WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України - Курсова робота

Державна податкова служба України - Курсова робота

• пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв та спецiалiстiв податкової служби, включно з працiвниками податкової мiлiцiї;

• початкова пiдготовка працiвникiв, зарахованих до складу податкової мiлiцiї, протягом першого року перебування на посадi.

У Центрi розроблено та оперативно поновлюється навчально-методичне забезпечення.

Щорiчно з використанням згаданого навчально-методичного забезпечення навчаються близько 2100 слухачiв.

ВИСНОВКИ

Проведенi у 1997-2001 роках заходи були логiчним i послiдовним втiленням єдиної вiдомчої iдеологiї з еволюцiйного розвитку податкової служби.

Накопичений досвiд, проведення чергових етапiв адмiнiстративної реформи, розвиток суспiльства в напрямi демократизацiї та вiдкритостi й виникнення у зв'язку з цим об'єктивних проблем у дiяльностi податкової служби привели до чiткого розумiння необхiдностi якiсних кардинальних змiн у розвитку державної податкової служби.

У 2002 роцi було продовжено роботу з удосконалення органiзацiйної структури центрального апарату i регiональних податкових органiв. Було прийнято рiшення про створення нових структурних пiдроздiлiв, якi були б спроможнi вирiшувати органiзацiйнi та методологiчнi питання.

Державна податкова служба складається з Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), по районах у містах. До складу органів державної податкової служби входять відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (податкова міліція).

Основними завданнями Державної податкової адмiнiстрацiї України є: здiйснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильнiстю обчислення, повнотою i своєчаснiстю сплати до бюджетiв, державних цiльових фондiв податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), а також неподаткових доходiв, установлених законодавством (далi — податки, iншi платежi); здiйснення контролю за погашенням податкової заборгованостi платниками податкiв, iнших платежiв, у тому числi тими, майно яких перебуває в податковiй заставi; здiйснення в межах своїх повноважень контролю за облiком, зберiганням, оцiнкою та реалiзацiєю конфiскованого та iншого належного державi майна; прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актiв i методичних рекомендацiй з питань оподаткування; формування та ведення Державного реєстру фiзичних осiб — платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв i Єдиного банку даних про платникiв податкiв — юридичних осiб; роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платникiв податкiв, iнших платежiв; запобiгання злочинам та iншим правопорушенням, вiднесеним законом до компетенцiї податкової мiлiцiї, їх виявлення, розкриття, припинення, розслiдування та провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення; запобiгання корупцiї в органах державної податкової служби та виявлення її фактiв; убезпечення дiяльностi працiвникiв органiв державної податкової служби, захист їх вiд протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язкiв; розшук платникiв податкiв, якi ухиляються вiд сплати податкiв, iнших платежiв; ведення Єдиного державного реєстру мiсць зберiгання спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв; розподiл спирту мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi — резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядiв на одержання спирту та здiйснення контролю за його цiльовим використанням.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів з боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

На податкову міліцію покладено завдання: із запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення; із розшуку платників, котрі ухиляються від сплати податків, інших платежів; із запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів; із забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомост Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 140-143.

 • Кодекс про адміністративні правопорушення України від 7 грудня 1984 року.

 • Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України) від 5 квітня 2001 року.

 • Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

 • Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 р. в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №16.

 • Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. в редакції Закону від 22 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №27.

 • Про Державний реєстр фізичних осібплатників податків та інших обов'язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — №2.

 • Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 року №2181-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №10. - ст.44.

 • Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. // Голос України. — 1993 р. — 21 травня.

 • Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №30.

 • Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 р. // Урядовий кур'єр від 07.07.1998. — №128.

 • Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки: Указ Президента від 12 червня 1995 року за №436/95.

  Монографічна, наукова та інша література

 • Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.: Юрист, 1995.

 • Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

 • Вурлакова Л.В. и др. Система налогообложения: (отечественный и зарубежный опыт). Экономика: Обзор информационный. — К.: УкрНИИНТИ, 1991.

 • Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003.

 • Гуреев В.И. Налоговое право. — М.: Экономика, 1995.

 • Дернберг, Ричард Л. Международное налогообложение: Краткий курс. — М.: ЮНИТИ, 1997.

 • Криницкий И.Е., Кучерявенко Н.П. Налоговое право. — Харьков: Клисон, 1995.

 • Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. — Харьков: Эспада, 1996.

 • Налоговая система и налоговая политика. — Донецк: Гос. ун-т, 1992.

 • Податки в Україні: Збірник діючих законодавчих та відомчих нормативних актів з питань оподаткування. — К., 1995.

 • Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

 • Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

 • Толстпопятенко Т.П., Федотова И.Т. Налоговое право США. — М.: Изд. центр "АнкиА", 1996.

 • Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. Податкова система України. — К.: Либідь, 1994.

  1 Стоян В.І. Удосконаленя податкової системи України // Фінанси України. – 2001. - № 7. – С. 115-118.

  1 Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - №11. – С. 3-12.

  1 Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – С. 121-125.

  1 Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

  1 Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – С. 126-129.

  1 Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №15.

  1 Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. - №8. – С. 135-141.

  1 Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – С. 130-135.

  1 Дернберг, Ричард Л. Международное налогообложение: Краткий курс. — М.: ЮНИТИ, 1997. – С. 52-54.

  1 Толстпопятенко Т.П., Федотова И.Т. Налоговое право США. — М.: Изд. центр "АнкиА", 1996. – С. 3.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...