WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

Облiк витрат дiяльностi - Курсова робота

• втрати від браку, оплата простоїв тощо.

Як бачимо, виробнича собівартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, а витрати на управління — тільки загальновиробничі витрати, причому до складу виробничої собівартості включається не вся сума загальновиробничих витрат. Для правильного формування виробничої собівартості загальновиробничі витрати розподіляються на постійні і змінні.

До складу змінних загальновиробничих витрат входять витрати, сума яких прямо залежить від обсягу діяльності (виробництва), а до складу постійних загальновиробничих витрат — витрати, сума яких залишається постійною (чи майже постійною) і не залежить від обсягів виробництва (діяльності) підприємства. Суму змінних загальновиробничих витрат у повному обсязі відносять до складу виробничої собівартості. Постійні загальновиробничі витрати підлягають розподілу на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу — обсягу виробництва, фонду оплати праці, прямих витрат і т.д. Порядок розподілу постійних загальновиробничих витрат наведено у П(С)БО 16 "Витрати". Сума нерозподілених постійних загальновиробничих витрат до складу виробничої собівартості не входить, а списується до складу собівартості реалізованої продукції (субрахунок 901 "Собівартість реалізованої готової продукції").

Варто звернути увагу на те, що загальногосподарські (адміністративні) витрати і витрати на збут до собівартості продукції не включаються, а зараховуються до складу витрат підприємства в період їх виникнення і обліковуються на рахунках 92 "Адміністративні витрати" та 93 "Витрати на збут".

Таким чином, витрати на виробництво класифікуються за такими ознаками.

1. За видами витрат:

• витрати за економічними елементами;

• витрати за статтями калькуляції.

Собівартість одиниці продукції відображається в калькуляціях.

Витрати за статтями калькуляції — це витрати за окремими видами виробів. Метою калькулювання продукції є одержання інформації щодо собівартості одиниці продукції для ціноутворення, контролю витрат, обліку матеріальних цінностей та складання Звіту про прибутки і збитки. Кінцеві сальдо рахунків "Собівартість реалізованих товарів", "Виробництво" і "Готова продукція" визначаються з застосуванням даних про собівартість одиниці готової продукції [16, 311].

2. За способами перенесення вартості на продукцію:

• витрати прямі;

• витрати непрямі.

До прямих витрат відносять прямі матеріальні витрати^прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати.

До непрямих витрат належать витрати, що пов'язані з виробництвом декількох видів продукції, тобто загальновиробничі витрати, які відносять до собівартості продукції за допомогою спеціальних методів.

3. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат:

• постійні;

• змінні.

До складу постійних входять витрати, сума яких залишається постійною і не залежить від обсягів виробництва підприємства.

Змінні витрати —- це ті витрати, сума яких прямо залежить від обсягу діяльності.

4. За календарними періодами:

• витрати поточні;

• витрати одноразові.

5. За місцем виникнення: витрати цеху, дільниці, служби.

6. За видами продукції, робіт, послуг: витрати на вироби, групи однорідних виробів, одноразові замовлення, валову, товарну реалізовану продукцію.

Розділ 2. Облік витрат за елементами

Елемент витрат - сукупність економічно однорідних операцій.

З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування витрати підприємства ТОВ "Вінпро" об'єднуються в однорідні групи за різними ознаками. Загалом витрати групуються та обліковуються за видами, місцями виникнення та носіями витрат, виходячи з діяльності підприємстваТОВ "Вінпро" (див.: Додаток 1).

Розрізняють такі види діяльності ТОВ "Вінпро":

Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, яка пов'язана з виробництвом продукції (робіт, послуг), або реалізованої продукції (товарів, послуг), що є визначною метою створення підприємства та забезпечує основну частину його доходу.

Інвестиційна діяльність підприємства пов'язана з придбанням та реалізацією нематеріальних активів, фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність підприємства - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позичкового капіталу підприємства.

Надзвичйна діяльність підприємства - операції або події, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно. Прикладами надзвичайної діяльності слід вважати стихійне лихо (землетрус, повінь, тощо).

Витрати, які пов'язані з основною операційною діяльністю, розрізняють за функціями - виробництво, управління, збут та інше.

Види витрат визначаються виходячи з економічного змісту , що міститься в кожному елементі витрат. Види витрат є базою для формування калькуляційних статей витрат.

Усі витрати підприємства ТОВ "Вінпро" згідно з П(с)БО № 16 "Витрати", поділяються на виробничі, операційні та інші витрати діяльності.

Відображення в бухгалтерському обліку затрат за елементами пов'язано з заповненням у Звіті про фінансові результати елементів операційних витрат (розділ II "Елементи операційних витрат"), здійснених підприємством у про цесі діяльності протягом звітного періоду.

Суб'єкти малого підприємництва, які не займаються комерційною діяльністю, для обліку затрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами" з наступним списанням відображених витрат на дебет рахунка 23 "Виробництво" (в частині прямих і виробничих накладних витрат) та на дебет рахунка 79 "Фінансові результати" (в частині адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат).

Для обліку затрат за елементами Планом рахунків передбачено рахунки:

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" призначено для узагальнення інформації про матеріальні витрати підприємства за звітний період. Ведеться за субрахунками:

801 "Витрати сировини й матеріалів", 802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів", 803 "Витрати палива й енергії", 804 "Витрати тари і тарних матеріалів", 805 "Витрати будівельних матеріалів", 806 "Витрати запасних частин", 807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського значення", 808 "Витрати товарів", 809 "Інші матеріальні витрати".

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період. Ведеться за субрахунками:

811 "Виплати за окладами і тарифами", 812 "Премії та заохочення", 813 "Компенсаційні виплати", 814 "Оплата відпусток", 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу", 816 "Інші витрати на оплату праці".

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначено для узагальнення інформації про відрахування на соціальні заходи за звітний період. Ведеться за субрахунками:

821 "Відрахування на пенсійне забезпечення", 822 "Відрахування на соціальне страхування", 823 "Страхування на випадок безробіття", 824 "Відрахування на індивідуальне страхування".

Рахунок 83 "Амортизація" призначено для узагальнення інформації про суму амортизації, нараховану за звітний період по основних засобах, інших необоротних матеріальних активах, нематеріальних активах. Ведеться за субрахунками:

831 "Амортизація основних засобів", 832 "Амортизація інших необоротних активів", 833 "Амортизація нематеріальних активів".

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" призначено для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8, зокрема: вартість робіт, послуг сторонніх підприємств; сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток; втрати від курсових різниць, знецінення запасів; псування цінностей, списання уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

Таким чином на дебеті рахунків 80 "Матеріальні витрати"; 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати" ведуть облік затрат за елементами, які в кінці звітного періоду разом з доходами, відображеними на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності", списують безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати".

У цьому разі облік витрат і доходів можна відобразити такою схемою:

Усі інші підприємстваТОВ "Вінпро" для обліку витрат використовують рахунки класу 9 "Витрати діяльності" і рахунок 23 "Виробництво". У цьому випадку систематизацію інформації про елементи витрат можна виконати так. Спочатку витрати відносять на рахунки класу 8, а потім списують на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками. Інформацію для заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати дають дані оборотів рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

У торговельних підприємствах схема буде аналогічною за винятком рахунків 23 "Виробництво" і 91 "Загальновиробничі витрати" та застосування рахунка 28 "Товари" замість рахунка 26 "Готова продукція".


 
 

Цікаве

Загрузка...