WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi - Курсова робота

Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi - Курсова робота

До інших фінансових доходів відносять доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які відображаються за методом обліку участі в капіталі), такі, як дивіденди, відсотки, амортизація дисконту за інвестиціями в боргові папери.

До фінансових витрат відносять витрати підприємства, які пов'язані із залученням позикового капіталу: відсотки за кредитами, за облігаціями, витрати на фінансову оренду тощо.

Облік інших фінансових доходів ведуть на рахунку 73 "Інші фінансові доходи", по кредиту якого відображають визнану суму доходу, по дебету — списання кредитового обороту в кінці звітного періоду на рахунок 792 "Результат фінансових операцій"1.

Облік фінансових витрат ведуть на рахунку 95 "Фінансові витрати" за субрахунками:

951 "Відсотки за кредит",

952 "Інші фінансові витрати".

По дебету рахунка 95 "Фінансові виграти" та його субрахунків відображають суми визнаних фінансових витрат, по кредиту—їх списання на рахунок 792 "Результат фінансових операцій".

Таблиця 3

Облік операцій, пов'язаних з отриманням інших фінансових доходів

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Відображено суми отриманих кредитів банків

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

601

"Короткострокові кредити банків в національній валюті"

2.

Відображено щомісячне нарахування відсотків за кредит

951

"Відсотки за кредит"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

3.

Списано в кінці звітного періоду витрати на сплату відсотків на результати фінансових операцій

792

"Результат фінансових операцій"

951

"Відсотки за кредит"

4.

Зараховано на поточний рахунок кошти, отримані за реалізовані облігації власної емісії

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

521

"Зобов'язання за облігаціями"

5.

Нараховано відсотки за облігаціями

952

"Інші фінансові витрати"

681

"Розрахунки за нарахованими відсотками"

6.

Відображено виплату нарахованих відсотків за облігаціями

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

7.

Списано в кінці звітного періоду витрати на сплату відсотків за облігаціями на результат

фінансових операцій

792

"Результат фінансових операцій"

952

"Інші фінансові витрати"

8.

Відображено суму дивідендів, відсотків, що підлягають отриманню

373

"Розрахунки за нарахованими доходами"

73

"Інші фінансові доходи"

8.

Списано в кінці звітного періоду інші фінансові доходи ка результат фінансових операцій

73

"Інші фінансові доходи"

792

"Результат фінансових операцій"

Таким чином, визначення результатів фінансових операцій забезпечується за допомогою рахунка 792 "Результат фінансових операцій", на кредит якого в кінці звітного періоду списують:

  • в кореспонденції з дебетом рахунка 72 "Дохід від участі в капіталі" — дохід від інвестицій в асоційовані, спільні і дочірні підприємства;

  • в кореспонденції з дебетом рахунка 73 "Інші фінансові доходи" — дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки, одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами; інші доходи від фінансових операцій.

На дебет рахунка 792 "Результат фінансових операцій" в кінці звітного періоду списують понесені фінансові витрати та втрати від інвестицій в кореспонденції з кредитом рахунків:

95 "Фінансові витрати" (нараховані відсотки, за користування кредитами банків, за договорами фінансового лізингу; витрати, пов'язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів тощо;

96 "Втрати від участі в капіталі" (втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні, спільні підприємства тощо).

Визначена шляхом зіставлення оборотів на рахунку 792 "Результат фінансових операцій" сума прибутку (збитку) списується відповідними записами на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Інша звичайна діяльність охоплює інвестиційну і фінансову діяльність підприємства, за винятком операцій, які були розглянуті раніше.

Для узагальнення інформації про доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, Планом рахунків передбачений рахунок 74 "Інші доходи".

По кредиту рахунка 74 "Інші доходи" відображають отримання (збільшення) доходу, по дебету — належну суму непрямих податків (ПДВ, акцизний збір, обов'язкові платежі) та списання в порядку закриття на рахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

До доходів іншої звичайної діяльності належать, зокрема, доходи від:

  • реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів та ін.), майнових комплексів;

  • неопераційних курсових різниць;

  • безоплатно одержаних активів;

  • інші доходи від звичайної діяльності, у тому числі:

  • від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності;

  • від вартості негативного гудвілу, визнаного доходом, тощо.

Схема 2. Формування результатів фінансових операцій

Для інших доходів до рахунка 74 "Інші доходи" передбачені субрахунки за кожним видом доходів:

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій",

742 "Дохід від реалізації необоротних активів",

743 "Дохід від реалізації майнових комплексів",

744 "Дохід від неопераційної курсової різниці",

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів".

746 "Інші доходи від звичайної діяльності" (доходи від списання кредиторської заборгованості по закінченню строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, визнану доходом, та ін.).

Таблиця 4

Облік доходів від звичайної діяльності

N

п/п

Зміст господарське) операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Відображено суму доходу від реалізації фінансових інвестицій

377

"Розрахунки з іншими дебіторами"

741

"Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

2.

Відображено суму, доходу від реалізації основних засобів та інших необоротних активів

377

"Розрахунки з іншими дебіторами"

742

"Дохід від реалізації необоротних активів"

3.

Відображено суму ПДВ з доходу від реалізації необоротних активів

742

"Дохід від реалізації необоротних активів"

641

"Розрахунки за податками"

4.

Відображено суму доходу від коопераційних курсових різниць

302, 312, 314, 334, 362, 632

744

"Дохід від неопераційної курсової різниці"

5.

Відображено суму доходу від безоплатно одержаних необоротних активів

69

"Доходи майбутніх періодів"

745

"Дохід від безоплатно одержаних активів"

6.

В кінці звітного періоду списано суму інших доходів на фінансові результати іншої звичайної діяльності

74

"Інші доходи"

793

"Результат іншої звичайної діяльності"

Для визначення фінансового результату від іншої фінансової діяльності необхідно зіставити одержані доходи з понесеними витратами.

Облік витрат іншої звичайної діяльності ведуть на рахунку 97 "Інші витрати", по дебету якого відображають визнані витрати, по кредиту — їх списання на дебет рахунка 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

Таким чином, визначення фінансового результату від іншої звичайної діяльності забезпечується за допомогою рахунка 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

На кредит рахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74 "Інші доходи" списують доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, доходи від поопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів та іншої фінансової діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...