WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк готiвкових i безготiвкових розрахункiв - Курсова робота

Облiк готiвкових i безготiвкових розрахункiв - Курсова робота

Надходження грошей в касу і видача їх із каси, незалежно від використання касових апаратів, оформляються прибутковими і видатковими касовими ордерами (ф. № КО-1 і ф. КО-2), які виписуються і реєструються бухгалтером. Нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів ведеться по порядку, починаючи з 1 січня і до кінця року. До передачі в касу прибуткові і видаткові касові ордери реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, виписані на підставі платіжних відомостей на оплату праці та інших подібних до неї платежів, реєструються після видачі грошових коштів із каси.

Облік касових операцій ведеться в Касовій книзі (ф. № КО-4). Листки Касової книги мають бути завчасно пронумеровані, прошнуровані й опечатані сургучною або мастичною печаткою. Кількість листків у Касовій книзі засвідчується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера і скріпляється печаткою. Записи в Касовій книзі ведуться в двох примірниках через копіювальний папір. Другий (відривний) листок книги служить звітом касира, який наприкінці дня разом з доданими документами надається бухгалтеру (під розписку в касовій книзі) для перевірки правильності записів і виведених залишків грошових коштів на кінець дня.

За дебетом рахунка 31 "Рахунки в банках" відображається надходження коштів у кореспонденції з такими рахунками: 15 "Капітальні інвестиції", 30 "Каса" (внески готівкою), 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 42 "Додатковий капітал", 46 "Неоплачений капітал", 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 64 "Розрахунки за податками й платежами" (зарахування повернених зайво сплачених сум до бюджету), 70 "Доходи від реалізації" і т.д. За кредитом відбивається використання коштів у кореспонденції з дебетом рахунків 30 "Каса" (одержання готівки), 31 "Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 45 "Вилучений капітал", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (оплата рахунків-фактур за товарно-матеріальні цінності, послуги, виконані роботи), 64 "Розрахунки за податками і платежами" (облік сум, що належать до перерахування до бюджету), 66 "Розрахунки з оплати праці", 91 "Загаль-новиробничі витрати", 93 "Витрати на збут" та ін.

У свою чергу, добре налагоджена й ефективно працююча система бухгалтерського обліку дозволяє аналізувати стан справ підприємства, контролювати надходження і витрату коштів, вчасно розраховуватися з дебіторами і кредиторами, з бюджетом. Створення такої фінансової системи є спільною справою керівника і бухгалтера. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства, який призначає і звільняє бухгалтера за своїм розсудом.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. №2121-111.

 • Закон України "Про Національний банк України" // Галиц. контракти. — 1999. — № 25. — С. 55—66.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" / Затверджений 01 червня 1999 року // Бухгалтерський облік і аудит. - №6. – 1999. – С. 9.

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Уряд. кур'єр. - № 9. - С. 3-9.

 • Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.03.1999 р. № 127 // Законодав. і нормат. акти з банків. діяльності. — 1999. — № 4. — С. 36—34.

 • Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527 // Законодав. і нормативні акти з банків, діяльності. - 1999. - № 2. - С. 4-40.

 • Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" / Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за №291 // Бухгалтерський облік і аудит. - №1. – 2000. – С. 14.

 • Інструкція "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" / Затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1998 р. під № 819/3259.

 • Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29 березня 2001 р. № 135, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2001 р. під № 368/5559.

 • Інструкції з застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій / Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

 • Порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 року № 21 у редакції постанови Національного банку України від 13.10.97 року № 334 з урахуванням змін і доповнень, внесених постановами Правління Національного банку України від 22.05.98 року №206; від 19.01.99 року № 16, від 04.01.2000 року № 3.

 • Інструкція Національного банку України № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", затверджена постановою Правління Національного банку України № 149 від 20.06.95 р. в редакції постанови Правління Національного банку № 335 від 13.10.97 р.

 • Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП "Рута", 2002.

 • Васюренко О.В. Банківські операції. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002.

 • Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.

 • Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002.

 • Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002.

 • Давидов Г.М. Аудит. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2001.

 • Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.

 • Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання-Прес, 2000.

 • Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій. — Житомир: ЖІТІ, 2000.

 • Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002.

 • Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.

 • Мельник В.М. Основи економічного аналізу. – Ірпінь, 2000.

 • Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. — 2-ге вид., доп. — Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

 • Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К.,

  1 Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – К.: Либідь, 2002. – С. 250-252.

  1 Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – К.: Либідь, 2002. – С. 252-254.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002. – С. 502-503.

  1 Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002. – С. 299-303.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002. – С. 504-506.

  1 Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002. – С. 299-303.

  1 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002. – С. 509.

  1 Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами.— Харків: Торсінг, 2002. – С. 129-135.

  1 Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002. – С. 225.

  1 Фінансова діяльність підприємства / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – К.: Либідь, 2002. – С. 256-258.

  1 Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – С. 403-405.

  1 Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – С. 403-405.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...