WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України - Курсова робота

Державна податкова служба України - Курсова робота

В оперативній діяльності офіцери ГКФГ керуються тими ж законами, що й Державна поліція.

В англійській судовій практиці ухилення від сплати податків віднесено до категорії шахрайства у сфері комерції.

Такі шахрайства англійське законодавство відносить до сфери кримінального права. Справи про ці злочини розслідуються спеціальними відділами поліції з боротьби із шахрайством.

Ухилення від сплати податків в Англії карається тюремним ув'язненням (у деяких випадках) до 10—12 років.

До недавнього часу в швейцарському законодавстві зберігався традиційний принцип відмови в правовій допомозі у справах про податки іноземним податковим і валютним органам ні з особистої ініціативи, ні у відповіді на запити іноземних служб.

Великі зміни в міжнародній економіці за останні роки трохи послабили, хоч і в обмежених рамках, непохитність цього принципу. З одного боку, до деяких винятків привів розвиток організованої злочинності. З іншого боку, і в швейцарському законодавстві з податків з'явились більш жорсткі норми.

Податкові злочини з обтяжуючими обставинами стали каратися позбавленням волі і розслідування їх було передано до компетенції органів з кримінальних справ.

У 1986 році було видано закон про міжнародну правову допомогу в кримінальних справах, який має норму про кооперацію Швейцарії із закордоном з переслідування податкового шахрайства. Це єдина сфера, в якій іноземні органи юстиції можуть отримати від швейцарських установ інформацію, що є банківською таємницею. Поняття податкове шахрайство в законі про правову допомогу не визначається. Закон відсилає до адміністративного права, яке дає таке визначення діяння, що підлягає покаранню: "Якщо своїми обманними діями винний сприяє тому, що громадськість позбавляється податку в значній сумі внеску або інших платежів, або вона буде позбавлена надбання іншим чином, ці дії караються тюремним ув'язненням до одного року або штрафом до 30 тис. франків". Якщо з приводу ознак податків є сумнів, який згадано в запиті про правову допомогу, федеральне управління поліції і контрольні виконавчі органи залучають думку Швейцарського податкового управління (податкові органи добре знайомі з іноземними законами про податки).

Швейцарські податкові органи не мають права передавати іноземним податковим органам інформацію, захищену банківською таємницею, тому що це допускається тільки для судових органів при розслідуванні шахрайства.

У Німеччині податкова служба виконує функції фінансового правоохоронного органу. Місцеві податкові органи мають добре підготовлені слідчі відділи, які мають відповідні повноваження, а також апаратуру підслуховування та звукозапису, лабораторії, в яких проводиться аналіз справжності документів, поданих платниками податків, почеркознавчі, хімічні та інші криміналістичні експертизи.

Інформацію на осіб, котрі ухиляються від сплати податків, податкові органи Німеччини отримують від поліції, прокуратури, служби безпеки, а також від громадян. Внутрішньою інструкцією таким інформаторам передбачається виплата винагороди — до 10 % від суми нарахованої за несплату податків неустойки.

Податкові служби Німеччини мають право вилучати фінансові документи з банків, із страхових компаній тощо.

У своїй діяльності вони застосовують такі методи, як конфіскація ділової документації у фірм і громадян, зайнятих приватною практикою, а також проводять розслідування із звинувачення адвокатів та консультантів з питань ухилення від податків1.

У сьогоднішніх умовах становлення недержавного сектора економіки постало питання про правове регулювання у фінансовому і кримінальному законодавстві відповідальності за ухилення від сплати податків у країнах СНД і утворення органів, які забезпечують економічну безпеку. У зв'язку з цим у Росії прийнято Закон про федеральні органи податкової поліції і Положення про проходження служби в органах податкової поліції.

Федеральні органи податкової поліції є самостійним відомством правоохоронних органів і складовою частиною сил із забезпечення економічної безпеки Росії. Його структурні підрозділи правонаступники Головного управління податкових розслідувань при Державній податковій службі Росії, а також управлінь, відділів податкових розслідувань при державних податкових інспекціях автономних областей, округів, країв, міст.

Федеральні органи податкової поліції Росії мають широкі повноваження. Зокрема вони мають право: проводити оперативно-пошукові заходи та дізнання з метою виявлення, попередження і припинення фактів укриття доходів від оподаткування та ухилення від сплати податків, здійснювати перевірки платників податків, призупиняти операції за рахунками в банках і кредитних установах на строк до 1 місяця у випадках ненадання документів, пов'язаних із сплатою податків. Вони також накладають адміністративний арешт на майно юридичних та фізичних осіб з наступною реалізацією його у встановленому порядку у випадках невиконання зазначеними особами обов'язків із сплати податків, зборів та інших платежів і мають право проводити невідкладні слідчі дії, залучати громадян до співробітництва для виявлення злочинів і порушень у сфері податкового законодавства та ін.

Для ефективного функціонування податкових органів Кримінальний кодекс РФ доповнено ст. 1622, за якою приховування доходів у великих розмірах карається штрафом до 350 ставок мінімальної заробітної плати, а приховування доходів у особливо великих розмірах, або особою, котра раніше скоювала такий злочин, карається ув'язненням до 5 років або штрафом від 300 до 500 ставок мінімальної заробітної плати.

Введено також спеціальну норму (ст. 1623 КК РФ), якою регулюється відповідальність (штраф у розмірі від 100 до 150 ставок мінімальної заробітної плати) за ухилення від явки до органів Державної податкової служби для пояснень, за відмову давати пояснення про джерела доходу, їхні фактичні суми, ненадання документів та іншої інформації про господарську діяльність.

Розділ 5. Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв податкової служби

Академiя державної податкової служби України — вищий навчальний заклад четвертого рiвня акредитацiї — є базовим навчальним закладом ДПА України.

В Академiї навчається понад 6 тис. студентiв та 1,2 тис. курсантiв за замовленням державної податкової служби, Державного казначейства, Державної контрольно-ревiзiйної служби, Мiнiстерства фiнансiв, Пенсiйного та соцiальних фондiв, iнших мiнiстерств i вiдомств, та близько 5 тисяч студентiв за замовленнями суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.

Академiя ДПС України як навчальний заклад працює понад 80 рокiв.

Унiкальнiсть Академiї полягає у пiдготовцi фахiвцiв за новими спецiалiзацiями, якi поки що не запровадженi у країнах ближнього зарубiжжя: фiнансового права, оперативно-розшукової та кримiнально-процесуальної дiяльностi податкової мiлiцiї, податкового контролю й аудиту, облiку платежiв та платникiв податкiв, а у 2003 роцi вiдкрита нова спецiальнiсть "Оподаткування".

У найближчiй перспективi планується вiдкриття ще 9 спецiалiзацiй у сферi оподаткування.

У складi Академiї ДПС України функцiонує Науково-дослiдний iнститут фiнансового права, Науково-дослiдний центр iз проблем оподаткування, Центр перепiдготовки та пiдвищенння квалiфiкацiї кадрiв для ДПС України, Фiнансово-економiчний коледж, факультет пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для податкової мiлiцiї, 4 регiональних фiлiали академiї, магiстратура та аспiрантура.

На 26 кафедрах 7-ми факультетiв працює 49 докторiв та 148 кандидатiв наук. Серед них 3 академiки, 46 професорiв i 138 доцентiв. В Академiї зосереджено значну частину наукового потенцiалу країни з питань фiнансового права та оподаткування.

Наявнiсть таких науковцiв дала змогу Академiї вiдкрити двi спецiалiзованi вчених ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистiв дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата у сферi економiки та правознавства. Сьогоднi здобувачами цього наукового ступеня є 118 осiб.

Тiльки за останнi роки науковцi Академiї виконали понад 40 науково-дослiдних робiт iз проблемних питань економiки, фiнансiв, права, оподаткування, податкової полiтики та функцiонування державної податкової служби. Видається збiрник наукових праць "Науковий вiсник", зареєстрований ВАКом України як фахове видання.

Дiяльнiсть Академiї ДПС України вiдмiчена державними вiдзнаками та нагородами. Зокрема, чотири працiвники мають почесне звання "Заслужений економiст України", чотири — "Заслужений юрист України", три — "Заслужений працiвник освiти", три — "Заслужений працiвник науки i технiки", два — "Заслужений працiвник культури", один — "Заслужений тренер України".

Одним iз основних напрямiв дiяльностi Академiї ДПС є пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв державної податкової служби. Для його реалiзацiї у 1996 р. створено спецiальний структурний пiдроздiл — Центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для державної податкової служби України.

• Пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється у формi дво- та чотиритижневих спецiальних курсiв за професiйними програмами з вiдривом вiд основної роботи та короткотермiнових тематичних семiнарiв за напрямами:


 
 

Цікаве

Загрузка...