WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Документальне оформлення аудиту - Курсова робота

Документальне оформлення аудиту - Курсова робота

- дані про кількісний склад працівників, які виконують бухгалтерський облік, про структуру бухгалтерії і про особливості системи бухгалтерського обліку, яка застосовується;

- перелік основних галузей або напрямків бухгалтерського обліку які підлягали перевірці;

- свідчення щодо методики аудиторської перевірки, підтвердження того, що аудиторська організація слідувала в роботі правилам (стандартам) аудиторської діяльності, вказівки на те, які розділи бухгалтерської документації були перевірені суцільним способом, а які вибірковим порядком і на основі яких принципів здійснювалася аудиторська вибірка;

- перелік зауважень, вказівок на недоліки і рекомендації як такі;

- оцінку (при наявності такої можливості) кількісних розходжень звітних і (або) податкових показників заданими економічного суб'єкта і таких, що прогнозуються за результатами перевірки аудиторської організації;

- у випадку перевірки великих економічних суб'єктів зі складною організаційною структурою - свідчення про здійснення перевірок філій, підрозділів і дочірніх фірм такого економічного суб'єкта, викладення загальних результатів таких перевірок і аналіз впливу цих приватних результатів на підсумки аудиторської перевірки всього економічного суб'єкта в цілому;

- при наступних аудиторських перевірках - оцінку і аналіз виконання або виправлення економічним суб'єктом зауважень, які є в попередній письмовій інформації аудитора;

- у випадку відхилення від вимог правил (стандартів) аудиторської діяльності (при проведенні аудиту, який не передбачає підготовку за його результатами офіційного аудиторського висновку, а також при наданні супутніх аудиту послуг) - сам факт і причини такого відхилення. Свідчення, які містяться в письмовій інформації аудитора, повинні бути чіткими, змістовними. В необхідних випадках у письмовій інформації аудитора повинні бути обґрунтування кількісних розрахунків і оцінок, посилань на документи чинного законодавства.

У письмовій інформації аудитора в обов'язковому порядку повинно бути вказано, які із зроблених зауважень є суттєвими, а які ні, чи впливають або не впливають (чи можуть впливати) перераховані зауваження та недоліки на висновки, зроблені аудитором. У випадку підготовки аудиторською організацією умовно-позитивного висновку, негативного висновку або відмови від висловлення думки в письмовій інформації (звіті) аудитора повинна міститись розгорнута аргументація причин, які призвели до такої думки аудитора.

Письмова інформація аудитора може бути передана таким особам:

а) особі, яка підписала договір (контракт, лист-зобов'язання) на надання аудиторських послуг;

б) особі, яка прямо вказана в якості отримувача письмової інформації аудитора в договорі (контракті, листі-зобов'язанні) на надання аудиторських послуг;

в) будь-якій іншій особі - у випадку письмової вказівки на те в адресу аудиторської організації, підписаної особою, яка засвідчила договір (контракт, лист-зобов'язання) на надання аудиторських послуг.

Додаткова підсумкова документація, що передається замовникові не є обов'язковою і передається замовнику тільки в тому випадку, якщо аудитор вважає це необхідним або якщо це обумовлено договором.

Додаткова підсумкова інформація оформляється як додаток до аудиторського висновку, якщо аудитор у висновку посилається на неї. В іншому випадку додаткова документація не є самостійним документом.

Форму і зміст додаткової документації визначає аудитор самостійно, але дотримуючись таких визначених назв:

— "Аудиторський звіт";

— "Звіт про проведення аудиту";

— "Звіт про результати проведення аудиту";

— "Звіт про експрес-огляд";

— "Експрес-огляд";

— "Зауваження та рекомендації за результатами аудиторської перевірки";

— "Лист-інформування клієнта".

Після закінчення аудиту як мінімум один примірник додаткової підсумкової інформації передається замовнику. Така інформація має конфіденційний характер.

Термін збереження підсумкової інформації визначається виходячи з практики аудиторської діяльності, юридичних вимог та інших додаткових міркувань1.

ВИСНОВКИ

1. Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації - робочої та підсумкової. Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку. Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки. У робочу документацію включається інформація, яка на думку аудитора є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації, або на кіно- чи відеоплівці.

Під час планування та проведення аудиту робоча документація допомагає краще здійснювати аудиторську перевірку та контроль над процесом її проведення, в ній реєструються результати аудиторських експертиз, виконаних для підтвердження прийнятих аудитором рішень. Суть робочих документів, їх зміст, форма, володіння та порядок зберігання викладені в нормативі 6 "Документальне оформлення аудиторської перевірки".

2. Підсумкова документація складається з аудиторського висновку та додаткової документації, що передається замовникові. За результатами аудиторської перевірки складаються аудиторський висновок та інша документація, що передається замовнику. Аудиторський висновок це офіційний документ, який складається в установленому порядку за результатами проведення аудиту і містить судження-оцінку аудитора стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів.

3. Кожна аудиторська організація повинна розробляти, з урахуванням вимог законодавства, вимоги щодо форми підготовки письмової інформації аудитора. Такі внутрішні вимоги повинні забезпечувати акуратне і однакове оформлення даного документа для різних економічних суб'єктів, повинні бути затверджені керівником аудиторської організації і в обов'язковому порядку дотримуватися працівниками при підготовці цього документа. Аудитори, які здійснюють свою діяльність самостійно, зобов'язані розробляти (або прийняти з урахуванням кваліфікаційних рекомендацій) акуратну і однакову форму надання письмової інформації, яка в подальшому буде застосовуватися на постійній основі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. // Под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 398 с.

 • Аудит Монтгомери // Ф. Л. Дефлиз, М. Б. Хирш; Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.

 • Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.01 г.) - X.: ООО "Конус", 2001.-192 с.

 • Аудиторський висновок: Норматив № 13, затверджений Аудиторською палатою України від 05.10.95 р. № 36.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту. - К : "Вища школа" Т-во "Знання", КОО, 1999. - 574 с.

 • Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. - Житомир: ЖІТІ, 1997. - 304 с.

 • Давидов Г.М. Аудит. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 363 с.

 • Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001. - 496 с.

 • Договір на проведення аудиту: Норматив № 2, затверджений Аудиторською палатою України від 14.09.95 р. № 35.

 • Документальне оформлення аудиту: Норматив № 12, затверджений Аудиторською палатою України від 29.02.96 р. № 42.

 • Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.- 402 с.

 • Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. - 1993. - №99(599).

 • Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – 643 с.

 • Мета та завдання проведення аудиту: Норматив .№ 1, затверджений Аудиторською палатою України від 14.09.95 р. № 35.

 • Рудницъкий В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998. – 192 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К, 2000. - 784 с.

  ДОДАТОК

  Приблизний перелік робочої документації аудитора

  1 Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. - 1993. - №99(599).

  1 Давидов Г.М. Аудит. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – С. 67-68.

  1 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – С. 247-250.

  1 Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.- С. 155.

  1 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – С. 253-258.

  1 Давидов Г.М. Аудит. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2002. – С. 68-74.

  1 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – С. 2261-265.

  1 Давидов Г.М. Аудит. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2002. – С. 81.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...