WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

Одним з найскладніших видів аудиторських перевірок є аудит фінансових результатів, позаяк він узагальнює всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства.

Здійснюючи аудиторську перевірку, слід виходити з того, що балансовий прибуток (збиток) підприємства складається з фінансового результату від:

  • реалізації продукції (робіт, послуг);

  • іншої реалізації;

  • позареалізаційних операцій.

Перевіряючий здійснює окремий перерахунок кожного з вищенаведених показників та порівнює одержаний результат з даними бухгалтерських документів та звітності. Далі аудитор ретельно перевіряє усі суми, на які збільшується або зменшується оподаткований прибуток, визначає правильність розрахунку податку на прибуток1.

Якщо підприємство займається кількома видами діяльності, які оподатковуються за різними ставками податку на прибуток, розраховується фінансовий результат окремо з кожного виду діяльності.

На останньому етапі перевірки аудитор з'ясовує, чи здійснювалася реформація балансу у кінці року, а також чи правильно зроблені бухгалтерські записи. При цьому уважно перевіряється сума використання прибутку за звітний рік, що залишається у розпорядженні підприємства; чи не було профінансовано за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, витрати, які за Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" могли б бути віднесені на витрати виробництва.

Таблиця 1

Методика проведення аудиту фінансових результатів

Етап перевірки

Реєстр обліку

Процедура аудиту

1

Перевірка правильності визначення складу та розміру балансового прибутку

Журнал-ордер №15; форма № 2; декларація про прибуток

Перевірка правильності класифікації певних видів фінансових результатів та їх розрахунок відповідно до законодавчих документів

2

Перевірка визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню

Журнал-ордер №15; форма № 2; декларація про прибуток

Встановлення правильності обліку певних витрат, на які збільшується та зменшується балансовий прибуток; ' визначення їх розміру

3

Перевірка податку на прибуток

Декларація про прибуток; розрахунок податку на прибуток; довідка про фактично одержаний прибуток

Перевірка своєчасності та повноти сплати авансових платежів протягом кварталу та податку на прибуток за підсумками звітного періоду

4

Перевірка використання прибутку

Журнал-ордер №15; Головна книга

Перевірка правильності здійснення реформації балансу в кінці звітного року; цільового використання нерозподіленого прибутку минулих років; повноти відображення у регістрах синтетичного обліку використання прибутку звітного року

Аудиторська перевірка фінансових результатів та розрахунків з бюджетом з податку на прибуток має враховувати, що порядок визначення об'єкта оподаткування та правила ведення податкового обліку регулюються Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р. і Рекомендаціями з бухгалтерського обліку валових витрат та валових доходів, затвердженими наказом Мінфіну від 04.08.97 р. № 168. Перевірка правильності визначення фінансових результатів та розрахунків з бюджетом з податку на прибуток передбачає такі етапи (таблиця 2):

Таблиця 2

Етапи аудиту фінансових результатів та розрахунків з бюджетом з податку на прибуток

Аудит фінансових результатів та розрахунків з бюджетом з податку на прибуток

Визначення оподатковуваного обороту

Нарахування податку на прибуток та порядку складання декларації про податок на прибуток

Скориго-ваний валовий

ДОХІД

Валові витрати

Амортизаційні відрахування

Порядок нарахування податку на прибуток

Розрахунки з бюджетом з податку на прибуток

Складання декларації про прибуток підприємства

Перевіряючи об'єкт оподаткування податку на прибуток, аудитор передусім має встановити склад валових доходів на підприємстві, відповідно до вимог ст. 4 Закону України № 283/97-ВР. Особливу увагу слід приділити виявленню фактів занесення до складу валових доходів сум, які регулюються п. 4.2 вищезгаданого Закону1.

Повноту відображення у бухгалтерському обліку валових доходів необхідно з'ясовувати виходячи з Рекомендацій № 168, якими передбачено, що платники податку на прибуток самостійно вирішують питання щодо методики ведення податкового обліку або із застосуванням балансових рахунків 48 "Валові доходи", 18 "Валові витрати", або без записів у системі регістрів на цих рахунках шляхом використання даних бухгалтерського обліку для складання звітності.

Перевіркою визначення валових витрат на підприємстві має бути встановлено:

  • наявність первинних документів та правильність документального оформлення валових витрат;

  • правильність визначення валових витрат за період, що перевіряється;

  • своєчасне та повне відображення у бухгалтерському і податковому обліку валових витрат.

Насамперед аудитору слід встановити склад валових витрат на підприємстві, які повинні відповідати переліку ст. 5 Закону України № 283/97-ВР. Згідно з цим Законом підприємства до валових витрат відносять будь-які витрати у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), придбаних або виготовлених для подальшого використання у господарській діяльності. Отже, новим є те, що формування і списання витрат пов'язане з придбанням матеріальних ресурсів. Для цього аудитору необхідно перевірити первинні документи від постачальника (накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури), які підтверджують дійсне надходження матеріальних цінностей. Узагальнені дані перевірки мають дорівнювати за дебетом рахунків 05, 06, кредитом рахунка 60 у журналі-ордері № 6.

Особливо уважно аудитор перевіряє облік приросту (убутку) балансової вартості залишків покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. Якщо балансова вартість таких запасів на кінець, звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, різниця вираховується з суми валових витрат платника податку в такому звітному періоді. І навпаки, коли вартість таких запасів на початок кварталу перевищує їх вартість на кінець того ж звітного періоду, різниця додається до складу валових витрат платника податку у такому звітному періоді.

Порядок ведення цього обліку регулюється Порядком "Про ведення платником податку обліку приросту (убутку) балансової вартості залишків покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції", затвердженим наказом ДПАУ від 12.08.97 р. № 291. З метою визначення приросту (убутку ) за звітний період підприємство зобов'язане проводити інвентаризацію на початок і кінець кожного звітного періоду. При цьому аудитор перевіряє відповідність даних за відомістю з обліку балансової вартості матеріальних активів з даними оборотів і сальдо за рахунками обліку матеріальних цінностей, а також відповідність аналітичних та синтетичних регістрів даним первинних документів (вимоги, лімітно-забірні картки, картки складського обліку, інвентаризаційні описи). Особливу увагу слід приділити перевірці розрахунку обліку приросту (убутку) балансової вартості матеріалів у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, тут повинні відображатися не фактична собівартість незавершеного виробництва і готової продукції, а лише вартість матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів, використаних у їх виробництві. Для цього аудитору необхідно з'ясувати метод розрахунку виробничих витрат та оцінку вартості матеріальних активів, який має здійснюватись відповідно до додатку № 3 вищезгаданого Порядку1.

Крім того, аудитор встановлює правильність включення до валових витрат виробництва та обігу витрат, здійснених до 01.07.97 р. Цей порядок регулюється Наказом Мінфіну "Про включення до валових витрат" № 43 від 26.02.98 р., за яким вартість залишку готової продукції станом на 01.07.97 р., відображена на рахунку 40 'Готова продукція", включається до валових витрат за вирахуванням вартості матеріальних витрат у вартості залишку готової продукції на цю ж дату. При цьому вартість матеріальних витрат у залишку готової продукції приймається у сумі, визначеній відповідно до Порядку № 291 від 12.08.97 р. Включення до валових витрат вартості залишків готової продукції, відвантажених з 01.07.97 р. до І кварталу 1998 р. має здійснюватися у І кварталі 1998 р., а з І кварталу 1998 р. вартість залишку готової продукції включається до валових витрат того звітного періоду, на які припадає дата відвантаження залишків такої готової продукції. Необхідно перевірити, щоб залишки випущеної готової продукції до 01.07.97 р. вважалися відвантаженими насамперед у межах вартості продукції відвантаженої після 01.07.97 р. Для цього аудиторові необхідно чітко визначити, які види готової продукції були на балансі підприємства станом на 01.07.97 р. і перевірити розрахунок фактичної собівартості відвантаженої за цей період готової продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...