WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

З табл. 3. виходить, що розподілені витрати збільшують витрати на виробництво, внаслідок чого на рахунку 23 "Виробництво" після списання розподілених загальновиробничих витрат збираються витрати, які будуть включатися до собівартості виробленої продукції (обліковуються на рахунку 26 "Готова продукція"), а сальдо рахунка 23 буде відображати суму незавершеного виробництва.

Необхідно пояснити розбіжності в обліку виробничих і торговельних фірм. Особливістю перших є інформація щодо витрат, яка має винятково важливе значення. Торговельні організації замість трьох рахунків "Матеріали", "Незавершене виробництво" і "Готова продукція" ведуть один рахунок "Товари", який застосовується в торгівлі. Рахунок 28 "Товари" показує за дебетом надходження цінностей, за кредитом — списання (реалізацію). Сальдо — вартість товарів, що залишилися в запасі. У виробництві за такою самою схемою активного рахунка застосовується рахунок 20 "Виробничі запаси". Рахунок 23 "Виробництво" за дебетом відображає витрати використаних матеріалів, заробітну плату і суму змінних і розподілених постійних накладних витрат за даний звітний період, за кредитом — списання витрат на рахунок 26 "Готова продукція". Сальдо — вартість незавершеної продукції. Рахунок "Готова продукція" ведеться майже в такий самий спосіб, як і рахунок "Товари" у торгівлі. Нерозподілені постійні витрати відносять до дебету рахунка 90 "Собівартість реалізації" [16, 315-319].

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" до складу загальновиробничих витрат на ТОВ "Вінпро" включаються:

1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарата управління цехами, ділянками і т.д.; відрахування на соціальні заходи та медичне страхування апарата управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.

4. Витрати на ремонт і утримання, страхування, операційну оренду основних засобів, інших матеріальних активів загальновиробничого призначення.

5. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва (оплата праці і відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів; оплата послуг сторонніх організацій і т.д.).

6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід та інше утримання виробничих приміщень.

7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування працівників і апарата управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю продукції, робіт, послуг).

8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього природного середовища.

9. Інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо).

Змінні загальновиробничі витрати, які змінюються прямо пропорційно до змін обсягу виробництва, розподіляються на кожний об'єкт калькулювання непрямим шляхом пропорційно до бази розподілу. Базу розподілу підприємство вибирає самостійно і фіксує в наказі про облікову політику підприємства. Такою базою може бути заробітна плата, обсяг виробництва, прямі витрати та ін. Змінні загальновиробничі витрати акумулюються в дебеті рахунка 91 і наприкінці місяця, відповідно до бази розподілу, списуються до дебету рахунка 23 за видами виробництв.

Постійні загальновиробничі витрати, які не змінюються із зміною обсягу виробництва, розподіляються на кожний об'єкт із застосуванням бази розподілу в умовах нормальної потужності підприємства. Базою розподілу можуть бути ті самі показники, що і при розподілі змінних загальновиробничих витрат. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати виникають тільки в тому випадку, коли фактичний випуск продукції менший від запланованого [15, 101-108].

Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Особливістю формування собівартості згідно з П(С)БО є те, що до складу виробничої собівартості не включаються управлінські (загальногосподарські) витрати. Тепер їх відносять до витрат звітного періоду і відображають на рахунку 92 "Адміністративні витрати". Окремо обліковують і відносять також до витрат звітного періоду витрати на збут та інші витрати операційної діяльності, які відображають відповідно на рахунках 93 і 94.

3.2. Облік адміністративних витрат

У процесі операційної діяльності підприємстваТОВ "Вінпро" виникають витрати, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), і їх не можна віднести до певного доходу звітного періоду. Такі витрати підлягають відображенню у складі того звітного періоду, у якому вони відбулися (п. 7 Положення 16). До таких операційних витрат належать:

 • адміністративні витрати;

 • витрати на збут; .

 • інші витрати операційної діяльності.

Для обліку операційних витрат використовують рахунки 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 97 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 92 "Адміністративні витрати" призначено для обліку загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства в цілому, зокрема:

 • загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати та ін.);

 • витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

 • витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона;

 • винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, по оцінці майна тощо);

 • витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, факс тощо);

 • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

 • витрати на урегулювання спорів у судових органах;

 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів і обов'язкових платежів, які включаються до виробничої вартості продукції (робіт, послуг);

 • плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

 • інші витрати загальногосподарського значення.

Адміністративні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 92 "Адміністративні витрати", в кінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

3.3. Облік витрат збуту

Рахунок 93 "Витрати на збут" призначено для обліку витрат, пов'язаних з реалізацією (збутом) готової продукції (товарів, робіт, послуг):

 • витрати пакувальних матеріалів для затарення готової продукції на складах готової продукції;

 • витрати на ремонт тари;

 • оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, які забезпечують збут;

 • витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг);

 • витрати на передпродажну підготовку товарів;

 • витрати на відрядження працівників, які зайняті збутом;

 • витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних із збутом продукції, товарів) робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охоронатощо);

 • витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) згідно з умовами договору (базису) поставки;

 • витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

 • інші витрати, пов'язані із збутом продукції (товарів. робіт, послуг).

Витрати, пов'язані із збутом продукції (товарів), відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 93 "Витрати на збут", наприкінці звітного періоду списуються з кредита цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

3.4. Облік інших операційних витрат

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" призначено для обліку інших операційних витрат, у тому числі:

 • витрат на дослідницьку роботу та розробки;

 • собівартість реалізованої Іноземної валюти;

 • собівартість реалізованих виробничих запасів;

 • сума безнадійної дебіторської заборгованості;

 • створення резерву сумнівних боргів;

 • втрати від знецінення запасів;

 • недостачі і втрати від псування цінностей;

 • визнані штрафи, пеня, неустойки;

 • інші витрати операційної діяльності (витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення та ін.).


 
 

Цікаве

Загрузка...