WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України - Курсова робота

Державна податкова служба України - Курсова робота

Проведено органiзацiйну структурну перебудову на всiх рiвнях. У складi Державної податкової адмiнiстрацiї України лiквiдовано 12 структурних пiдроздiлiв, а на їх базi створено п'ять за основними функцiональними напрямами дiяльностi. Вiдповiдну реорганiзацiю проведено i на регiональному рiвнi.

З метою пiдвищення ефективностi органiзацiї роботи органiв державної податкової служби щодо забезпечення надходжень до державного бюджету, полiпшення обслуговування платникiв податкiв та на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2002 року №1550 "Про упорядкування структури апарату центральних органiв виконавчої влади та його структурних пiдроздiлiв" у березнi поточного року Голова ДПА України затвердив нову структуру. Так, у центральному апаратi проведено реорганiзацiю структурних пiдроздiлiв: на базi 12 головних управлiнь створено вiдповiднi департаменти.

Враховуючи важливiсть завдань та вимог, що випливають iз послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибiр. Концептуальнi засади стратегiї економiчного та соцiального розвитку України на 2002 — 2011 роки" та "Про внутрiшнє i зовнiшнє становище України у 2001 роцi", та з метою запровадження стратегiчного планування в практику роботи у центральному апаратi Державної податкової адмiнiстрацiї України створюється структурний пiдроздiл з питань стратегiчного планування1.

Державна податкова адмiнiстрацiя України є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом.

Структуру ДПА України затверджує Голова ДПА України.

Станом на 12 березня 2003 року:

до складу центрального апарату Державної податкової адмiнiстрацiї України входять: 14 департаментiв, 4 головнi управлiня, 8 управлiнь;

до складу органiв державної податкової служби входять:

• Департамент розвитку та модернiзацiї Державної податкової служби України;

• державнi податковi адмiнiстрацiї в АР Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi — 27 од.;

• спецiалiзованi державнi податковi iнспекцiї з функцiями безпосереднього обслуговування та контролю за великими платниками податкiв — 7 од.;

• державнi податковi iнспекцiї у мiстах без внутрiмiського подiлу — 42 од.;

• державнi податковi iнспекцiї у мiстах з внутрiмiським подiлом — 6 од.;

• державнi податковi iнспекцiї у районах мiст — 78 од.;

• мiжрайоннi державнi податковi iнспекцiї — 115 од.;

• об'єднанi державнi податковi iнспекцiї — 100 од.;

• державнi податковi iнспекцiї у сiльських районах — 102 од.

Крiм того, до складу Державної податкової служби України входять:

• Академiя державної податкової служби України (в тому числi Київський фiнансово-економiчний коледж та Науково-дослiдний iнститут фiнансового права);

• Навчально-курсовий комбiнат ДПА України;

• Центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї керiвних кадрiв ОДПС;

• журнал "Вiсник податкової служби України";

• Агентство податкової iнформацiї;

• Головний сервiсний центр комп'ютерних технологiй та iншi пiдроздiли.

Органи державної податкової служби координують свою дiяльнiсть з фiнансовими органами, органами Державного казначейства України, органами СБУ, МВС, прокуратури, статистики, Державною митною i контрольно-ревiзiйною службами та iншими контролюючими органами, установами банкiв, а також з податковими службами iнших держав.

Розділ 2. Державна податкова адміністрація

Законом України "Про Державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. (в редакції Закону України від 24.12.1993 р. із змінами та доповненнями) визначено структуру, статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Державна податкова служба складається з Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), по районах у містах. До складу органів державної податкової служби входять відповідні спеціальні підрозділи з боротьби з податковими правопорушеннями (податкова міліція) 1.

Головним завданням державних податкових адміністрацій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів та внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України.

Крім того, Державна податкова адміністрація України організовує: роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій із здійснення контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів, за дотриманням законності валютних операцій, порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів та товарно-касових книг, лімітів готівки в касах і за її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; проведення всебічних перевірок фактів приховування, зниження сум податків та інших платежів; виявлення, облік, оцінку та реалізацію конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом спадкоємства до держави, та скарбів; проведення перевірок правильності справляння і схоронності коштів, одержаних у сплату державного мита, а також у разі здійснення виконкомами сільських та селищних Рад народних депутатів касових операцій з приймання від населення коштів на сплату податкових платежів.

Державна податкова адміністрація відповідно до покладених на неї функцій:

— розробляє і видає інструктивні та методичні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів, а також нормативні акти з питань формування Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;

— затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, зразок картки фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціями роботу;

— роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і організовує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями;

— здійснює заходи з добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів державної податкової служби;

— під час здійснення, у межах своєї компетенції, контрольних функцій з'ясовує неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, та передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;

— передає правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;

— надає фізичним особам — платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцем розміщення об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та ін1.

Державні податкові адміністрації в районах, районах у містах і містах без районного поділу наділено повноваженнями:

— здійснювати контроль за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів;

— забезпечувати повний облік платників податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, правильність обчислення цих платежів і вчасність надходження їх, а також здійснювати реєстрацію фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;

— контролювати вчасність подання платниками бухгалтерських звітів та балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів і перевіряти вірогідність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування та обчислення податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів;

— перевіряти законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використання для розрахунків за товари, роботи і послуги;

— забезпечувати застосування та вчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених законодавчими актами України, за порушення законодавства про оподаткування, а також стягнення адміністративних штрафів за ці порушення, допущені службовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

— провадити всебічні перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів та ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...