WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi - Курсова робота

Бухгалтерський облiк руху грошових коштiв в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi - Курсова робота

По дебету зазначених рахунків протягом звітного періоду відображаються відповідні витрати, які в кінці звітного періоду списують з кредиту цих рахунків на фінансові результати (дебет рахунка 79 "Фінансові результати").

Якщо підприємство здійснює облік витрат діяльності за елементами, то використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами".

Не визнаються витратами звітного періоду:

 • платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

 • попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;

 • погашення одержаних позик;

 • інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не призводять до зменшення власного капіталу.

До витрат операційної діяльності торгових підприємств належать витрати по управлінню діяльністю (адміністративні витрати), по зберіганню і реалізації товарів (витрати на збут), інші витрати операційної діяльності1. Для обліку зазначених витрат Планом рахунків передбачено такі рахунки:

92 "Адміністративні витрати",

93 "Витрати на збут",

94 "Інші витрати операційної діяльності".

Зазначені витрати не включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), а списуються на фінансові результати (дебет рахунка 791 "Результат операційної діяльності"),

Крім операційної діяльності (основної діяльності підприємства та інших видів діяльності), торгові підприємства можуть здійснювати іншу звичайну діяльність — фінансову, інвестиційну та іншу

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. В результаті такої діяльності виникають фінансові витрати — відсотки (за користування кредитами, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу.

Для обліку зазначених витрат призначений рахунок 95 "Фінансові витрати", який ведеться за субрахунками:

951 "Відсотки за кредит",

952 "Інші фінансові витрати".

По дебету рахунка 95 "Фінансові витрати" відображаються суми визнаних витрат; по кредиту — списання на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" відображають витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Під фінансовими інвестиціями розуміють сукупність операцій по придбанню і продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентом грошових коштів (наприклад, оплата вартості основних засобів і нематеріальних активів, надходження коштів від продажу необоротних активів, надання позик іншим юридичним особам, надходження коштів від фінансових інвестицій — дивіденди, відсотки тощо).

В ході здійснення інвестиційної діяльності підприємство може зазнавати втрат від зміни вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом обліку участі в капіталі.

Метод обліку участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. Згідно з п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні і спільні підприємства, облік яких ведеться за методом обліку участі в капіталі.

Асоційоване підприємство — це підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора. Втрати від участі в капіталі виникають у випадку, якщо результатом діяльності підприємства, інвестиції якого обліковуються за методом обліку участі в капіталі, є збиток.

Облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом обліку участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства, ведеться на рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" за субрахунками:

961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства",

962 "Втрати від спільної діяльності",

963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".

По дебету рахунка 96 "Втрати від участі в капіталі" та його субрахунків відображають суму визнаних втрат, по кредиту — списання на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведуть облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованим підприємством збитків або зменшення його власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінки необоротних активів та інвестицій тощо).

На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведуть облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів і фінансових інвестицій тощо).

На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведуть облік втрат, пов'язаних із зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення власного капіталу внаслідок інших подій.

До інших витрат, які виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але які не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), належать:

 • собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова (залишкова) вартість і витрати, пов'язані з їх реалізацією);

 • собівартість реалізованих майнових комплексів (балансова (залишкова) вартість і витрати, пов'язані з їх реалізацією);

 • витрати від неопераційних курсових різниць (витрати за активами і зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства внаслідок зміни курсу національної валюти до іноземної валюти);

 • сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

 • списання необоротних активів (балансова (залишкова) вартість і витрати, пов'язані з ліквідацією);

 • інші витрати звичайної діяльності. Облік зазначених витрат ведуть на рахунку 97 "Інші витрати" за субрахунками:

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій",

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів",

973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів",

974 "Втрати від неопераційних курсових різниць",

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій",

976 "Списання необоротних активів",

977 "Інші витрати звичайної діяльності",

978 "Втрати страхових сум та страхових відшкодувань",

979 "Перестрахування".

По дебету рахунка 97 "Інші витрати" та його субрахунків відображають суми визнаних витрат, по кредиту — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Фінансовий результат визначається по кожному виду діяльності шляхом порівняння доходів і витрат.

В бухгалтерському обліку і фінансовій звітності фінансові результати поділяються на прибуток (збиток):

 • від основної діяльності і

 • від надзвичайних подій1.

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено порівняльний рахунок 79 "Фінансові результати", який ведеться за субрахунками:

791 "Результат операційної діяльності",

792 "Результат фінансових операцій",

793 "Результат від іншої звичайної діяльності",

794 "Результат від надзвичайних подій".

На кредит рахунка 79 "Фінансові результати" і його субрахунків в кінці звітного періоду списують суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а на дебет — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також суму нарахованого податку на прибуток.

Оскільки податок на прибуток визначається загальною сумою і не поділяється за видами діяльності, то витрати по податку на прибуток списуються на окремий субрахунок рахунка 79 "Фінансові результати" за вибором підприємства, крім субрахунка 794 "Результат від надзвичайних подій".


 
 

Цікаве

Загрузка...