WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Зазначені операційні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності", в кінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

3.5. Облік фінансових витрат

До витрат, які не пов'язані з операційною діяльністю підприємства ТОВ "Вінпро", але які також не підлягають включенню до собівартості продукції (робіт, послуг), належать:

 • фінансові витрати

 • втрати від участі в капіталі

 • інші витрати.

Облік зазначених витрат ведеться на рахунках: 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати". Суб'єкти малого підприємництва облік затрат на інвестиційну і фінансову діяльність відображають на рахунку 85 "Інші затрати". Рахунок 95 "Фінансові витрати" призначено для обліку витрат фінансової діяльності підприємства.

Фінансова діяльність — діяльність, яка приводить до зміни розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Рахунок 95 "Фінансові витрати" ведеться за субрахунками:951 "Відсотки за кредит", 952 "Інші фінансові витрати".

На дебеті рахунка 95 "Фінансові витрати" та його субрахунків відображається сума визнаних витрат; по кредиту — списання відображених витрат на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами. На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуваннямвідсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу та Ін.

3.6. Облік витрат від участі в капіталі

Рахунок 96 "Втративід участі в капіталі" призначено для обліку втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства ТОВ "Вінпро".

Інвестиційна діяльність це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів (наприклад, платежі з придбанням основних засобів, надходження коштів від продажу необоротних активів, надання позик іншим підприємствам, надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки тощо).Метод участі в капіталі метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій збільшується або зменшується на суму відповідно збільшення або зменшенні частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Відповідно до п. 28 Положення (стандарту) 16 втратами від участі в капіталі є збитки від інвестицій і асоційовані, дочірні та сумісні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі:

Асоційоване підприємство підприємство, у якому інвестору належить блокуючий (більше 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім чи сумісним підприємством інвестора.

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" ведеться за субрахунками: 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства".

962 "Втрати від спільної діяльності",

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".

По дебету рахунка 96 "Втрати від участі в капіталі" та його субрахунків відображається сума визнаних втрат, по кредиту — списання втрат на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних і: зменшенням частки інвестора в чистих доходах об'єкти інвестування (зокрема, внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків), або зменшенням власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших події (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (зокрема, внаслідок одержання спільними підприємствами збитків) або зменшенням їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування (зокрема, внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків) або зменшенням їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).

3.7. Облік інших витрат звичайної діяльності

Рахунок 97 "Інші витрати" призначено для обліку витрат, які виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

 • собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

 • собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);

 • собівартість реалізованих майнових комплексів (залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією майнових комплексів);

 • втрати від неопераційних курсових різниць (втрати за активами і зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

 • Сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій

 • Списання необоротних активів (залишкова вартість списаних необоротних активів та втрати, пов'язані з їх ліквідацією, - демонтаж, розбирання тощо)

 • Інші витрати звичайної діяльності

По дебету рахунка 97 " Інші витрати" відображається, як зазначалося раніше, сума визнаниз витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

3.8. Облік надзвичайних витрат

Не відносяться до звичайної діяльності підприємства ТОВ "Вінпро", а є окремими об'єктами обліку витрати і доходи від надзвичайних подій.

Надзвичайна подія подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

До витрат від надзвичайних подій належать:

— витрати від стихійного лиха;

 • втрати від техногенних катастроф і аварій;

 • інші надзвичайні витрати.

Зазначені витрати можуть бути частково відшкодовані страховою організацією (якщо майно було застраховано), з бюджету та іншими сторонніми організаціями.

Для обліку витрат і доходів, які виникають внаслідок надзвичайних подій, Планом рахунків передбачені рахунки 99 "Надзвичайні витрати" та 75 "Надзвичайні доходи".

По дебету рахунка 99 "Надзвичайні витрати" відображається сума визнаних витрат, по кредиту — списання на рахунок 79 "Фінансові результати". До витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями, належать як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (вартість використаних матеріалів, заробітна плата, нарахована працівникам, послуги сторонніх організацій тощо).

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" ведеться за субрахунками: 991 "Втрати від стихійного лиха",

992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій",

993 "Інші надзвичайні витрати".

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" призначено для обліку доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій. Ведеться за субрахунками: 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій", 752 "Інші надзвичайні доходи".

По кредиту рахунка 75 "Надзвичайні доходи" та його субрахунків відображається визнана сума доходів, зокрема сума належного відшкодування страховими організаціями втрат від надзвичайних подій (якщо майно підприємства було застраховано), по дебету — списання в порядку за криття на рахунок 79 "Фінансові результати".

При цьому відповідно до п. ЗІ Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Методика розрахунків для включення до фінансової звітності витрат від надзвичайних подій наведено в додатку 3 до Положення (стандарту) 16.

Під час складання Звіту про фінансові результати в статтях "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати" відображають відповідно: неоплачені збитки від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха і техногенних аварій, визначених за вирахуванням страхового відшкодування і покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або збитки від інших подій і операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".


 
 

Цікаве

Загрузка...