WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облiк касових операцiй - Курсова робота

Бухгалтерський облiк касових операцiй - Курсова робота

У формі запиту параметрів звіту можна також визначити форму останнього листа касової книги' чи буде це звичайний лист, останній лист у місяці чи в році. Крім того, якщо як період формування звіту обрано один день, то додатково можна вказати суму, виплачену з каси підприємства.

Для формування звіту необхідно натиснути кнопку "Сформировать" чи кнопку "ОК".

Сформований звіт відкривається у вигляді табличного документа, який потім може бути роздрукований. При використанні кнопки "ОК" після формування вікно форми настроювання параметрів звіту закривається. При використанні кнопки "Сформировать" вікно залишається відкритим, що дозволяє змінити параметри звіту і сформувати інший звіт1.

Сформований звіт буде містити залишки на початок дати по рахунку ЗО по обраній готівці (чи по всіх коштах підприємства), всі проводки по рахунку

Розділ 4. Аудит готівково-розрахункових операцій

Метою аудиту готівково-розрахункових операцій є встановлення об'єктивної істини щодо достовірності та об єктивності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності готівкове розрахункових операцій та доведення цієї істини через висновок до користувачів

При здійсненні аудиту готівкове розрахункових операцій аудитору необхідно

 • дати оцінку стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей в касі підприємства

 • залежно від оцінки стану внутрішнього контролю встановити метод організації аудиту: суцільний, вибірковий чи комбінований та встановити необхідність проведення фактичного контролю;

 • перевірити за обраним методом:

 • забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей в касі при надходженні їх з банку і при здаванні їх у банк;

 • забезпечення порядку збереження чекових книжок;

 • забезпечення контролю за випискою чеків і отримання за ними грошей;

 • дотримання порядку документального надходження грошей у касу і їх видачі;

 • своєчасність оприбуткування готівкових грошей;

 • дотримання ліміту готівки в касі й умов видачі грошей під звіт на операційні та інші потреби;

 • стан обліку касових операцій;

 • застосування реєстраторів розрахункових операцій.

При аудиті операцій з грошовими коштами використовуються наступні джерела інформації: касові плани, прибуткові і видаткові касові ордери і виправдовуючі документи, додані до них, касові книги і звіти касира, банківські виписки по поточних та інших банківських рахунках, інші банківські документи, чекові книжки, корінці використаних чеків і анульовані чеки, журнали реєстрації касових ордерів, а також дані синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по всіх операціях з грошовими коштами, звіти про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок), акти перевірок каси контролюючими органами.

В своїй роботі аудитор значну увагу звертає на рівень внутрішнього контролю на підприємстві, від якого в значній мірі залежить обсяг перевірки, її особливості тощо. Для цього аудитор вивчає наступні питання:

 • наявність на підприємстві налагодженої системи проведення раптових перевірок каси з повним перерахуванням грошової готівки і перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі;

 • наявність на підприємстві наказу керівника, який встановлює періодичність перевірок;

 • наявність ознак формального проведення перевірок каси: призначення в комісію по проведенню перевірок постійно одних і тих же осіб, відсутність робочих записів ревізійної комісії, що додаються до акту та свідчать про перерахування банкнот, проведення перевірок каси на звітні дати, коли касир знає про них і заздалегідь готується, та ін.;

 • надання права підпису прибуткових і видаткових касових ордерів іншим особам, крім головного бухгалтера і керівника підприємства, не відображене в розпорядженнях керівника підприємства;

 • формальне проведення перевірок каси при зміні (звільненні) касирів;

 • відсутність в штаті касира, коли ці функції покладені на облікового робітника без письмового розпорядження керівника підприємства;

 • наявність договорів про повну матеріальну відповідальність з касиром;

 • застосування на підприємстві РРО та внутрішній контроль за їх використанням.

Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операцій покладається на керівника підприємств, головного бухгалтера і касира1.

При проведенні перевірки стану внутрішнього контролю аудитор використовує різні аудиторські процедури, в тому числі опитування. Результати опитування відповідальних осіб можуть бути різноманітними: касир може не знати, чи є на підприємстві наказ про проведення раптових ревізій каси, керівник підприємства — про необхідність укладання договору про повну матеріальну відповідальність з касиром. Неспівпадання у відповідях на поставлені аудитором запитання також можуть свідчити про слабкі сторони внутрішнього контролю.

З метою виявлення слабких сторін в питаннях дотримання нормативних документів по готівковому обігу аудитору необхідно детально вивчити акти перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою контролюючими органами.

В залежності від оцінки системи внутрішнього контролю, встановлених тестуванням та вивченням актів перевірки ведення операцій з готівкою слабких місць, аудитор встановлює види і кількість аудиторських контрольних процедур.

При необхідності аудитор може приймати участь в інвентаризації готівки в касі.

Порядок проведення аудиту касово-розрахункових операцій показано на рис. 1.

Рис. 1. Порядок проведення аудиту грошових коштів в касі і операцій з ними

Перевірка проводиться в тих же напрямках що й контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою контролюючими органами. Особливістю є те, що аудиторські процедури проводять вибірково з метою встановлення суттєвих відхилень, які впливають на достовірність та об'єктивність звітних даних.

Суцільна перевірка проводиться на замовлення клієнта або при дуже низькій оцінці системи внутрішнього контролю.

При аудиторській перевірці слід враховувати можливі порушення при веденні операцій з готівкою.

Основні порушення - зловживання, розкрадання, помилки в обліку касових операцій можуть бути кваліфіковані наступним чином:

1. Пряме розкрадання грошових коштів

 • нічим не приховане;

 • приховане неоформленими документами і розписками.

2. Неоприбуткування і привласнення грошових сум, що не надійшли:

 • з банку;

 • від різних фізичних і юридичних осіб по прибуткових ордерах;

 • від різних юридичних осіб за домовленістю.

3. Надлишкове списання грошей по касі:

 • повторне використання одних і тих самих документів;

 • неправильний підрахунок підсумків в касових документах і звітах;

 • списання сум без підстави чи за фальсифікованими документами;

 • підробка в законно оформлених документах із збільшенням суми списання.

4. Привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям:

 • привласнення депонованої заробітної плати і коштів, нарахованих на інших підставах;

 • привласнення сум, які належать іншим підприємствам.

5. Розрахунки сумами готівкових грошових коштів, які перевищують граничну величину:

 • з іншими юридичними особами і підприємцями, діючими без утворення юридичної особи;

 • які надходять в касу підприємства, що перевіряється.

6. Розрахунки з населенням готівкою за готову продукцію, товари, виконані роботи і надані послуги:

 • без застосування реєстраторів розрахункових операцій;

 • без реєстрації реєстраторів розрахункових операцій в податковій службі.

7. Перевищення ліміту готівки каси на кінець дня.

8. Несвоєчасні звіти підзвітних осіб за використані грошові кошти.

На відміну від контролюючих органів аудитор повинен дотримуватися принципу конфіденційності, всі встановлені порушення фіксувати в звіті керівництву клієнта та, при необхідності в аналітичній частині аудиторського висновку, але не розголошувати інформацію і не сповіщати податкові органи.

Аудитор зобов'язаний повідомити клієнта про можливі стягнення за виявлені порушення і допомогти їх усунути. Основні порушення готівкового обігу за які накладаються стягнення, показані на рис. 2.

Рис. 2. Порушення у веденні готівкового обігу, за які накладаються стягнення

Аудит грошово-розрахункових операцій є одним із розділів загального аудиту. В процесі роботи аудитор оформлює необхідні робочі документи за вимогами ННА 6 та готує інформацію для підсумкових документів.


 
 

Цікаве

Загрузка...