WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України - Курсова робота

Державна податкова служба України - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Етапи розвитку Державної податкової служби України

Розділ 2. Державна податкова адміністрація

Розділ 3. Податкова міліція

Розділ 4. Досвід зарубіжних країн з питань контролю за

справлянням податків

Розділ 5. Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї

фахiвцiв податкової служби

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Податкова система як один із важливих атрибутів держави формується і розвивається із становленням державності. Аналіз становлення та розвитку системи оподаткування, її проблеми і шляхи удосконалення сьогодні заслуговують на особливу увагу.

В житті кожного суспільства має підтримуватись баланс між окремою людиною і державною машиною. Більше того, суспільство розвивається тим успішніше, чим краще збалансовані відносини особистості і держави. І, навпаки, якщо превалюють інтереси тієї чи іншої сторони, в суспільстві починається загнивання, наростають руйнівні і дестабілізуючи елементи.

Для нормальної життєдіяльності людині потрібно задовольняти потреби у певних благах, і щоб їх отримати, люди працюють, створюючи матеріальні, інтелектуальні, духовні та інші цінності. Проте людина не може існувати поза суспільством і державою, а тому індивідуум мусить частину створеного ним багатства віддавати державі, яка за це бере на себе зобов'язання задовольняти певну суму потреб кожного індивідуума та здійснювати соціальні функції: забезпечувати соціально незахищені верстви населення - пенсіонерів, інвалідів, дітей; утримувати атрибути держави (армію, міліцію, владні структури тощо) та інституції зовнішніх відносин і безпеки; підтримувати гуманітарні галузі - культуру, освіту, охорону здоров'я тощо. Витрати на названі цілі притаманні будь-якому суспільству. Але забезпечити їх можна лише за рахунок частини багатства, створеного людьми. Чим більше людина вироблятиме, тим більша грошова маса доходу припадатиме на податкову ставку, яку вона має сплачувати.

Найважливішим механізмом підтримання балансу між інтересами людини і державної машини є податкова система - система збирання податків. Саме вона формує економічну частину балансу суспільства "людина - держава", забезпечуючи існування як державної машини, так і задіяних у ній індивідуумів.

Актуальність обраної для написання теми курсової роботи становить той факт, що як переконує світовий досвід, ефективність оподаткування залежить від раціональної побудови податкової системи і рівня організації податкової служби в державі. Із поєднанням цих факторів проявляється об'єктивність і суб'єктивність системи оподаткування. Об'єктивність — через те, що раціонально побудована податкова система дає змогу ефективніше використовувати об'єктивні функції податків, а суб'єктивність — через те, що існування податкової системи означає наявність податкової служби, з допомогою якої держава проводить свою суб'єктивну діяльність у сфері оподаткування. Причому ці фактори тісно взаємопов'язані, тому суттєві зміни принципів побудови податкової системи супроводжуються перебудовою організації роботи податкової служби.

Певна робота в галузі оподаткування проводилася в Україні ще за радянських часів, коли податкова система була замінена системою платежів до бюджету, яка контролювалася відповідними органами. Робота щодо державних доходів у Міністерстві фінансів СРСР була покладена на Управління державних доходів. У міністерствах фінансів союзних республік працювали управління державних доходів, а в міністерствах фінансів АРСР, крайових, обласних і міських фінансових органах — відділи державних доходів. Управління і відділи виконували функції, пов'язані з організацією роботи щодо державних доходів на відповідній території, а також контролювали правильність нарахування платежів і виконання зобов'язань перед бюджетом.

Метою роботи стало вивчення питань – етапів розвитку Державної податкової служби України, Державної податкової адміністрації, податкової міліції, досвіду зарубіжних країн з питань контролю за справлянням податків, пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв податкової служби.

Для досягненя мети мною були проаналізовані численні нормативно-правові акти, а також наукова та монографічна література по предмету роботи. Зокрема, можна назвати хоча б окремі праці: Вурлакова Л.В. "Система налогообложения: (отечественный й зарубежный опыт)", Геги П.Т., Доля Л.М. "Основи податкового права", Криницкого И.Е., Кучерявенко Н.П. "Налоговое право", Федосова В.М. "Податкова система України", Поддєрьогіна А.М. "Податкова система України на шляху розвитку", Стояна В.І. "Удосконаленя податкової системи України" та ряд інших.

Дана робота розкривається у наступній структурі: розділі 1 "Етапи розвитку Державної податкової служби України", розділі 2 "Державна податкова адміністрація", розділі 3 "Податкова міліція", розділі 4 "Досвід зарубіжних країн з питань контролю за справлянням податків", розділ 5 "Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв податкової служби".

Розділ 1. Етапи розвитку Державної податкової служби України

Державну податкову службу України було створено рішенням Ради Міністрів УРСР вiд 12.04.90 р. №70. У грудні того ж року Верховна Рада УРСР ухвалила Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР", а в 1993 роцi — Закон "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Українi".

Новостворена державна податкова служба підпорядковувалася на той час Мiнiстерству фiнансiв України та складалася з Головної податкової iнспекцiї України, державних податкових iнспекцiй в АР Крим, областях, районах, мiстах i районах у мiстах.

22 серпня 1996 року Президент України видав Указ №760/96 "Про утворення Державної податкової адмiнiстрацiї України та мiсцевих державних податкових адмiнiстрацiй", а 30 жовтня 1996 року — Указ №1013/96 "Питання державних податкових адмiнiстрацiй".

Указом №760/96 передбачалося, що ДПА України є центральним органом виконавчої влади, а державнi податковi адмiнiстрацiї в областях, районах, мiстах i районах у мiстах — самостiйними одиницями, якi не можуть входити до складу мiсцевих державних адмiнiстрацiй. Одночасно в серпнi 1996 року, згiдно з Указом №1013/96, у складi Державної податкової адмiнiстрацiї України було створено податкову полiцiю, яка з лютого 1998 року почала називатися податковою мiлiцiєю.

У лютому 1998 року Верховна Рада України схвалила нову редакцiю Закону України "Про державну податкову службу в Українi" та Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Кримiнально-процесуального кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України у зв'язку з утворенням податкової мiлiцiї"1.

Таким чином, було створено якiсно нову державну податкову службу, до складу якої увiйшли:

• Державна податкова адмiнiстрацiя України;

державнi податковi адмiнiстрацiї в АР Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi;

• державнi податковi iнспекцiї в районах, мiстах, районах у мiстах.

У 2000 роцi вiдповiдно до вищезазначених указiв Президента України проводилася широкомасштабна адмiнiстративна реформа державної служби, невiд'ємною складовою якої було реформування i державної податкової служби. З цiєю метою ДПА України в рамках iснуючої на той час єдиної цiлеспрямованої вiдомчої iдеологiї розвитку податкової служби було вжито ряд широкомасштабних заходiв, спрямованих на рацiоналiзацiю органiзацiйно-функцiональної структури:

• проведено скорочення штатної чисельностi;

• здiйснено аналiз функцiй та процедур з метою уникнення дублювання їх структурними пiдроздiлами;

• затверджено новi типовi органiзацiйнi структури обласного апарату та державних податкових iнспекцiй.

Було проведено роботу щодо вдосконалення органiзацiйної структури центрального апарату ДПА України.

З метою пiдвищення ефективностi функцiонування, розвитку та модернiзацiї державної податкової служби на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 вересня 2000 року №1454 створено Департамент розвитку та модернiзацiї Державної податкової служби України.

У 2001 роцi було продовжено реалiзацiю єдиної вiдомчої цiлеспрямованої iдеологiї розвитку податкової служби в напрямi реорганiзацiї її органiзацiйної структури, iнформатизацiї процесiв адмiнiстрування податкiв, розробки нових пiдходiв до проведення податкового аудиту, протидiї злочинностi та корупцiї у сферi оподаткування.

Так, на виконання указiв Президента України було створено департаменти боротьби з вiдмиванням доходiв, отриманих незаконним шляхом, i з питань адмiнiстрування акцизного збору i контролю за виробництвом i обiгом пiдакцизних товарiв.

Проведенi у 1997-2001 роках заходи були логiчним i послiдовним втiленням єдиної вiдомчої iдеологiї з еволюцiйного розвитку податкової служби.

Накопичений досвiд, проведення чергових етапiв адмiнiстративної реформи, розвиток суспiльства в напрямi демократизацiї та вiдкритостi й виникнення у зв'язку з цим об'єктивних проблем у дiяльностi податкової служби привели до чiткого розумiння необхiдностi якiсних кардинальних змiн у розвитку державної податкової служби.

У 2002 роцi було продовжено роботу з удосконалення органiзацiйної структури центрального апарату i регiональних податкових органiв. Було прийнято рiшення про створення нових структурних пiдроздiлiв, якi були б спроможнi вирiшувати органiзацiйнi та методологiчнi питання.


 
 

Цікаве

Загрузка...