WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Документальне оформлення аудиту - Курсова робота

Документальне оформлення аудиту - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Робоча документація аудиту

Розділ 2. Висновок аудитора

Розділ 3. Звітність аудитора керівництву господарюючого суб'єкта

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Одним із елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні. Важливе місце у цій системі належить незалежному аудиту. Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб'єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить віковий досвід зарубіжних країн, а також робота вітчизняних аудиторів.

Кваліфікований аудитор повинен пам'ятати, що істина одна, а викривлень її безліч. Він повинен розуміти і вміти побачити викривлені тенденції, закладені в обліковій політиці підприємства, і, зрозумівши їх, побачити за документами інтереси зацікавлених осіб, незалежно від будь-яких обставин встановити об'єктивну істину. Щодо відображених в обліку і звітності господарських фактів, отримати докази на її підтвердження та донести цю істину через аудиторський висновок до користувачів інформації.

Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку. Робоча документація аудитора має містити в собі опис усіх значних моментів і обставин, з якими зустрівся аудитор під час проведення аудиту. Вона повинна бути чіткою і зрозумілою, щоб за нею можна було легко з'ясувати обсяг проведеної роботи, перевірити обгрунтованість зроблених висновків. Робоча документація повинна складатися в ході виконання аудиту. Це дасть можливість врахувати найменші дрібниці роботи підприємства.

Таким чином, ми бачимо, що обрана для написання тема курсової роботи є актуальною.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань - робочої документації аудиту, висновку аудитора, звітності аудитора керівництву господарюючого суб'єкта.

Автором були поставлені наступні завдання при написанні курсової роботи:

- дослідження наявної нормативно-правової бази з питань документального оформлення аудиту;

- аналіз літературних джерел у відповідності до мети курсової роботи;

- визначення основних засад та вимого щодо оформлення робочої документації аудитора;

- зроблення висновків у відповідності до мети дослідження.

Для написання роботи використовувалися наступні джерела: Білухи М.Т. "Курс аудиту", Давидова Г.М. "Аудит", Бутинець Ф.Ф., Івахненкова С.В. "Інформаційні системи обліку", Деващука Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квача ЯЛ., Рудинської О.В. "Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку", Дороша Н.І. "Аудит: методологія і організація", Кулаковської Л.П., Піча Ю.В. "Основи аудиту", Рудницъкої В.С. "Методологія і організація аудиту", Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України".

Дана курсова робота складається із трьох розділів: розділу 1 "Робоча документація аудиту", розділу 2 "Висновок аудитора", розділу 3 "Звітність аудитора керівництву господарюючого суб'єкта".

Розділ 1. Робоча документація аудиту

Документальне оформлення аудиторської перевірки проводиться на підставі статей 7, 21 Закону України "Про аудиторську діяльність"1, національних нормативів аудиту:

— № 6 "Документальне оформлення аудиторської перевірки";

— № 26 "Аудиторський висновок";

— № 27 "Інша інформація в документах, що стосується перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства";

— № 28 "Аудиторські висновки спеціального призначення";

— № 29 "Оцінка перспективної фінансової інформації". Згідно з цими документами документальне оформлення аудиту складається із двох видів документів: робочого та підсумкового.

Робочі документи — це записи, в яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману інформацію і висновки, винесені в результаті проведення аудиту. Робочі документи є власністю аудитора. Вони мають містити всю інформацію, яку аудитор вважає важливою для правильного виконання перевірки. Ця інформація повинна підтвердити висновок аудитора.

Робочі документи виконують такі функції:

— забезпечення обгрунтованості аудиторського висновку;

— засвідчення відповідності проведення аудиту стандартам;

— обгрунтованість планування, контролю якості проведення аудиту;

— проведення аудиту на єдиних методологічних принципах;

— слугувати інструментарієм для аудиторів.

Рис. 1. Функції робочої документації

Робоча документація має містити в собі опис усіх значних моментів і обставин, з якими зустрівся аудитор під час проведення аудиту. Вона повинна бути чіткою і зрозумілою, щоб за нею можна було легко з'ясувати обсяг проведеної роботи, перевірити обгрунтованість зроблених висновків. Робоча документація повинна складатися в ході виконання аудиту. Це дасть можливість врахувати найменші дрібниці роботи підприємства. Робоча документація має відображати такі відомості про кожного з об'єктів перевірки:

— використані методики і тести;

— одержана інформація;

— висновки.

Робочі документи розробляються кожним аудиторським підприємством з урахуванням фахової підготовки аудиторів, їх досвіду, прийнятої організації аудиторського процесу.

Кожний робочий документ повинен бути належним чином оформлений:

— мати реквізити аудиторської фірми, номер і дату договору, на підставі якого проводиться перевірка;

— мати реквізити суб'єкта, що перевіряється;

— мати ідентифікаційний номер і пронумеровані сторінки;

— бути засвідченим аудитором, що проводив перевірку із зазначенням дати проведення аудиту.

Робочі документи зазвичай містять:

— інформацію про клієнта (юридичну, організаційну, іншу);

— копії юридичних первинних та інших документів;

— документацію про планування аудиту;

— інформацію про проведені тести систем контролю, процедури перевірки на суттєвість, аудиторські свідчення;

— висновки сторонніх аудиторів або експертів;

— висновки, зроблені аудитором для різних об'єктів аудиту. Після закінчення перевірки робочі документи залишаються у аудитора, власністю якого вони є. Аудитор повинен забезпечити надійне зберігання робочих документів. Робочі документи можуть бути вилучені в аудитора за рішенням слідчих органів або суду1.

Основним призначенням робочих документів вважають: розробку плану перевірки; підтвердження виконання плану перевірки; систематизацію інформації, яка збирається в процесі перевірки; організацію оперативного управління процесом перевірки; створення основи для визначення ефективності виконаної роботи кожним аудитором; оцінку адекватності поточних методів аудиту, які використовуються щодо діючого господарського законодавства.

Зміст робочої документації значною мірою є питанням професійного судження аудитора, оскільки немає ні можливості, ні необхідності документувати кожне спостереження або обстеження. Функції робочих документів наведені на рис. 2.

Рис. 2. Призначення робочої документації

За ННА 6 аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийняття рішень за результатами проведених аудиторських процедур, що пізніше будуть покладені в основу аудиторського висновку. Бо залежно від обсягу роботи у клієнта аудитору слід зібрати докази, які б підтвердили або спростували твердження про те, що фінансова звітність об'єктивно, повно та достовірно відображає фінансовий стан клієнта, а здійснені господарські операції є законними і доцільними.

В додатку 1 пропонується приблизний перелік робочої документації.

Після завершення аудиту робочі документи залишаються у аудитора, вони є його власністю. Аудитор повинен складати довідки на підставі витягів із своїх робочих документів. Проте, його право власності обмежене етичними нормами та умовами конфіденційності. Робочі документи аудитора не можуть розглядатись як частина фінансової документації клієнта.

По закінченні аудиту робоча документація підлягає здачі для обов'язкового збереження в архів аудиторської організації.

Порядок зберігання підсумкової документації встановлюється аудиторською фірмою з урахуванням забезпечення вимог збереження та конфіденційності.

Термін зберігання підсумкової документації визначається виходячи з практики аудиторської діяльності, юридичних вимог та інших додаткових міркувань1.

Таким чином можемо зробити коротенький висновок, робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки. У робочу документацію включається інформація, яка на думку аудитора є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Робоча документація може бути оформлена у вигляді стандартних форм і таблиць на папері або зафіксована на електронних носіях інформації, або на кіно- чи відеоплівці.

Розділ 2. Висновок аудитора


 
 

Цікаве

Загрузка...