WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi - Курсова робота

Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi - Курсова робота

В кінці звітного періоду сума нарахованого податку на прибуток списується на фінансові результати записом:

Д-т рах. 791 "Результат операційної діяльності"

К-т рах. 981 "Податок на прибуток вїд звичайної діяльності".

Після цього запису за даними рахунка 791 "Результат операційної діяльності" визначають чистий фінансовий результат (прибуток, збиток), який відповідними записами списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Отже, чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця міме прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податку на прибуток.

ВИСНОВКИ

Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не належать до інвестиційної або фінансової. Основна діяльність — це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є визначальною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу (прибутку). Так, для виробничих підприємств основною діяльністю є придбання виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виготовлення і реалізація готової продукції; для торгових підприємств — придбання і реалізація товарів з метою одержання прибутку і т. д. Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняються за функціями: виробництво, управління, збут, інші витрати операційної діяльності.

Під інвестиційною діяльністю розуміють придбання і реалізацію тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не становлять еквівалент грошових коштів (наприклад, інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, сумісна діяльність тощо).

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до зміни величини і складу власного і позикового капіталу (дивіденди, відсотки, одержані за акціями, облігаціями чи іншими цінними паперами; витрати, пов'язані з випуском і обігом власних цінних паперів тощо).

Фінансовий результат визначається по кожному виду діяльності шляхом порівняння доходів і витрат.

В бухгалтерському обліку і фінансовій звітності фінансові результати поділяються на прибуток (збиток): від основної діяльності; від надзвичайних подій.

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено порівняльний рахунок 79 "Фінансові результати", який ведеться за субрахунками: 791 "Результат операційної діяльності", 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат від іншої звичайної діяльності", 794 "Результат від надзвичайних подій".

На кредит рахунка 79 "Фінансові результати" і його субрахунків в кінці звітного періоду списують суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а на дебет — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також суму нарахованого податку на прибуток.

Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не поділяється за видами діяльності, то витрати по податку на прибуток списуються на окремий субрахунок рахунка 79 "Фінансові результати" за вибором підприємства, крім субрахунка 794 "Результат від надзвичайних подій".

Шляхом порівняння на рахунку 79 "Фінансові результати" суми одержаних доходів (відображених по кредиту рахунка) з сумою витрат з урахуванням податку на прибуток (списаних на дебет рахунка) визначають фінансовий результат діяльності (прибуток, збиток) за звітний період. Визначену суму прибутку (збуту) відповідними записами списують на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)": а) на суму одержаного прибутку: Д-т рах. 79 "Фінансові результати" К-т рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"; б) на суму збитку: Д-т рах. 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" К-т рах. 79 "Фінансові результати".

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІY зі змінами і доповненнями.

 • Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки" від 12.06.1995 р. № 436/95 зі змінами і доповненнями.

 • Інструкцією "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановою Правління Національного Банку України від 18.12.98 р. № 527 (зі змінами і доповненнями).

 • Інструкція "Про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України" затверджена постановою правління НБУ від 19.02.2001р. № 69 зі змінами і доповненнями.

 • Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті України, затвердженою постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 року № 135.

 • Інструкцією "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановою Правління Національного Банку України від 18.12.98 р. № 527 (зі змінами і доповненнями)

 • Положення "Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні" затверджене постановою правління НБУ від 19.12.2001р. № 72 зі змінами і доповненнями.

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

 • Інструкція про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291. (зі змінами і доповненнями).

 • Методичні рекомендації, по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом МФУ № 356 від 29.12.2000 р.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 "Про рух грошових коштів" зі змінами і доповненнями від 31.03.1999 р. № 87. Зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999 р. під №398/3691.

 • Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП "Рута", 2002.

 • Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004.

 • Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" 2003.

 • Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / Під ред. С. В. Голова– Дніпропетровськ. ТОВ "Баланс", 2001.

 • Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП "Рута", 2001.

 • Бухгалтерський фінансовий облік / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця– Житомир: ПП "Рута", 2003.

 • Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.

 • Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002.

 • Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002.

 • Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.

 • Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. - К.: ЦНЛ, 2003.

 • Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

 • Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2001.

 • Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002.

  1 Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" 2003. – С. 322.

  1 Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – С. 631-632.

  1 Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002. – С. 275.

  1 Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002. – С. 285.

  1 Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – С. 639-643.

  1 Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Р. Л. Хом`яка. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" 2003. – С. 326.

  1 Бухгалтерський облік у торгівлі / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський; За ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – С. 647-649.

  1 Чабанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002. – С. 279.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...