WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

У таких випадках аудитор має звернути увагу на те, що у такого платника не виникає права на податковий кредит. Торговельні підприємства поряд з продажем продукції, розлитої, розфасованої, упакованої в скляну тару, що за умовами договору визначена зворотною, здійснюють продаж ідентичної продукції у скляній тарі, яка за контрактом не є зворотною, тому обов'язково повинні окремо обліковуватися операції з продажу такої продукції.

У разі, коли зворотний рух тари від кінцевого споживача (населення) здійснюється через роздрібну торговельну мережу, в тому числі через приймальні пункти, то придбання (закупка) скляної тари у населення проводиться без врахування податку на додану вартість. Право на податковий кредит у покупців тари відсутнє.

Враховуючи особливості торговельної діяльності та узагальнюючи особливі господарські операції, які притаманні торгівлі, була розроблена методика перевірки.

Аудит надходження товарів.

Свідоцтва, необхідні для перевірки - накладні; рахунки -фактури; договори; виписки банку; платіжні доручення; касові документи; податкові накладні; книги обліку придбання товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні накладні; дані Головної книги за рахунками 41 "Товари", 42 "Торговельна націнка", 18 "Валові витрати", 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками", 61 "Розрахунки за авансами"; журнал -орд ер № 6; відомості обліку руху товарів; матеріальні звіти; відомості обліку валових витрат

Процедура - перевірка доцільності обраного методу обліку товарів на підприємстві, зіставлення даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку, з'ясування належності оформлення та наявності стверджувальних документів про надходження товару від постачальників; встановлення порядку розрахунку з постачальниками за отриманий товар; підтвердження достовірності даних податкового обліку за валових витрат у частині витрат, пов'язаних з придбанням товарів на підприємстві; перевірка своєчасності, повноти та порядку відображення у бухгалтерському обліку записів щодо надходження товарів та нарахування торговельної націнки.

Аудит реалізації товарів.

Свідоцтва, необхідні для перевірки - накладні; рахунки -фактури; розрахунок торговельної націнки; виписки банку; платіжні доручення; касові документи; звіти ЕККА; товарно-касові книги; податкові накладні; книги обліку продажу товарів (робіт, послуг); дані Головної книги за рахунками 46 "Реалізація", 41 "Товари", 42 "Торговельна націнка", 48 "Валові доходи", 62 "Розрахуки з покупцями та замовниками", 61 "Розрахунки по авансах"; журнал -ордер № 11; відомості обліку реалізації товару № 16; матеріальні звіти; відомості обліку валових доходів

Процедура - визначення повноти, своєчасності відображення в обліку виручки від реалізації та її відповідності даним звітів за ЕККА, товарно-касовими книгами; з'ясування належності оформлення документів на відвантаження товарів покупцям, наявності довіреностей на отримання товару; перевірка даних податкового обліку, а саме формув ання валових доходів від реалізації товарів на підприємстві; підтвердження даних розрахунку на підприємстві торговельної націнки, яка відноситься до залишків товару; встановлення правильності визначення приросту (убутку) балансової вартості залишків товару на кінець та початок податкового після 01.07.97 р. періоду; з'ясування правильності та повноти бухгалтерських записів при відображенні в обліку реалізації товару; встановлення застосовуваного методу визначення виручки від реалізації на підприємстві до 01.07.97 р. та перевірка правомірності віднесення до складу валових витрат податкового періоду покупної вартості товарів, відвантажених до 01.07.97 р., оплата яких відбулася після 01.07.97 р.

Аудит витрат обігу.

Свідоцтва, необхідні для перевірки - бухгалтерські довідки з розрахунку податків та обов'язкових платежів; розрахунок витрат обігу; накладні; рахунки-фактури; виписки банку; платіжні доручення; касові документи; податкові накладні; книги обліку придбання товарів (робіт, послуг); дані Головної книги за рахунками 44 "Витрати обігу", 18 "Валові витрати; журнал-ордер № 10; розрахунок заробітної плати та відрахувань; матеріальні звіти, відомість валових витрат.

Процедура - встановлення правильності формування та віднесення до складу витрат обігу певного податкового періоду, відповідності даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку; наявності та правильності оформлення стверджувальних документів щодо витрат обігу на підприємстві; у разі діяльності підприємства до 01.07.97 р. - правильності розподілу витрат обігу між реалізованим товаром та залишком нереалізованого товару на кінець звітного періоду.

ВИСНОВКИ

Здійснюючи аудиторську перевірку, слід виходити з того, що балансовий прибуток (збиток) підприємства складається з фінансового результату від: реалізації продукції (робіт, послуг); іншої реалізації; позареалізаційних операцій.

Перевіряючий здійснює окремий перерахунок кожного з вищенаведених показників та порівнює одержаний результат з даними бухгалтерських документів та звітності. Далі аудитор ретельно перевіряє усі суми, на які збільшується або зменшується оподаткований прибуток, визначає правильність розрахунку податку на прибуток.

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб, громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. Це визначено Постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 108. Здійснення торговельної діяльності передбачає обовя'зкове ліцензування, патентування та сертифікацію. Крім того, будь-яке торговельне підприємство, що займається роздрібною торгівлею, повинно мати для розрахунку із споживачами електронні контрольно-касові апарати.

Аудиторові під час перевірки слід враховувати певні особливості методології бухгалтерського обліку торговельних підприємств:

 • облік товарообороту може здійснюватися як за продажними цінами, так і за цінами придбання;

 • витрати обігу не включаються до собівартості реалізованих товарів, а покриваються за рахунок торгових знижок і націнок на товари;

 • дохід (торговельна націнка) визначається як різниця між продажною та купівельною вартістю реалізованих товарів;

 • фінансовий результат встановлюється зіставленням на рахунку № 80 "Прибутки і збитки" отриманого доходу (облікованого за кредитом) і суми витрат обігу (списаних в дебет цього рахунку).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. // Под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. - 398 с.

 • Аудит Монтгомери // Ф. Л. Дефлиз, М. Б. Хирш; Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.

 • Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.01 г.) - X.: ООО "Конус", 2001.-192 с.

 • Білуха М.Т. Курс аудиту. - К : "Вища школа" Т-во "Знання", КОО, 1999. - 574 с.

 • Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В. Інформаційні системи обліку. Курс лекцій. - Житомир: ЖІТІ, 1997. - 304 с.

 • Давидов Г.М. Аудит. - К.: Т-во "Знання", КОО. - 2001. - 363 с.

 • Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001. - 496 с.

 • Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.- 402 с.

 • Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос України. - 1993. - №99(599).

 • Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – 643 с.

 • Рудницъкий В.С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", 1998. – 192 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К, 2000. - 784 с.

  1 Деващук Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квач ЯЛ., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. - X.:ТОВ "Одісей". - 2001. – С. 204.

  2 Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.01 г.) - X.: ООО "Конус", 2001. – С. 155.

  1 Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.- С. 178-179.

  1 Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.01 г.) - X.: ООО "Конус", 2001.- С. 164.

  1 Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - С. 194.

  1 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – С. 381.

  1 Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.- С. 201-202.

  1 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. - К.: "Каравелла"; Львів : "Новий світ -2000", 2002. – С. 393.

  1 Аудиторская деятельность в Украине. Сборник нормативных документов (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.01 г.) - X.: ООО "Конус", 2001. – С. 163.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...