WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк бартерних (товарообмiних) операцiй - Курсова робота

Облiк бартерних (товарообмiних) операцiй - Курсова робота

— копію бартерного договору, за яким імпортуються товари (виконуються роботи, надаються послуги), з обов'язковим зазначенням юридичної адреси та банківських реквізитів іноземного суб'єкта господарської діяльності. У разі, коли текст договору викладено іноземною мовою, додається письмовий переклад, виконаний і завірений в установленому порядку;

— копії вантажних митних декларацій на експорт та імпорт товарів (виконання робіт, надання послуг) за відповідними бартерними договорами, завірені в установленому порядку;

— копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, завірену в установленому порядку.

За порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій ст. 4 вищезазначеного Закону передбачається певна відповідальність. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи державної митної служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи державної податкової служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації зумовлює нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг) 1.

Органи державної митної служби України здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи державної податкової служби про порушення строків надходження товарів, передбачених частинами 1-3 ст. 2 цього Закону.

Органи державної податкової служби України здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором та інформують органи державної митної служби України про фактичний експорт робіт і послуг для здійснення контролю за своєчасним надходженням товарів, що мають бути імпортовані.

Розділ 2. Методологічне забезпечення обліку бартерних операцій

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її в фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Під запасами розуміють активи, які:

 • утримують для подальшого продажу Є умовах звичайної господарської діяльності;

 • знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

 • утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і надання послуг, а також при управлінні підприємством.

Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримав в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Важливе значення для правильного обліку товарних запасів в торгівлі має порядок їх оцінки.

Оцінка запасів у поточному обліку грунтується на первинній вартості (собівартості) запасів, яка залежить від джерел їх. надходження.

Товарні запаси на підприємство можуть надходити в результаті: .

 • придбання за плату;

 • виготовлення власними силами підприємства;

 • внесення до статутного капіталу підприємства;

 • безоплатного одержання;

 • обміну на подібні (неподібні) активи.

Не включаються до собівартості запасів та визнаються як витрати періоду, в якому вони були здійснені:

 • понаднормові втрати і нестачі запасів;

 • відсотки за користування позиками;

 • витрати на збут;

 • загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів і приведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Запаси, придбані за плату, оцінюються за первинною вартістю, яка складається з таких фактичних витрат:

 • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;

 • суми ввізного мита;

 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, що не відшкодовуються підприємству;

 • транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

 • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях, як, наприклад, прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів1.

Проблема визначення первинної вартості товарних запасів має важливе значення як для фінансового і податкового обліку, так і для прийняття управлінських рішень діяльністю торгового підприємства. Тому при здійсненні розрахунку первинної вартості товарних запасів слід ураховувати, що адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням товарів, до первинної вартості запасів не включаються, а відносяться на фінансові результати діяльності.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" придбані запаси зараховуються на баланс за первинною вартістю. Як зазначалось, первинна вартість товарних запасів, придбаних за плату, є їх собівартість, до якої включаються, крім покупної вартості, транспортні та інші витрати, пов'язані з придбанням. Торгові підприємства придбають товари, як правило, у великому асортименті, що викликає значні труднощі при визначенні собівартості кожної одиниці (однорідної групи) товарів.

Повну інформацію про витрати, пов'язані з придбанням товарів, які складають їх первинну вартість, торгові підприємства можуть одержати тільки після закінчення звітного періоду (наприклад, витрати на оплату праці осіб, зайнятих заготівлею товарів, транспортні витрати за рахунками, що пред'являються в цілому за місяць тощо).

Прибутково-видаткові ж документи про рух товарів, їх надходження і продаж вимагають щоденного опрацювання і відображення в бухгалтерському обліку.

Тому торговим підприємствам наказом Мінфіну України від 14.06.2000 р. № 131 "Зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку" надано право транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю товарів, оплату тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування товарів всіма видами транспорту до місця їх зберігання, включаючи витрати по страхуванню ризиків транспортування запасів), або включати до собівартості запасів (за методом прямого розподілу), або відображати на окремому субрахунку (до рахунка 28 "Товари") 289 "Транспортно-заготівельні витрати" (і включати до собівартості товарів за середнім процентом).

При застосуванні прямого методу транспортно-заготівельні витрати між одиницями придбаних товарів розподіляють пропорційно їх вартості, кількості або у ваговому співвідношенні.

В діяльності торгових підприємств мають місце бартерні (товарообмінні) операції. Бартерними називають операції, при яких суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють обмін певної кількості товарів (робіт, послуг) на еквівалентну за вартістю кількість іншого товару без проведення грошових платежів. Ці операції мають місце при недостатності у підприємств грошових коштів для проведення розрахунків за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

При відображенні в обліку бартерних операцій необхідно враховувати, на що обмінюються товарні запаси. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" передбачений поділ бартерних операцій на обмін подібними чи неподібними активами.

Подібними визнаються активи, які мають однакове функціональне призначення і однакову справедливу вартість.

Під справедливою вартістю, як зазначалося вище, розуміють суму, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість по операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. Такими сторонами можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності — учасники господарської операції, які знають ринкову ціну аналогічного товару і, відповідно, можуть наблизити до неї вартість об'єкта бартерної операції.

Подібна справедлива вартість, як прийнято в міжнародній практиці, не повинна відрізнятися більше ніж на 10% від справедливої вартості іншого активу, який приймає участь в обмінній операції.

Первинна вартість одиниці запасів, придбаних в результаті обміну на подібні запаси, визнається на рівні балансової вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первинною вартістю одержаних запасів є їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів відноситься на витрати діяльності звітного періоду.


 
 

Цікаве

Загрузка...