум повністю) що вони перераховуються пропорційно до суми виплаченої заробітної плати.

Відповідальність за повноту перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків у бюджет і зборів до державних цільових фондів, несе платник.


 
 

Цікаве

Загрузка...